Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

14-155
2016-04-29
2016-06-30
Upphävande av varumärkesregistreringen BREMEN ORTHO-ACOUSTIC
2014-12-17
-
-
501.592
2014-09-29
-
-
9
förväxlingsbarhet, särskiljningsförmåga
-
2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
invändare
Stiftelsen Stig Carlsson
Daniel Ullman
-
Bremen Ortho-Acoustic AB, 556858-3727
Sten Larsson
-
Förväxlingsbarhet föreligger inte mellan varumärkena BREMEN ORTHO-ACOUSTIC och CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC m.fl. eftersom elementet ORTHO-ACOUSTIC i märkena av omsättningskretsen sannolikt uppfattas som beskrivande för de varor i klass 9 som märkena avser. De äldre kännetecknen har inte ansetts besitta förstärkt känneteckenskraft.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Stiftelsen Stig Carlsson (Stiftelsen) har vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket BREMEN ORTHO-ACOUSTIC för angivna varor i klass 9 ska upphävas.

Bremen Ortho-Acoustic AB (Bremen) har bestritt ändring.

Stiftelsen har som grund för sitt yrkande hållit fast vid att varumärket BREMEN ORTHO-ACOUSTIC är förväxlingsbart med stiftelsens inarbetade kännetecken OA samt ORTHO-ACOUSTIC och med stiftelsens varumärke CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC. Användningen av varumärket BREMEN ORTHO-ACOUSTIC drar även otillbörlig fördel av varumärkena CARLSSON, CARLSSON OA, CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC, OA samt ORTHO-ACOUSTIC som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Användningen av innehavarens varumärke är till skada för nämnda känneteckens särskiljningsförmåga och anseende. Vidare har stiftelsen hållit fast vid att innehavarens varumärke är registrerat i ond tro och att varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten om varornas geografiska ursprung.

Bremen har till grund för sitt bestridande anfört att varumärket BREMEN ORTHO-ACOUSTIC inte är förväxlingsbart med stiftelsens varumärken, att de motanförda varumärkena inte är väl ansedda eller inarbetade och att komponenten ORTHO-ACOUSTIC saknar särskiljningsförmåga eftersom detta är ett beskrivande begrepp för en ljudegenskap eller ljudkaraktär. Bremen har vidare anfört som grund för bestridandet att varumärket BREMEN ORTHO-ACOUSTIC inte drar otillbörlig fördel av eller är till skada för de motanförda märkenas särskiljningsförmåga eller anseende. Bremen har slutligen hållit fast vid att varumärket BREMEN ORTHO-ACOUSTIC inte är vilseledande i fråga om varornas geografiska ursprung samt att Bremen Ortho-Acoustic AB inte har varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Till utveckling av sin talan har parterna, utöver vad som anförts i PRV, särskilt framhållit följande.

Stiftelsen

Stig Carlsson byggde upp Kungliga Tekniska Högskolans elektroakustiska laboratorium och gjorde sig internationellt känd som högtalarkonstruktör. Han studerade alla länkar i ljudåtergivningskedjan med särskild inriktning på hur högtalare på bästa sätt kan återge musik, företrädesvis i hemmiljö. Hans första av många patent meddelades 1953. ”Carlsson-högtalare” blev ett begrepp bland musiklyssnare som ställde höga krav på musikåtergivningens kvalitet. Stiftelsen är innehavare av de svenska varumärkesregistreringarna CARLSSON LOUDSPEAKERS i figur (nr 328635), CARLSSON (nr 330275) samt CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC (nr 330276), samtliga registrerade för högtalare och högtalarlådor i klass 9. Kännetecknen ORTHO-ACOUSTIC och OA är inarbetade eftersom de har använts sedan 1950-talet.

Omsättningskretsen är personer med musikintresse, lyssnare i hemmiljö som vill ha en upplevelse av mycket hög kvalitet. Sedan 1960-talet har Carlsson-högtalare blivit ett begrepp bland musikintresserade och musiker. Det är en relativt exklusiv och snäv skara som har ett djupt intresse för och ställer höga krav på ljudåtergivning av musik samt är beredda att betala höga belopp för detta intresse. I omsättningskretsen ingår även branschfolk som är insatta i högtalarutbudet i synnerhet i exklusiva ljudbutiker och hifi-butiker.

”Ortho” har sitt ursprung i grekiskans ”Orto” med betydelsen ”rätt”, ”riktigt”, ”korrekt”. ”Ortho” är en anglifiering men förekommer i engelska språket endast i sammansättningar såsom ”orthodox” eller ”orthopedic”. Sammansättningen ORTHO-ACOUSTIC är inte beskrivande för ljudåtergivning eller ett normalt sätt att beskriva högtalarkonstruktioner. Särskiljningsförmågan har genom 60 års användning kommit att bli betydande. PRV har vid registreringen av BREMEN ORTHO-ACOUSTIC först funnit att begreppet ORTHO-ACOUSTIC innehar särskiljningsförmåga, men sedan angett att det beskriver beskaffenheten hos de sökta varorna, grundat på dokumentation ingiven av Bremen Production AB (nuvarande Bremen Ortho-Acoustic AB).

Andra tillverkare av högtalare har inte använt ORTHO-ACOUSTIC, varken såsom kännetecken eller för att beskriva en viss egenskap. Högtalare med märket Lowther har inte använt begreppet och har inte heller de egenskaper som karakteriserar Stig Carlssons konstruktioner.

Peter Steindl författade den 24 februari 2008 ett inlägg där han var av uppfattningen att ORTHO-ACOUSTIC uteslutande var förknippat med Stig Carlsson och att annans användning av ordet inte var tillåten.

Ortho-acoustic används inte inom forskning kring hörsel eller annat ljudrelaterat. I dokumentation ingiven av Bremen framgår ordet ”ortoakustiskt signaltest”, vilket är en felstavning av otoakustiskt signaltest. Oto- i medicinskt språkbruk betecknar örat. Ekvationer avsedda för bruk av flera mikrofoner för att lokalisera en ljudkälla kallas för den ”ortoakustiska” modellen. En litteratursökning visar att detta begrepp inte har vunnit anklang. Texten handlar inte om högtalarsystem och är inte relevant.

Vid tiden för ansökan om registrering av CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC angavs ingenting om att ”ORTHO-ACOUSTIC” skulle sakna särskiljningsförmåga. I nyhetsbrevet Carlsson Planet, åberopat av Bremen Ortho-Acoustic AB, har skribenten av misstag refererat till ORTHO-AKUSTIC som en beskrivande term. Enstaka händelser kan inte leda till att kännetecken degenereras.

Intyget av Claes Wetterbrandt visar att ORTHO-ACOUSTIC använts sedan 1960-talet, att det är väl inarbetat för högtalarkonstruktioner, att det är uteslutande förknippat med Stig Carlsson samt att det har bibehållen särskiljningsförmåga. Detta gäller även beteckningen OA.

Registreringen av BREMEN ORTHO-ACOUSTIC avser varor som dels är identiska med de varor Stiftelsens varumärken avser och dels uppvisar en påtaglig likhet med dessa. Ju större likhet det är mellan varorna desto större skillnad krävs mellan varumärkena. Det föreligger fonetisk, visuell och konceptuell likhet mellan märkena.

Användningen av BREMEN ORTHO-ACOUSTIC skulle dra otillbörlig fördel av Stiftelsens registrerade och inarbetade varumärken. Användningen av detta utan skälig anledning är till skada för särskiljningsförmågan och anseendet hos Stiftelsens kännetecken.

Peter Steindl var en av de ursprungliga ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen. Steindl är företrädare för Bremen Ortho-Acoustic AB. Bremen Ortho-Acoustic AB har vid ansökans inlämnande känt till Stiftelsens användning av CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC och ORTHO-ACOUSTIC. Dessa kännetecken används fortfarande. Ansökan är därför inlämnad i ond tro.

BREMEN är i första hand ägnat att uppfattas som namnet på en större tysk stad vilken är välbekant i Sverige och är välkänd för elektroakustisk produktutveckling och tillverkning av högtalarapparater. Atlas Elektronik GmbH grundades i Bremen 1902 och utvecklade mellan världskrigen bl.a. hydrofoner och ekolod. Bolaget är fortfarande verksamt med säte i Bremen. Det välkända hemelektronikföretaget Nordmende har sitt ursprung i Bremen och har tillverkat bl.a. radio- och TV-apparater sedan 1980-talet. Monacor och Monarch är varumärken för hifi-produkter med ursprung i Bremen. BREMEN ORTHO-ACOUSTIC är därför vilseledande med avseende på varornas ursprung.

Bremen

Ordet orthoakustik är en ljudegenskap eller ljudkaraktär. Detta framgår bl.a. av ett nyhetsbrev publicerat den 11 mars 2015 av Carlssonplanet, en av Stiftelsen utvecklad stödverksamhet till ägare eller intressenter av Carlsson/Sonab-högtalare. Kännetecknet har inte degenererats eftersom det från början varit beskrivande. Ortho-Acoustic har inte inarbetats av Stig Carlsson eller Stiftelsen.

Clas Wettebrandt befinner sig inte på s.k. armlängds avstånd från Stiftelsen och hans yttrande har därför inget bevisvärde.

Stiftelsen har ingett viss bevisning bl.a. ett intyg av Clas Wettebrandt.

DOMSKÄL

Omsättningskretsen

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att omsättningskretsen för de varor som omfattas av de motstående kännetecknen utgörs av konsumenter i allmänhet, men att omsättningskretsen även omfattar mer specialiserade köpare och professionella aktörer såsom grossister, näringsidkare och företagskunder. Eftersom konsumenter ingår i omsättningskretsen ska förväxlingsbedömningen utgå ifrån hur en normalt informerad skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av de aktuella varorna uppfattar de motstående varumärkena. Med beaktande av de aktuella varornas karaktär av sällanköpsvaror i en högre priskategori så har genomsnittskonsumenten en högre grad av uppmärksamhet i förhållande till varorna i fråga.

Vilseledande?

Ordelementet BREMEN i varumärket BREMEN ORTHO-ACOUSTIC är, såsom PRV anfört, i första hand ägnat att uppfattas som staden Bremen i Tyskland. Eftersom staden Bremen inte är allmänt känd för eller särskilt förknippad med högtalare eller andra varor i klass 9 så uppfattar inte omsättningskretsen elementet BREMEN i varumärket som en utfästelse eller garanti om att varorna som erbjuds under varumärket har en viss kvalitet eller egenskap. Bremens varumärke är därför inte vilseledande med avseende på geografiskt ursprung, se Patentbesvärsrättens dom i mål 00-334 (ALASKA) samt i mål 10-251 (BREMEN ORTHO-ACOUSTIC).

Omsättningskretsens kännedom om de äldre kännetecknen

Patentbesvärsrätten delar vidare PRV:s bedömning att den utredning som Stiftelsen har åberopat inte ger stöd för att beteckningarna ORTHO-ACOUSTIC och OA är kända inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige för högtalare och högtalarlådor och att kännetecknen därigenom har skydd genom inarbetning. Utredningen ger inte heller stöd för att dessa kännetecken eller något av varumärkena CARLSSON, CARLSSON OA eller CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC genom användning har förvärvat förstärkt känneteckenskraft. Förväxlingsbedömningen ska därför göras med utgångspunkt i det skydd som registreringen av varumärket CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC (nr 330276) ger genom märkets ursprungliga särskiljningsförmåga.

Förväxlingsbarhet?

Såsom PRV anfört föreligger det till viss del varuslagsidentitet till viss del hög grad av varuslagslikhet mellan de varor som de motstående märkena omfattar i klass 9.

Vid en bedömning av känneteckenslikheten finner Patentbesvärsrätten, i likhet med PRV, att de motstående märkenas inledande element, BREMEN respektive CARLSSON medför en visuell och fonetisk skillnad i förhållande till varandra. Den avslutande delen i respektive märke utgörs av sammansättningen ORTHO-ACOUSTIC. ACOUSTIC är, som PRV anfört, ett engelskt ord för akustik, vilket definieras som vetenskapen om ljud och även används för att beteckna ljudförhållandena i ett rum (Nationalencyklopedin, nätversionen, åtkomst 2016-03-17). Vidare är ORTHO-, som PRV har anfört, engelska för ordet ORTO-, som bl.a. har innebörden rät, riktig (Nationalencyklopedin, nätversionen, åtkomst 2016-03-17).

Vid en sammantagen bedömning av de motstående märkena föreligger det en låg visuell och fonetisk likhet mellan dem, men de får en begreppsmässig likhet genom den identiska sammansättningen ORTHO-ACOUSTIC i respektive märke.

Med hänsyn till att omsättningskretsen sannolikt uppfattar sammansättningen ORTHO-ACOUSTIC som en beteckning med anknytning till akustik blir denna märkesdel beskrivande för de varor som respektive märke omfattar.

Mot bakgrund av detta uppvisar de motstående märkena vid en helhetsbedömning sådana olikheter att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan dem.

Ond tro?

Eftersom förväxlingsrisk inte föreligger mellan BREMEN ORTHO-ACOUSTIC och CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC så finns det inte heller förutsättningar att upphäva Bremens varumärke med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

Det finns därmed inte förutsättningar att upphäva Bremens varumärkesregistrering BREMEN ORTHO-ACOUSTIC på någon av de grunder som Stiftelsen har anfört. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EV
Visa mer Visa mindre