Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-009
2016-02-03
2016-04-05
Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen SHACMAN i visst utförande
2015-01-16
-
-
1059697
2014-11-17
-
-
12
Känt; Förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 1 st. 2 och 3 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
invändare
MAN SE
Johan Starell
-
SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD.
Niclas Dahlberg
-
Det har inte ansetts visat att kännetecknet MAN genom användning förvärvat utökad känneteckenskraft i Sverige. Varumärket SHACMAN i visst utförande har inte ansetts förväxlingsbart med de motanförda varumärkena MAN och MAN i figur.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

MAN SE har vidhållit att registreringen av det internationella varumärket SHACMAN i visst utförande (nr 1059697) ska upphävas.

SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD. (SHAANXI) har vidhållit att registreringen ska bestå.

MAN SE har till grund för sin talan hållit fast vid att den internationella registreringen av varumärket SHACMAN är förväxlingsbar med bolagets internationella registreringar av varumärkena MAN i figur (nr 873563) och MAN (nr 914360).

Bolaget har vidare hållit fast vid att kännetecknet MAN är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att en användning av varumärket SHACMAN skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos MAN.

SHAANXI har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara.

Bolaget har vidare hållit fast vid att ingivet material inte visar att MAN är känt i Sverige i så stor utsträckning att det bör tillerkännas ett utvidgat skyddsomfång.

MAN SE har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Under åren 2010 till 2015 har värdet på mottagna order i Europa legat på 15-17 miljarder euro per år. Försäljningsintäkten för 2014 avseende lastbilar eller bussar uppgick till 10,6 miljarder euro. Företaget MAN är 250 år gammalt och är verksamt i 180 länder. Bolaget har 56 000 anställda och ca 1 500 försäljningsställen spridda över Europa. I Europa har bolaget varumärket MAN för bussar och lastbilar och NEOPLAN för långfärdsbussar. Under 2014 såldes 68 000 lastbilar och 5 000 bussar i Europa och bolaget har en marknadsandel uppgående till 16,4 % avseende lastbilar och ca 11 % när det gäller bussar. MAN-koncernen samarbetar med Scania lastvagnar och äger 13 % av detta bolag. Det finns inte någon specifik statistik för Sverige att presentera. De redovisade siffrorna visar dock tydligt på en mycket stor närvaro och aktivitet kring varumärket MAN i Europa, inkluderande Sverige.

En stor del av SL:s bussar är av varumärket MAN. Eftersom SL:s bussar har till syfte att transportera resenärer får MAN en mycket större exponering än om motsvarande mängd privata bilar varit märkta med MAN. Av ingiven undersökning om känneteckensmedvetenheten för varumärket MAN i Europa framgår att den icke hjälpta kännedomen pendlar mellan 55 och 72 % medan den hjälpta kännedomen uppgår till mellan 89 och 100 % i de i rapporten angivna länderna. Det är således fråga om en mycket hög igenkänningsgrad för MAN. Det är således visat att MAN exponerats i så stor utsträckning att förutsättningar föreligger att tillerkänna MAN ett utvidgat skyddsomfång.

PRV har korrekt konstaterat en hög grad av likhet vid en jämförelse mellan de varuförteckningar som respektive varumärke omfattar.

Det figurativa inslaget är av underordnad betydelse vid en helhetsbedömning. PRV har i sin förväxlingsbedömning kommit fram att konsumenterna uppfattar SHACMAN som en helhet och inte delar upp märket. Resonemanget blir något märklig då PRV konstaterar att MAN bl.a. kan översättas till fullvuxen person av hankön. Om ett varumärke består av två delar varav båda eller i vart fall den ena har en välkänd språklig betydelse så ligger det närmast till hands att utgå ifrån att just den uppdelningen görs av den relevanta målgruppen. Även om SHAC inte har någon språklig betydelse torde ändå konsumenterna sätta SHAC i relation till ordet MAN. Om man vidare betänker den kraftiga varuslagslikheten samt den omfattande och långvariga användningen av varumärket MAN måste slutsatsen bli att SHACMAN är förväxlingsbart med de motstående varumärkena. I vart fall föreligger det en risk för indirekt förväxling i så måtto att man gör en association till det kända varumärket MAN.

Bolaget hänvisar också till ett avgörande den16 januari 2015 från KFIR, Klagenemda for industriella rettigheter i Norge, VM 14/007 där nämnden kommit fram till att varumärket AUMAN var förväxlingsbart med MAN samt ett avgörande den 4 november 2013 från The Opposition Division vid OHIM där man funnit att varumärket TOPPMAN är förväxlingsbart med MAN, nr B002070038.

SHAANXI har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. MAN SE fortsätter att hävda att MAN är känt i Sverige som ett varumärke för lastbilar och bussar. Det material som inlämnats avser i första hand Europa. Det framgår inte hur stor marknadsandelen för lastbilar och bussar är i Sverige. Även om siffrorna för Europa skulle gälla för Sverige enbart är det en låg andel av marknaden. Det faktum att en stor del av SL:s bussar är av märket MAN måste det i sammanhanget sakna betydelse eftersom SL kör i Stockholm och inte i hela Sverige. Det är inte heller uppenbart att passagerare och gångtrafikanter lägger märke till bussarnas varumärke. Vidare tillhör inte dessa personer den relevanta omsättningskretsen.

Undersökningen om känneteckensmedvetenheten för varumärket MAN i Europa saknar uppgifter om medvetenheten i Sverige. Vidare framgår inte vilka personer som tillfrågats eller vem som gjort undersökningen. Undersökningen är inte något bevis för att MAN är känt i Sverige.

Den omsättningskrets som produkterna lastbilar och bussar vänder sig till är högt specialiserade inköpare hos åkerier, bussbolag, transportbolag osv. Dessa inköpare är väl medvetna om vilka företag som tillverkar de aktuella fordonen och vilka varumärken som dessa fordon saluförs under. De aktuella produkterna betingar stora värden och köp av dessa föregås av noggranna analyser och jämförelser. De motstående varumärkena är varken visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt lika. Det finns inget som talar för att konsumenterna skulle dela upp SHACMAN och förknippa detta med MAN.

MAN SE har i Patentbesvärsrätten gett in viss utredning.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att den utredning som MAN SE gav in till myndigheten varken visar att varumärket MAN är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige eller att det har förvärvat förstärkt känneteckenskraft här. Inte heller den till Patentbesvärsrättten ingivna utredningen avser varumärkets ställning på den svenska marknaden utan rör bolagets förhållanden i olika världsdelar samt kännedomen om märket i andra angivna europeiska länder. Utredningen kan därför inte läggas till grund för bedömningen om det motanförda kännetecknet MAN är känt i en betydande del av omsättningskretsen i Sverige med avseende på ”vans och heavy goods vehicles” eller om det genom användning har förvärvat förstärkt känneteckenskraft här i landet. Förväxlingsbedömningen ska därför göras med utgångspunkt i det skydd som registreringarna ger genom märkenas ursprungliga särskiljningsförmåga.

Med den utgångspunkten för prövningen delar Patentbesvärsrätten PRV:s bedömning att det inte finns risk för att varumärket SHACMAN i visst utförande förväxlas med något av de motanförda varumärkena bestående av eller innehållande märkesordet MAN. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EV
Visa mer Visa mindre