Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

14-166
2016-03-03
2016-05-04
Upphävande av varumärkesregistreringen SKYDOMINO
2014-12-30
-
-
506.946
2014-10-16
-
-
35, 38
Anseendeskydd; Förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 2 och 3 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
sökande
JB
Anders Fintling Kellman
-
1) Sky IP International Limited 2) Sky International AG
1-2) Helena Wassén Öström och Cathrine Blomhammar Sandberg
-
De äldre märkena har inte tillerkänts s.k. anseendeskydd i Sverige trots att de ansetts vara kända i den Europeiska unionen. Förväxlingsbedömningen har gjorts med utgångspunkt i det skydd som följer av de motanförda märkenas ursprungliga särskiljningsförmåga. Patentbesvärsrätten har, liksom PRV, funnit att det finns risk för förväxling mellan SKYDOMINO och det äldre varumärket SKY. Överklagandet har därför avslagits.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

JB har i Patentbesvärsrätten yrkat i första hand att registreringen av varumärket SKYDOMINO ska bestå i sin helhet. I andra hand har JB yrkat att registreringen ska bestå med undantag för streaming av videomaterial på internet och streaming av ljudmaterial på internet i klass 38.

Sky IP International Limited och Sky International AG (Sky) har bestritt ändring.

JB har till grund för sin talan vidhållit att varumärket SKYDOMINO inte är förväxlingsbart med Skys gemenskapvarumärken innehållande märkesdelen SKY.

Sky har till grund för sin talan vidhållit att det finns risk för förväxling mellan varumärket SKYDOMINO och bolagets äldre gemenskapsvarumärken, vilka anges i det överklagade beslutet. Vidare har Sky gjort gällande att samtliga motanförda gemenskapsvarumärkena är kända i den Europeiska unionen, att en icke försumbar del av omsättningskretsen i Sverige känner till bolagets gemenskapsvarumärken och att användningen av SKYDOMINO skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för gemenskapsvarumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende.

JB har i Patentbesvärsrätten utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i PRV dock med följande tillägg.

PRV:s bedömning att märkesdelen domino i ordmärket SKYDOMINO enbart syftar på brickspel är felaktig. Enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket är den första uppräknade betydelsen för ordet domino person i maskeraddräkt, dräkt, kostym. Ordet domino syftar således inte på spel i detta fall, utan på person – dräkt, kostym och från början på domino/dominant. Den tolkning som är korrekt i förevarande fall skulle beskrivas som dominerande väsen på himlen. När JB uppfann märkesordet och registrerade domänen www.skydomino.com tänkte han på folkbokföringsbaser som skulle kopplas samman över internet för mejlkommunikation mellan myndigheter och individer, därav uppkomsten av ordet SKYDOMINO. Skydomino sammanlänkar alltså folkbokföringsdatabaser för kommunikation mellan enskilda individer och myndigheter vilket är en verksamhet som väsentligen skiljer sig från Skys verksamhetsområden.

Märkesdelen DOMINO utgör dominanten i SKYDOMINO. Vidare skiljer sig det yngre märket från de motanförda gemenskapsvarumärkena genom att det består av ett sammansatt ord. Denna skillnad medför att omsättningskretsen inte kommer att tro att SKYDOMINO ingår i Skys varumärkesfamilj.

Det finns fler än 100 registrerade varumärken i klasserna 35 och 38 som innehåller märkesordet SKY och ägs av andra än Sky. Varumärkesregistreringen SKYSCANNER exempelvis har samma klasser och karaktär som SKYDOMINO och är jämförbar vid bedömningen gällande märkenas förväxlingsbarhet. SKYDOMINO bör accepteras på samma sätt. Därutöver finns 15 företag med SKY i firmanamnet vars verksamhet är relaterad till tjänster ingående i klass 35 respektive klass 38 i Sverige.

JB ifrågasätter inte de siffror som Sky har redovisat avseende tillgång till Skys webbplatser från Sverige och antal besök till dessa. SKY varumärken är under alla förhållanden tämligen okända i Sverige.

Sky har i Patentbesvärsrätten utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i PRV dock med följande förtydliganden och tillägg.

SKYDOMINO:s innehavare påstår att ett flertal på marknaden existerande varumärken innhåller ordet sky och att dessa märken därmed samexisterar med Skys registrerade rättigheter. Sky önskar återigen understryka att varumärkenas varu- och tjänsteförteckningar ligger utanför Skys kärnverksamhet och står därmed inte i direkt konflikt med Skys rättigheter.

PRV har bedömt att varumärket SKY är känt i Storbritannien och Irland, och därmed är känt inom en betydande del av gemenskapen, vad avser TV-sändningstjänster och att märket SKY således åtnjuter ett utökat skydd inom gemenskapen i förhållande till dessa tjänster. PRV har dock inte beaktat den förstärkta känneteckenskraft som gemenskapsvarumärket SKY besitter genom den omfattande inarbetning som har skett inom gemenskapen. PRV kommer fram till att det faktum att SKY är välkänt i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen inte påverkar märkets välkändhet i Sverige. Märkets välkändhet i nämnda gemenskapsländer bör emellertid medföra att märket anses vara välkänt även i Sverige. Detsamma bör gälla för Skys varumärkesfamilj i vilken SKY SPORT, SKY CHANNEL och SKY NEWS är de mest kända märkena.

I fråga om kännedom om gemenskapsvarumärkena i Sverige bör det beaktas att genomsnittligt antal abonnenter som hade tillgång till Sky News International i Sverige i februari 2013 uppgick till drygt 310 000 vilket visar att kanalen har en betydande daglig räckvidd i landet. Vidare var antal sammanlagda månatliga besök från Sverige under perioderna 1 januari 2005–31 januari 2011 respektive 1 februari 2011–28 februari 2014 513 577 respektive 156 218 avseende www.sky.com, 1 540 094 respektive 1 236 978 för www.news.sky.com och 3 743 430 respektive 2 373 840 för www.skysports.com. Siffrorna avseende sammanlagda dagliga besök på webbplatsen för Sky, Sky News och Sky Sports från Sverige under perioden 22 mars 2011–31 januari 2014 uppgick till 13 898, 55 077 respektive 796 492.

De redovisade siffrorna visar att en ansenlig del av befolkningen i Sverige besöker Skys primära webbplatser regelbundet. Sky Channel är vanligt förekommande på för svenskar vanliga semester orter samt på flygplatser där svenska konsumenter exponeras för varumärkena.

Märkesordet SKY besitter en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden för aktuella tjänster vilken har förstärkts genom användning.

JB har i Patentbesvärsrätten åberopat viss ny bevisning.

Sky har i Patentbesvärsrätten åberopat samma bevisning som i PRV.

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÄL

Ett varumärke som är känt i en betydande del av omsättningskretsen får under de förutsättningar som nämns i 2 kap 8 § första stycket 3 varumärkeslagen ett skydd mot att användningen av ett annat varumärke skadar eller riskerar att skada dess särskiljningsförmåga eller dess renommé. Detta brukar ofta omtalas som det kända varumärkets anseendeskydd.

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att gemenskapsvarumärket SKY är känt inom en väsentlig del av Europeiska unionen avseende TV-sändningstjänster genom omsättningskretsens kännedom om märket i Storbritannien och Irland. Märket ska därmed anses vara känt i den Europeiska unionen (se EU- domstolens dom i mål Iron & Smith kft mot Unilever NV, C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 25). Utredningen ger däremot inte vid handen att något av de motanförda varumärkena är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige.

När det äldre gemenskapsvarumärket redan är känt i en väsentlig del av unionen men inte hos omsättningskretsen i den medlemsstat där den nationella ansökan om registrering av det yngre varumärket är gjord, kan innehavaren av gemenskapsvarumärket åtnjuta ett anseendeskydd om det visar sig att en, ur kommersiell synvinkel, icke försumbar del av omsättningskretsen känner till det äldre gemenskapsvarumärket och gör ett samband mellan detta varumärke och det yngre nationella varumärket, samt att det mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet föreligger antingen en faktisk och aktuell skada på gemenskapsvarumärkets anseende eller en verklig risk för en sådan skada i framtiden (se tidigare anförd dom punkterna 27–34).

Utredningen i målet som hänför sig till omsättningskretsens kännedom om märket i Sverige består endast av uppgifter om antal besök härrörande från Sverige på flera av de webbplatser där Sky tillhandahåller de nu aktuella tjänsterna under varumärkena SKY, SKY NEWS, SKY SPORTS och SKY CHANNEL. Besöksiffrona är emellertid framtagna på ett sådant sätt att en och samma användare kan vara medräknad flera gånger under angiven period. De ger därmed inte vägledning i fråga om hur många unika användare som har besökt webbplatserna. Uppgifterna utgör därför inte ett tillförlitligt underlag för bedömningen av omsättningskretsens kännedom om gemenskapsvarumärkena i Sverige. Någon annan utredning som belyser frågan har inte lagts fram. Skys varumärken ska därför vid Patentbesvärsrättens fortsatta prövning inte anses åtnjuta s.k. anseendeskydd. Utredningen ger inte heller tillräckligt underlag för bedömningen av om något av Skys varumärken har förvärvat förstärkt känneteckenskraft i Sverige.

Förväxlingsbedömningen ska mot denna bakgrund göras med utgångspunkt i det skydd som följer av registreringarna, dvs. med utgångspunkt i märkenas ursprungliga särskiljningsförmåga.

Liksom PRV anser Patentbesvärsrätten att gemenskapsvarumärket SKY (nr 010032282) anses komma det yngre varumärket SKYDOMINO närmast varför förväxlingsbedömningen ska ske med utgångspunkt i detta märke.

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det föreligger tjänsteslagsidentitet mellan de tjänster som de motanförda varumärken avser i klass 35 respektive i klass 38 och instämmer vidare i den bedömning av märkeslikheten som PRV har gjort. Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärsrätten att konsumenterna kan få uppfattningen att tjänsterna som tillhandahålls under de motstående varumärkena kommer från samma företag varför det finns risk för förväxling mellan märkena.

Den begränsning av det yngre märkets tjänsteförteckning i klass 38 som JB:s yrkande i andra hand innebär medför inte någon annan bedömning eftersom tjänsteslagsidentitet föreligger avseende övriga tjänster i denna klass.

Vid denna bedömning saknar Patentbesvärsrätten anledning ta ställning till frågan om Skys varumärken åtnjuter skydd som varumärkesserie.

Överklagandet ska med hänsyn till det ovanstående avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre