Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

14-098
2016-02-25
2016-06-20
Upphävande av mönsterregistrering för en skyddsväst för hund samt del därav
2014-08-13
-
2016-04-25
82.269
2014-06-12
2414-16
Ej prövningstillstånd
30-01
Nyhet; Särprägel; Mönsterrätt
-
2 § och 3 a § mönsterskyddslagen (1970:485)
mönster
avslag
intressant
invändare
GH
Richard Lettström
-
Örebro Lindarverkstad AB
-
-
Patentbesvärsrätten har funnit att de i registreringen ingående mönstren uppfyller kraven på nyhet och särprägel som uppställs för mönsterrätt. Överklagandet har därför avslagits.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

GH har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att mönsterregistrering nr 82269 ska upphävas.

Örebro Lindarverkstad AB har bestritt ändring.

GH har till grund för sin talan hållit fast vid att de i mönsterregistreringen ingående mönstren inte uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

Örebro Lindarverkstad AB har till grund för sin talan vidhållit att de i mönsterregistreringen ingående mönstren uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

GH har till utveckling av sin talan i Patentbesvärsrätten, utöver det som han anförde i PRV, anfört i huvudsak följande.

GH har kontinuerligt gjort små förändringar i det mönster som ligger till grund för hans motanförda mönsterregistrering från 2008 (härefter den äldre mönsterregistreringen). I broschyren som på nytt har getts in till Patentbesvärsrätten (bilaga 4C i det överklagade beslutet) visar bild 1 och bild 2 två hundvästar som GH designat. Genom att jämföra västen från 2011 (bild 1) och västen från 2012 (bild 2) ser man hur GH successivt förändrat frontskyddet. Mönstret som är föremål för registreringen avser ingen nyskapande formgivning med hänsyn till dessa bilder.

Vidare visar de i Patentbesvärsrätten åberopade intygen från Hylte Lantmän och Agria Djurskyddsförsäkring med däri bifogade bilder att öppen utövning skett av hundvästar som till sin form är i det närmaste identiska med det registrerade mönstret. Skyddsvästen på bilden som bifogats med intyget från Hylte Lantmän är i det närmaste identisk till sin form med skyddsvästen enligt mönsterregistreringen. Intyget inbegriper också kopia av den faktura som avser den första beställningen från Hylte Lantmän. I intyget från Agria Djurförsäkring visar bild 1 ett uppstoppat vildsvin med en väst med en yttre form som är i huvudsak densamma som formen på skyddsvästen i mönsterregistreringen. Det är denna väst som levererades till Hylte Lantmän den 7 juni 2012 såsom framgår av intyget från Hylte Lantmän. Denna leverans kombinerades inte på något sätt av ett sekretessförbehåll utan var en normal försäljning. Detta visar att mönstret på skyddsvästen enligt bilden i intyget från Hylte Lantmän var allmänt tillgängligt den 7 juni 2012. Bild 1 och bild 2 i intyget från Agria Djurförsäkring är tagna i montern på Tullgarn Game Fair i maj 2012. Skyddsvästen på bild 2 är i det närmaste identisk med skyddsvästen enligt mönsterregistreringen.

Den öppna utövningen har skett tre respektive fyra månader före dagen för registreringsansökan. Denna öppna utövning ligger visserligen inom ett år från dagen för registreringsansökan, men då Örebro Lindarverkstad AB inte har offentliggjort sitt mönster ett visst datum före dagen för registreringsansökan kan en s.k. nyhetsfrist inte tillämpas, utan det är allt som är offentliggjort före ansökningsdagen och tidigare som är nyhetshindrande.

Det ska därför konstateras att föremålet för den svenska mönsteransökan nr 82269 var känt före mönstrets inlämningsdag.

PRV anför i sitt beslut att vid bedömningen av mönstrets särprägel ska variationsutrymmet vid framtagandet av mönstret beaktas. Vad gäller skyddsvästar för hundar är detta utrymme avsevärt begränsat eftersom det på marknaden kan återfinnas en stor mängd olika västar av tidigare datum än mönsterregistreringen, varför det inte har kunnat framställas hundvästar som skiljer sig väsentligt från varandra.

De flesta skyddsvästar för hundar på marknaden är i form av en polygon av varierande format. Alla skyddsvästar har en huvuddel som täcker hundens rygg och mage, samt öppningar eller frilagda delar för hundens ben och svans. Att placera ett skyddsparti vid hundens halsparti är också tidigare känt för sådana skyddsvästar. Man ska inte kunna erhålla mönsterskydd på skyddsväst för hund genom att till tidigare allmänt kända polygonmönster flytta på reflexband och remmar samt ändra på huvudytans ton från mörk till ljus och ändra placeringen av fack med dragkedjor. Ett nytt mönster ska inte vara förväxlingsbart gentemot tidigare kända mönster eller kända produkter av liknande slag. De skillnader som anförts är inte av sådan dignitet att en ny formskapande formgivning har åstadkommits gentemot tidigare känd formgivning.

Örebro Lindarverkstad har till utveckling av sin talan i Patentbesvärsrätten, utöver det som bolaget anförde i PRV, anfört i huvudsak följande.

Som PRV har anfört i sitt beslut kan variationsutrymmet inte anses vara begränsat på grund av skyddsvästars grundläggande funktionella särdrag.

Det är främst utseendet i bröstdelen av västen enligt mönsterregistreringen som är nyskapande i förhållande till tidigare mönster. Vidare skiljer sig mönstret från skyddsvästen enligt den äldre mönsterregistreringen i form och färg samt i applikationernas utseende och antal. Det får anses stå klart att en kunnig användares helhetsintryck av mönstret är sådant att det har särprägel i förhållande tidigare mönster.

Fodret enligt den äldre mönsterregistreringen motsvarar inte fodret enligt den nu aktuella mönsterregistreringen. Det föreligger i vart fall i övrigt sådana skillnader mellan de två skyddsvästarna att en eventuell likhet mellan fodren är av underordnad betydelse.

Intyget från Hylte Lantmän saknar betydelse i målet eftersom det endast avser den omständigheten att en viss skyddsväst har haft samma ytterkontur den 7 juni 2012 som den hade den 18 december 2014 samt att det ska föreligga några angivna skillnader mellan skyddsvästarna. Vilka skyddsvästar som det är frågan om, hur dessa ser ut och hur dessa förhåller sig till mönsterregistreringen framgår inte.

Mönstret på de skyddsvästar som framgår av bilderna i intyget från Agria Djurförsäkring skiljer sig väsentligen åt från mönstret som är föremål för registreringen och utvisar inte på något sätt att det registrerade mönstret inte skulle vara nytt och särpräglat.

GH var under perioden från och med den 1 maj 2011 till och med den 17 september 2012 anställd i Dog Protection. Han arbetade med försäljning, inköp och utveckling av skyddsväst för hund under varumärket Protector.

Oavsett om mönstren till de skyddsvästarna enligt intygen skulle ha varit identiska med det registrerade mönstret, har dessa ändå inte blivit allmänt tillgängliga eftersom mönstren hade gjorts kända av formgivaren, av någon annan till följd av uppgifter som formgivaren tillhandahållit eller åtgärder som formgivaren vidtagit eller till följd av missbruk i förhållande till formgivaren på så sätt som följer av 3 a § mönsterskyddslagen. Av lagrummets andra stycke framgår att det som stadgas avseende formgivaren i första stycket även gäller den som formgivarens rätt övergått till. Av GH:s anställningsavtal framgår att all försäljning av varor under namnet Protector ska ske genom bolaget, dvs. arbetsgivaren.

Om skyddsvästarna har levererats till Hylte Lantmän har detta skett antingen av rättighetsinnehavaren, tillika GH:s arbetsgivare, eller genom missbruk i förhållande till denne. Agria Djurförsäkring har kunnat förevisa skyddsvästarna på Tullgarn Fair i maj 2012 till följd av uppgifter som rättighetshavaren tillhandahållit eller åtgärder som denne vidtagit eller till följd av missbruk i förhållande till rättighetsinnehavaren.

GH har i Patentbesvärsrätten åberopat viss ny bevisning.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten ska pröva om mönstren för en skyddväst för hund med en till västen hörande del uppfyller kravet på nyhet och särprägel som ställs i 2 § mönsterskyddslagen för att få mönsterrätt.

Ett mönster anses som nytt, enligt 2 § andra stycket samma lag, om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan. Mönster ska anses som identiska trots att de skiljer sig åt, om skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseenden.

Enligt 2 § tredje stycket mönsterskyddslagen anses ett mönster ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan.

Vid bedömningen av om mönstret har särprägel ska, enligt 2 § tredje stycket, hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret. Variationsuttrymmet kan ha varit begränsat exempelvis på grund av mönstertätheten i en viss bransch eller på grund av att produkten i sig inte tillåter många variationer (prop. 2001/02:121 s. 111).

Vid bedömningen om kravet på särprägel är uppfyllt ska Patentbesvärsrätten alltså pröva om det helhetsintryck som en kunnig användare av skyddvästar för hundar får av de i registreringen ingående mönstren skiljer sig från helhetsintrycket som denne får av de motanförda formgivningarna. I det sammanhanget ska också beaktas det variationsutrymme som funnits vid framtagande av en sådan väst.

Den kunnige användaren är en person som använder den produkt som innefattar mönstren för det ändamål som produkten är avsedd. (Tribunalens dom i mål Shenzhen Taiden mot OHMI Bosch Security Systems [Équipement de communication], T-153/08, EU:T:2010:248, punkt 46). Kvalificeringen ”kunnig” tyder på att användaren, utan att vara konstruktör eller teknisk expert, känner till de olika formgivningar som finns inom den berörda sektorn, har vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehålla och på grund av sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem (EU-domstolens dom i mål PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punkt 59).

Patentbesvärsrätten anser att en kunnig användare i detta fall är en person som, utan att vara specialist, har kännedom om de produkter som finns på marknaden inom sektorn för djurbeklädnader och liknande tillbehör, har vissa kunskaper om hur skyddsvästar för hundar brukar se ut samt ägnar en relativt hög grad av uppmärksamhet åt produkternas utseende.

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att formgivaren har haft en sådan grad av frihet vid utvecklingen av formgivningen att variationsuttrymmet inte kan anses ha varit begränsat på grund av produktens nödvändiga särdrag. Inte heller finns någonting i utredningen som tyder på att variationsutrymmet begränsas på grund av mönstertäthet i branschen.

Mot denna bakgrund kommer Patentbesvärsrätten inledningsvis att pröva om de i registreringen ingående mönstren uppfyller kravet på nyhet och särprägel i förhållande till de motanförda mönster som ostridigt var allmänt tillgängliga vid tiden för innehavarens registreringsansökan.

Nationellt mönster avseende en skyddsväst för hund med registreringsnummer 80077

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att de motstående mönstren uppvisar sådana skillnader i fråga form, färgsättning och applikationer att mönstren i den yngre mönsterregistreringen får anses uppfylla nyhetskravet.

Vidare instämmer Patentbesvärsrätten i den jämförelse av det helhetsintryck som de motstående mönstren ger som PRV har gjort och delar därmed också bedömningen att olikheterna mellan mönstren är sådana att den kunnige användarens helhetsintryck av mönstren skiljer sig åt. Mönstren i den yngre registreringen får därför anses ha särprägel i förhållande till den nationella mönsterregistreringen nr 80077.

Mönster avseende skyddväst för hund som förevisas i broschyrblad och användarmanual (bilagorna 3–5 i det överklagade beslutet)

De mönster som framgår av bilderna i det rubricerade materialet uppvisar både likheter och skillnader med de i registreringen ingående mönstren. Ingen av bilderna visar emellertid något av de återgivna mönstrens samtliga beståndsdelar. Bilderna utgör därför inte ett tillfredsställande underlag för en jämförelse av det helhetsintryck som dessa förmedlar till den kunnige användaren. De i registreringen ingående mönstren kan vid dessa förhållanden inte anses sakna vare sig nyhet eller särprägel i förhållande till de mönster som återges i broschyrbladen och användarmanualen.

Patentbesvärsrätten prövar vid denna bedömning om övriga motanförda mönster har blivit allmänt tillgängliga vid tiden för den aktuella registreringsansökan och därmed kan läggas till grund för ett ställningstagande till den omstrida mönsterregistreringen.

Fotografier på skyddsväst (bilagorna 7 A–7 D i det överklagade beslutet)

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det av utredningen inte framgår om och i vilken omfattning fotografierna har distribuerats varför det inte går att fastställa om de mönster dessa återger har gjorts allmänt tillgängliga vid tiden för ansökan om den aktuella registreringen. Fotografierna kan därför inte utgöra underlag för bedömningen om de i registreringen ingående mönstren är nya och särpräglade.

Mönster avseende skyddsväst i intyg från Agria Djurförsäkring

GH har i Patentbesvärsrätten även åberopat ett intyg daterat den 19 december 2014 undertecknat av MB, marknadschef på Agria Djurförsäkring. I handlingen intygar MB att de fotografier utvisande skyddsvästar som förevisas i intyget är tagna i Agria Djurförsäkrings monter på Tullgarn Game Fair i maj 2012 respektive i terrängen på Tullgarn Game Fair år 2012.

Örebro Lindarverkstad har i denna del anfört att mönstren på de skyddsvästar som framgår av fotografierna skiljer sig väsentligen från mönstren i registreringen samt att, oavsett om de anses vara identiska, har mönstren som framgår av fotografierna inte blivit allmänt tillgängliga eftersom GH var anställd hos rättighetsinnehavaren, Dog Protection AB, vid tidpunkten som avses i intyget. Bolaget har vidare framhållit att det av GH:s anställningsavtal framgår att all försäljning av varor under namnet Protector ska ske genom arbetsgivarens bolag. Enligt Örebro Lindarverkstad innebär de angivna omständigheterna att Agria Djurförsäkring har kunnat förevisa skyddsvästarna på Tullgarn Game Fair i maj 2012 på grund av uppgifter som rättighetshavaren har tillhandahållit eller åtgärder som denne vidtagit eller till följd av missbruk i förhållande till rättighetsinnehavaren.

Enligt 3 § a mönsterskyddslagen anses ett mönster inte ha blivit allmänt tillgängligt om det har blivit känt inom en period av tolv månader före dagen för registreringsansökan förutsatt att mönstret har offentliggjorts eller annars gjorts känt av formgivaren, någon annan till följd av uppgifter som formgivaren tillhandahållit eller åtgärder som formgivaren vidtagit, eller till följd av missbruk i förhållande till formgivaren. Vad som sägs om formgivaren gäller även den som formgivarens rätt har övergått till.

Den tidpunkt för skyddsvästarnas fotografering som anges i intyget ligger inom en period av tolv månader före dagen för registreringsansökan vilket, som angetts ovan, kan inverka på bedömningen om de aktuella mönstren ska anses ha blivit allmänt tillgängliga då. Av det ingivna anställningsavtalet framgår att GH var tillsvidareanställd hos rättighetsinnehavaren från och med den 1 maj 2011 samt att all försäljning av varor under namnet Protector skulle ske genom bolaget. Inget i utredningen talar för att GH:s anställning eller det angivna anställningsvillkoret hade upphört vid tidpunkten för Tullgarn Game Fair i maj 2012.

GH har inte bemött de omständigheter som Örebro Lindarverkstad har anfört i denna del och har inte i övrigt redogjort för de förhållanden under vilka de skyddsvästar som visas på fotografierna har tillhandahållits Agria Djurförsäkring. Uppgifterna i intyget ger inte heller ledning i detta avseende. Patentbesvärsrätten anser att det föreligger sådana oklarheter i fråga om omständigheterna under vilka skyddsvästarna tillhandahållits Agria Djurförsäkring att GH inte kan anses ha visat att mönstren som framgår av intyget blev allmänt tillgängliga under Tullgarn Game Fair i maj 2012.

Mönster avseende skyddväst bifogat till intyg från Hylte Lantmän

GH har i Patentbesvärsrätten även åberopat ett dokument daterat den 18 december 2014 där AB intygar att de Protector skyddsvästar som GH har levererat till Hylte Lantmän hade samma ytterkontur vid den första leveransen den 7 juni 2012 som de hade vid tidpunkten för intygandet. Till intyget har AB bifogat ett fotografi avsett att visa ytterkonturen på en skyddsväst och en handling som han uppger är den första fakturan från GH:s leverans till Hylte Lantmän. Fakturan, som är utställd av Dog Technic Sweden AB, är daterad den 27 juni 2012 och avser produkter benämnda Protector Pro, Protector Reflex och Protector Euro. Produkterna är alltså sådana vars försäljning det ovan nämnda villkoret i GH:s anställningsavtal avser att reglera. GH har, som framgått, inte anfört några omständigheter hänförliga till det ingivna anställningsavtalet. Det föreligger därmed sådana oklarheter rörande förhållandena avseende försäljningen av Protector skyddsvästar till Hylte Lantmän i juni 2012 att GH inte kan anses ha visat att mönstren som intyget med bilagor avser blev allmänt tillgängliga därigenom.

Patentbesvärsrätten har alltså funnit att Örebro Lindarverkstads mönsterregistrering nr 82269 uppfyller kraven på nyhet och särprägel som uppställs för mönsterrätt. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre