Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-038
2016-04-29
2016-06-29
Upphävande av varumärkesregistreringen HAPPY CHICKEN i figur
2015-03-27
-
-
512.429
2015-01-22
-
-
-
känt, förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 2-3 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
bifall
intressant
invändare
McDonald's International Property Company, Ltd.
Thomas Lindqvist och Bojana Saletic
-
Den glada kycklingen AB
Tom Hansen
-
Det motanförda varumärket HAPPY MEAL, har ansetts vara det varumärken som kommer det yngre varumärket HAPPY CHICKEN i figur närmast. Utredningen har ansetts ge stöd för att HAPPY MEAL är känt i en betydande del av omsättningskretsen i Sverige med avseende på restaurangverksamhet. Ordet HAPPY har ansetts utgöra dominanten i de motstående märkena. På grund härav har en viss visuell och fonetisk likhet ansetts föreligga mellan märkena. Även konceptuell likhet har ansetts föreligga. Den ursprungligen begränsade särskiljningsförmågan hos ordet HAPPY har ansetts avhjälpt genom att varumärket genom användning blivit känt. Vid en helhetsbedömning har det yngre varumärket ansetts förväxlingsbart med det äldre varumärket och registreringen av varumärket HAPPY CHICKEN i figur har upphävts.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver registreringen av varumärket HAPPY CHICKEN i figur (nr 512429).

YRKANDEN M.M.

McDonald's International Property Company, Ltd (McDonald´s) har vidhållit att registreringen av varumärket HAPPY CHICKEN i figur (nr 512429) ska hävas.

Den glada kycklingen AB har i första hand yrkat att registreringen ska bestå med den tjänsteförteckning som omfattas av det överklagade beslutet. I andra hand har bolaget yrkat att registreringen ska bestå med följande förteckning: restauranger avseende utskänkning av mat baserad huvudsakligen på kyckling i klass 43.

McDonald´s har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket

HAPPY CHICKEN i figur är förväxlingsbart med bolagets nationella registrering HAPPY MEAL (nr 3791539) och gemenskapsvarumärket HAPPY MEAL (nr 58230) samt bolagets nationella registrering McCHICKEN (nr 177852) och gemenskapsregistreringen McCHICKEN (nr 16188). Förväxlingsrisken görs gällande med avseende på tjänsteförteckningen enligt både första- och andrahandsyrkandet. Bolaget har även vidhållit att det yngre varumärket också är förväxlingsbart med en kombination av bolagets varumärken.

Bolaget har vidare hållit fast vid att kännetecknen HAPPY MEAL och McCHICKEN är kända inom en betydande del av omsättningskretsen och att användningen av varumärket HAPPY CHICKEN i figur skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende.

Eftersom det yngre varumärket utgör en kombination av två av McDonald´s varumärken som är väl kända och ansedda föreligger det en risk för förväxling inbegripet en uppenbar risk att en genomsnittskonsument kommer att associera HAPPY CHICKEN med McDonald´s märken och tro att det finns ett kommersiellt samband mellan varumärkena.

Den glada kycklingen AB har till grund för sin talan anfört att oavsett om de äldre kännetecknen är inarbetade eller inte så är varumärket HAPPY CHICKEN inte förväxlingsbart med något av de äldre varumärkena. Det är inte heller förväxlingsbart med en kombination av dessa märken.

McDonald´s har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. De av Brand Eye AB genomförda marknadsundersökningarna visar att hela 93 % av respondenterna nämner McDonald´s i samband med HAPPY MEAL, varav hela 80 % nämner McDonald´s spontant utan någon hjälp alls. Avseende märkets särskiljningsförmåga har hela 82 % av respondenterna som kände till HAPPY MEAL svarat att de instämmer i påståendet att HAPPY MEAL är namnet på en produkt som kommer från ett och samma företag. När det gäller McCHICKEN är det 88 % som nämner McDonald´s i samband med orden McCHICKEN varav 72 % utan någon hjälp alls. Avseende särskiljningsförmågan har hela 90 % av de tillfrågade svarat att de instämmer mest i påståendet att McCHICKEN är namnet på en produkt som kommer från ett och samma företag. Tillsammans med den långa tid och i den omfattning som varumärkena använts tyder det utan tvekan på att båda varumärkena är väl kända och därmed har en hög grad av särskiljningsförmåga.

Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen är tillämplig även om det inte föreligger risk för förväxling. Det är tillräckligt om graden av likhet mellan det yngre varumärket och McDonald´s varumärken får till följd att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärkena. Ett sådant samband anses föreligga om det yngre varumärket hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument för tankarna till McDonald´s varumärken. Ett sådan samband får anses föreligga såvitt avser varumärket HAPPY CHICKEN i figur.

Vidare bör det noteras att en hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket medför att det blir lättare att anse att användningen av det yngre varumärket är till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och anseende.

Användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av all investering som gjorts i HAPPY MEAL och McCHICKEN samt deras renommé och anseende eftersom det föreligger en klar risk för att omsättningskretsen kommer att tro att det finns ett samband mellan de motstående märkena. Detta innebär att det föreligger en inte hypotetisk risk för att konsumenterna på sikt kommer att ändra sitt ekonomiska beteende och handla på restaurangen HAPPY CHICKEN i stället för hos McDonald´s, något som skulle medföra skada för McDonald´s.

Användningen av det yngre märket skulle också vara till skada för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga och anseende eftersom omsättningskretsen inte längre skulle direkt associera dessa varumärken med McDonald´s och de äldre varumärkena om omsättningskretsen fick vetskap om att HAPPY CHICKEN inte har anknytning till McDonald´s. Det yngre varumärket används för snabbmat och snabbmatsrestauranger, dvs. för varor och tjänster som är identiska med eller i hög grad liknar dem som omfattas av de äldre varumärkena. Detta innebär att det finns en risk för urvattning av dessa varumärkens starka koppling till McDonald´s.

Den omständigheten att avsikten med det yngre varumärket inte varit att snylta på anseendet hos de äldre varumärkena bör lämnas utan avseende.

Bolagets varumärken McCHICKEN är skyddade i klass 30 och används för bl.a. hamburgare med kyckling inom snabbmatsbranschen. Varumärket HAPPY CHICKEN omfattar restauranger i klass 43 och används inom snabbmatsbranschen för försäljning av just hamburgare med kyckling. Därmed är varumärkena registrerade för varor och tjänster av liknande slag.

Den glada kycklingen AB har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Bolaget ifrågasätter generellt inte de gjorda marknadsundersökningarna. Resultatet beträffande McCHICKEN är knappast oväntat. Varumärket inleds med Mc som direkt associerar till McDonald´s firma och som utgör kärnan i många av företagets produkter (McFeast, McNuggets, McDonut etc.). Frågan är följaktligen vilken betydelse resultatet av denna undersökning har vid bedömningen av förväxlingsrisk med ett varumärke, vars enda sammanfallande orddel utgörs av det generiska ordet CHICKEN. Förväxlingsrisk saknas även om de motanförda varumärkena är inarbetade.

Ordet HAPPY är frekvent förekommande i olika märken inom livsmedelsområdet. Bolagets märke består förutom märkesdelen HAPPY av det direkt generiska ordet CHICKEN och en dominerande figurdel visande ”en glad kyckling”. I sammanhanget ska även beaktas att McCHICKEN inte avser tjänster i klass 43 utan endast varor i klass 30. Generellt bör gälla att livsmedelsprodukter inte automatiskt anses ha likhet med de tjänster som tillhandahålls av restauranger. EUIPO´s guidelines anger följande: ”The provision of food and drinks in Class 43 mainly covers services of a restaurant or similar services, such as catering, cafeterias and snack bars. These services are intended to serve food and drinks directly for consumption. The mere fact that food and drinks are consumed in a restaurant is not enough reason to find similarity between them”.

Förväxlingsrisk saknas vare sig bedömningen görs med utgångspunkt från de äldre varumärkena var för sig eller i kombination. Det finns därför heller ingen risk för att användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för särskiljningsförmågan hos de äldre varumärkena.

Avsikten med varumärket HAPPY CHICKEN i figur har på intet sätt varit att snylta på det eventuella anseendet hos de äldre varumärkena. HAPPY CHICKEN skapades för att ge en positiv känsla av att det handlar om en restaurang där kyckling tillhandahålls som fötts upp på ett etiskt bra sätt (vilket förstärks av bilden av en glad kyckling).

McDonalds har i Patentbesvärsrätten gett in två marknadsundersökningar utförda av Brand Eye AB under veckorna 13‑16 år 2015.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten finner att det nationella varumärket HAPPY MEAL (nr 3791539) och gemenskapsvarumärket HAPPY MEAL (nr 58230) är de varumärken som kommer det yngre varumärket HAPPY CHICKEN i figur närmast. Prövningen om förväxling ska därför ske med utgångspunkt i dessa varumärken.

McDonald´s har gjort gällande att det äldre kännetecknet HAPPY MEAL är känt i en betydande del av omsättningskretsen i Sverige.

Omsättningskretsen för de motstående varumärkena omfattar, som PRV anfört, både konsumenter i allmänhet och professionella aktörer.

McDonald´s har gett in en marknadsundersökning utförd av Brand Eye AB under veckorna 13-16 år 2015, dvs. drygt två år efter det att ansökningen av det yngre varumärket lämnades in. Med hänsyn till att det av utredningen i målet framgår att det äldre varumärket använts under lång tid och i mycket stor omfattning är det rimligt att anta de förhållanden som förelåg när marknadsundersökningen genomfördes även gjorde sig gällande vid tidpunkten för ansökningen.

Syftet med undersökningen avseende varumärket HAPPY MEAL har varit att ta reda på om märket är inarbetat för en viss näringsidkare. Undersökningen har genomförts med ett slumpmässigt urval av den vuxna befolkningen mellan 16 och 74 år. Patentbesvärsrätten anser att undersökningen grundas på ett relevant urval av respondenter. Vidare är de frågor som har ställts till respondenterna utformade på ett sådant sätt att deras svar kan läggas till grund för bedömningen av kännedomen om varumärket.

Patentbesvärsrätten anser att den genomförda marknadsundersökningen tillsammans med övrig utredning, av vilken framgår att det äldre varumärket HAPPY MEAL använts under lång tid och i mycket stor omfattning, ger stöd för att märket var känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige som ett varumärke för McDonald´s restaurangverksamhet och de måltider som kan köpas där.

De äldre varumärkena HAPPY MEAL är registrerade för bl.a. restauranger och andra inrättningar vars verksamhet består av utskänkning av mat och dryck i klass 43 respektive franchising av restauranger som tillhandahåller mat och dryck i klass 42. Varumärket HAPPY CHICKEN i figur omfattar enligt de båda yrkandena restauranger i klass 43 respektive restauranger avseende utskänkning av mat baserad huvudsakligen på kyckling i samma klass. De motstående kännetecknen omfattar således identiska tjänster enligt de båda yrkandena.

Orden MEAL respektive CHICKEN i de motstående märkena får anses beskrivande för sådana måltider innefattande bl.a. kyckling som de tjänster respektive varumärke omfattar. Dominanten i de motstående märkena utgörs således av ordet HAPPY. En viss visuell och fonetisk likhet föreligger därmed mellan de båda märkena. I konceptuellt avseende finns också en viss likhet genom att HAPPY MEAL serveras på restauranger och måltiden kan omfatta kyckling serverad på olika sätt. Kyckling kan också ingå i en måltid som omfattas av tjänsten restaurangverksamhet under märkesordet HAPPY CHICKEN. Figuren av en ”glad kyckling” förstärker märkesordet CHICKEN i det yngre märket. Den ursprungligen tämligen begränsade särskiljningsförmågan hos ordet HAPPY i de äldre märkena har genom att märket gjorts känt i en betydande del av omsättningskretsen medfört att beteckningen HAPPY MEAL förvärvat en betydande känneteckenskraft.

Vid en helhetsbedömning finns det risk för att omsättningskretsen förväxlar det yngre varumärket HAPPY CHICKEN i figur med de äldre varumärkena HAPPY MEAL. Registreringen av det yngre varumärket ska därför upphävas. Den i andra hand gjorda ändringen av varuförteckningen medför ingen annan bedömning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EV
Visa mer Visa mindre