Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

14-162
2016-03-16
2016-05-17
Upphävande av varumärkesregistreringen VITAL i figur
2014-12-23
-
-
512.293
2014-09-29
-
-
7
Förväxlingsrisk
-
2 kap. 8 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
Vital Kogyo Kabushiki Kaisha
Daniel Nyqvist
-
Valvital S.P.A.
Peter Eriksson
-
PBR har delat PRV:s bedömning att det sökta varumärket VITAL i visst utförande är förväxlingsbart med den internationella registreringen VALVITAL i visst utförande.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Vital Kogyo Kabushiki Kaisha (Vital) har yrkat att registreringen av varumärket VITAL i visst utförande ska bestå.

Valvital S.P.A. (Valvital) har bestritt ändring.

Vital har till grund för sin talan vidhållit att det inte finns risk för förväxling mellan varumärket VITAL i visst utförande och den motanförda internationella varumärkesregistreringen VALVITAL i visst utförande (registrering nr 1078298).

Valvital har till grund för sin talan vidhållit att det finns risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen.

Vital har till utveckling av sin talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört i huvudsak följande. Någon varuslagslikhet föreligger inte mellan de båda märkena. Varorna som omfattas av varumärket VITAL i visst utförande kan inte anses ingå som delar i motpartens varor. Användningsområdet och användningssättet för respektive varumärkes varor skiljer sig åt. Varorna varken kompletterar eller konkurrerar med varandra och slutanvändarna är inte desamma. Omsättningskretsen består av en normalt upplyst krets av potentiella köpare av de i de aktuella registreringarna ingående varorna. Det finns ingen märkeslikhet mellan varumärkena. Den visuella likheten är liten. Med hänsyn dels till den varuförteckning som omfattas av varumärket VALVITAL i visst utförande och dels till att motpartens hemvist är Italien är det naturligt att uttala dess varumärke VALV-ITAL, i den mån märket ska delas upp på olika stavelser. Den fonetiska likheten är låg. Det finns inte heller någon konceptuell likhet märkena emellan. Det sökta märket har visserligen en konceptuell betydelse men den kan inte sättas i samband med de aktuella varorna. Någon konceptuell jämförelse mellan varumärkena låter sig inte göras eftersom märkesordet VALVITAL inte har någon betydelse. Orddelen –VITAL intar inte en självständig kännetecknande ställning i motpartens varumärke. Istället är det orden i sin helhet, VITAL respektive VALVITAL, som är dominerande. Helhetsintrycket av märkena är olika. De tilltänkta konsumenterna är inte vana att dela upp varumärken och analysera deras individuella delar utan är tvärtom vana att se och uppfatta varumärken i sin helhet. De båda varumärkenas särskiljningsförmåga är av normalgraden. Det finns sammantaget ingen risk för att den relevanta omsättningskretsen skulle kunna tro att det finns ett samband mellan varumärkena. Det finns därför ingen risk för förväxling. Dessutom är varumärket VITAL sedan lång tid registrerat för de relevanta varorna i flera andra länder. Vitals produkter har sålts på dessa marknader, där även Valvitals varumärke är godkänt, och det finns inget som tyder på att sammanblandning där har skett.

Valvital har till utveckling av sin talan, utöver vad som gjorts gällande i PRV, anfört i huvudsak följande. Det föreligger varuslagsidentitet, eller i vart fall varuslagslikhet, mellan de varor som de båda varumärkena avser. Mellan varumärkena föreligger också märkeslikhet. De figurativa inslagen i de båda varumärkena är av underordnad betydelse. Det är orden VITAL och VALVITAL som ska jämföras. Hur ett varumärke uttalas styrs av det svenska språkbruket. Det ligger därför närmast till hands att uttala det motanförda varumärket VAL-VITAL. Visuellt och fonetiskt finns en hög grad av likhet, och i vissa avseenden till och med identitet. Prefixet VAL ger inte någon konceptuell association i sammanhanget. Suffixet VITAL har däremot ett begreppsmässigt innehåll på svenska. De båda varumärkena ger därför samma konceptuella associationer avseende ordet vital. Sammantaget finns en risk för förväxling.

Vital har i Patentbesvärsrätten gett in viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Det yngre varumärket VITAL i visst utförande avser bl.a. lyftutrustning i klass 7. Det äldre varumärket VALVITAL i visst utförande omfattar jordbruksmaskiner och delar till dessa inkluderande bl.a. lyftanordningar i samma klass. Det föreligger därmed till viss del identitet och till viss del likhet mellan de varor som de motstående märkena omfattar.

Omsättningskretsen för de motstående varumärkena får vidare anses vara överlappande.

För den svenska omsättningskretsen ter det sig naturligt att läsa ihop stavelserna i det äldre märket till ett ord, VALVITAL. De motstående märkena innehåller båda ordet VITAL. Det föreligger därigenom såväl visuell som fonetisk likhet mellan märkena. Den omständigheten att det äldre märket inleds av märkesdelen VAL medför inte att det yngre märket fjärmar sig i tillräcklig grad från det äldre märket för att likhet inte ska anses föreligga.

Eftersom märkesdelen VITAL även i det äldre märket intar en framträdande position får de motstående varumärkena ett liknande begreppsmässigt innehåll.

Även med beaktande av den högre grad av uppmärksamhet som omsättningskretsen får antas ha i förhållande till nu aktuella varor finner Patentbesvärsrätten, vid en helhetsbedömning, att det finns risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre