Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-023
2016-08-12
-
Upphävande av varumärkesregistreringen SVENSKA RESEBOLAGET i figur
2015-02-27
-
-
512.139
2015-01-26
-
-
39
Ond tro
-
2 kap. 8 § 1 st. 4 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
invändare
SRB Travel Group AB, 556716-1566
Lars Wiking och Jonas Kjellén
-
Svenska Resebolaget i Kungälv AB, 556584-6317
Carl Skarborg och Rikard Aldurén
-
Invändarbolaget har inte visat att rättighetshavaren varit i ond tro när denne ansökte om registrering av ett varumärke som rättighetshavaren tidigare varit innehavare av men som av misstag inte förnyats där varumärket använts av både rättighetshavaren och invändaren.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND

PRV registrerade den 5 juli 2002 varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur med Svenska Resebolaget i Kungälv AB (Kungälvsbolaget) som antecknad innehavare. Kungälvsbolaget var till och med december 2012 en del av koncernen SRB Travel Group AB (SRB). Under den tid Kungälvsbolaget ingick i koncernen användes varumärket av samtliga bolag i koncernen. Registreringen förnyades inte utan löpte ut 2012. Kungälvsbolaget ansökte den 28 januari 2013 på nytt om registrering av varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur. PRV biföll ansökan.

YRKANDEN M.M.

SRB har vidhållit att registreringen av varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur ska upphävas.

Kungälvsbolaget har bestritt ändring

SRB har till grund för sin talan hållit fast vid att Kungälvsbolaget vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur var i ond tro. SRB har anfört följande omständigheter. Kungälvsbolaget kände till att SRB vid ansökningstidpunkten och under lång tid dessförinnan använt varumärket SVENSKA RESEBOLAGET (ord och figurutförande). Kungälvsbolaget har vidare i avtal slutet före ansökningstillfället förbundit sig att upphöra med användningen av varumärket. Kungälvsbolaget har ansökt om registrering av varumärket för att förhindra SRB:s användning.

Kungälvsbolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att bolaget inte har gjort ansökan i ond tro och anfört följande omständigheter. Kungälvsbolaget var redan innehavare av varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur då Kungälvsbolaget ingick koncerngemenskap med SRB varefter bolaget gav SRB medgivande att använda varumärket. Det avtal som parterna undertecknade omfattar inte det aktuella varumärket utan endast avser en reglering av SRB:s varumärken. Varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur är inte förväxlingsbart med dessa varumärken. Efter det att samarbetet upphört den 31 december 2012 hade SRB inte länge rätt att använda varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur.

SRB har, utöver vad som redogjorts för i PRV:s beslut, särskilt framhållit följande. Kungälvsbolaget var tidigare en del av SRB. Genom ett avtal i december 2012 överenskoms att Kungälvsbolaget skulle köpas ut från SRB av styrelseledamoten Per Jidekrans genom hans bolag Jidekrans Invest AB vilket är moderbolag till Kungälvsbolaget. Till och med den sista mars 2013 skulle Kungälvsbolaget få fortsätta utnyttja SRB:s varumärke SVENSKA RESEBOLAGET i figur. Därefter skulle Kungälvsbolaget, vid äventyr av vite, nyttja eget varumärke eller namn som inte går att förväxla med SRB:s varumärken. Av överenskommelsen framgår att parternas avsikt var att rätten till varumärket även efter överlåtelsen av aktierna i Kungälvsbolaget skulle tillkomma SRB. Kungälvsbolaget skulle i stället nyttja ett varumärke och en firma som inte är förväxlingsbara med SRB:s varumärken.

Överenskommelsen, såvitt avser varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur, innehåller inga andra skyldigheter för SRB än att acceptera att Kungälvsbolaget använder varumärket till och med den 31 mars 2013. Skyldighet för koncernen att upphöra med användningen av varumärket saknas. Kungälvsbolaget har haft kännedom om koncernens användning av varumärket och har inte haft anledning anta att koncernen upphört med användandet av varumärket. Vid registreringstillfället var Kungälvsbolaget utan tvekan i ond tro.

Samtliga bolag inom SRB bedriver verksamhet under kännetecknet SVENSKA RESEBOLAGET. Bolagen har sedan 2006 använt sig av det aktuella varumärket. Genom den utredning som lagts fram i PRV är det visat dels att SVENSKA RESEBOLAGET i figur används och tidigare har använts av bolagen inom SRB dels att Kungälvsbolaget känt till denna användning. Kungälvsbolaget bedriver ingen verksamhet. Det faktum att Kungälvsbolaget kort tid efter ansökan om registrering helt upphört med användningen av varumärket visar att syftet med registreringen inte var att själv använda varumärket utan att förhindra SRB från att använda varumärket och/eller att utkräva ekonomisk ersättning från SRB.

Kungälvsbolaget har till utveckling av talan, utöver vad som angetts i PRV:s beslut, framhållit följande.

Kungälvsbolaget har sedan tio år varit registrerad innehavare av varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur. Av misstag förnyades inte varumärkesregistreringen under 2012. Under den tid Kungälvsbolaget ingick i koncernen användes varumärket, efter medgivande av Kungälvsbolaget, av bolagen i koncernen. När Kungälvsbolaget lämnade koncernen ingicks flera avtal mellan parterna.

Det för ärendet relevanta villkoret i parternas avtal från december 2012 är punkten 1.4. i bilaga 3 till avtalet, ”RESEBYRÅN har rätt att utnyttja SRB TG varumärken fram tom 2013-03-31. Därefter ska Kungälv nyttja eget varumärke och namn som ej går att förväxla med SRB TG’s varumärken, eller ingå i en annan kedjas varumärken.” De varumärken som omfattas av överenskommelsen är de varumärken som benämns ”SRB TG varumärken” dvs. varumärkena SRB och SRB TG. Varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur nämns inte i avtalet.

I överenskommelsen anges att Kungälvsbolaget efter den 31 mars 2013 ska använda eget varumärke vilket är SVENSKA RESEBOLAGET i figur. SRB saknar därför rätt att efter avvecklingen fortsätta utnyttja varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur. Ingenstans i överenskommelsen ges SRB rätt att använda det aktuella varumärket. SRB:s påstående att det är ord- och figurvarumärket SVENSKA RESEBOLAGET som avses när man talar om koncernens varumärken är obegripligt. När överenskommelsen skrevs var nämligen Kungälvsbolaget registrerad innehavare av varumärket.

SRB har sedan 2008 övergått till att lansera nya driftsenheter, t.ex. SRB i Göteborg AB, registrerat 2008 och SRB i Stockholm AB registrerat 2010. Man kan således konstatera att SRB-koncernen under de senaste åren omprofilerat sig under det egna varumärket SRB. Det är detta varumärke och inte SVENSKA RESEBOLAGET i figur som avses i överenskommelsen.

I slutet av mars 2013 översände SRB ett samarbetsavtal. I punkten 6 ”ÅTGÄRDER VID AVTALETS UPPHÖRANDE” angavs att Kungälvsbolaget efter samarbetsavtalets upphörande inte längre fick använda en firma, ett varumärke, annat kännetecken eller domännamn som innehåller orden ”SVENSKA RESEBOLAGET” eller ”SRB”. Att SRB i samband med att varumärkesöverenskommelsen löpte ut försökte förmå Kungsälvsbolaget att avstå från sina rättigheter ger stöd för Kungälvsbolagets påstående att det vid tidpunkten för bolagets ansökan, den 28 januari 2013, var bolagets avsikt att fortsätta använda det aktuella varumärket. Avtalet undertecknades inte av Kungälvsbolaget. Kungälvsbolaget fortsatte att använda sitt eget varumärke vilket var helt i linje med parternas avtal. Kungälvsbolaget var därmed inte i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

DOMSKÄL

Som PRV har anfört kan frågan om bättre rätt till ett registrerat varumärke inte prövas vid invändningsförfarandet.

Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen ger emellertid ett skydd för den som använder ett kännetecken mot att någon annan, i ond tro, får registrera ett varumärke som kan förväxlas med detta kännetecken. Det är den som påstår ond tro som har bevisbördan för att omständigheterna har varit sådana att ond tro förelegat.

Som PRV anfört är de motstående kännetecknen förväxlingsbara.

En förutsättning för tillämpning av bestämmelsen är vidare att det av SRB åberopade identiska kännetecknet SVENSKA RESEBOLAGET i figur vid tidpunkten för Kungälvsbolagets registreringsansökan användes av SRB.

Av utredningen i målet framgår att Kungälvsbolaget redan år 2002 erhöll registrering av varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur men att varumärket, enligt uppgift, av misstag inte förnyades utan förföll 2012.

Det framgår vidare att såväl Kungälvsbolaget som övriga bolag i SRB-koncernen sedan 2006 använt kännetecknet i respektive verksamheter.

SRB har gjort gällande att det ingångna avtalet är avsett att reglera användningen av varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur och att märket ingår i de ”SRB TG varumärken” som anges i punkten 1.4. i bilaga 3 till överenskommelsen mellan SRB och Kungälvsbolaget daterad den 3 december 2012 som Kungälvsbolaget har förbundit sig att inte använda efter den 31 mars 2013 och att Kungälvsbolaget vid tidpunkten för varumärkesansökan i januari 2013 därför var i ond tro.

Kungälvsbolaget har å sin sida uppgett att bolaget under den tid bolaget ingick i SRB-koncernen, dvs. fram till dess att samarbetet upphörde i december 2012, gett sitt medgivande till att varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur användes av SRB och att SRB efter att Kungälvsbolaget lämnade koncernen inte längre hade rätt att använda varumärket. Bolaget har i detta sammanhang framhållit att det av SRB åberopade decemberavtalet överhuvudtaget inte omfattar varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur.

Utredningen ger inte klarhet i frågan om SRB använde varumärket SVENSKA RESEBOLAGET i figur efter att samarbetet med Kungälvsbolaget upphörde. SRB har inte heller visat att rätten till nämnda varumärke övergått till SRB eller att Kungälvsbolaget på något sätt skulle ha förbundit sig att inte använda varumärket. Mot denna bakgrund och då inga andra omständigheter som indikerar att Kungälvsbolaget var i ond tro när bolaget den 28 januari 2013 på nytt ansökte om registrering av varumärket har framkommit ska överklagandet avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre