Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-042
2016-04-29
2016-06-30
Upphävande av varumärket DOFTGARDEROB
2015-04-01
-
-
514.048
2015-01-27
-
-
3
särskiljningförmåga
-
1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
bifall
intressant
invändare
Scandinavian Cosmetics AB
Eva Blum och Lisa Bourghardt
-
LL
-
-
Beteckningen DOFTGARDEROB har ansetts sakna särskiljningsförmåga med avseende på bl.a. parfym- och doftoljor i klass 3. Registreringen har därför hävts.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver registreringen av varumärket DOFTGARDEROB (nr 514048).

YRKANDEN M.M.

Scandinavian Cosmetics AB har vidhållit att registreringen av varumärket DOFTGARDEROB ska upphävas.

LL har bestritt ändring.

Scandinavian Cosmetics har till grund för sin talan i första hand hållit fast vid att varumärket DOFTGARDEROB saknar den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. I andra hand har bolaget, som Patentbesvärsrätten uppfattar det, gjort gällande att bolaget vid tidpunkten för LLs varumärkesansökan använde varumärket DOFTGARDEROBEN och fortfarande använder det samt att LL vid ansökningstillfället var i ond tro.

LL har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket DOFTGARDEROB har sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering med avseende på de parfym- och doftoljor som varumärket omfattar i klass 3 samt att hon inte sökt varumärket i ond tro.

Scandinavian Cosmetics har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, särskilt framhållit följande. Bolaget har sedan tidigare gett in 22 bilagor för att visa användningen av ordet doftgarderob från 2007 till 2014. I Patentbesvärsrätten finns ytterligare 22 exempel på användning av ordet. Dessa visar att ordet doftgarderob har använts i en inte ringa omfattning samt att ordet har använts för att beskriva en samling parfymer som en person har och som passar vid olika tillfällen så som en dagparfym, en kvällsparfym, en sommarparfym o.s.v. Eftersom varumärket är registrerat just för parfymer innebär det att varumärket är deskriptivt och generiskt och därmed saknar särskiljningsförmåga.

Utöver att ordet doftgarderob använts i tidskrifter och bloggar har så även skett inom parfym- och doftbranschen, exempelvis kan följande rubriker nämnas ”Bygg din doftgarderob”, ”Skapa en doftgarderob”, ”Hitta din personliga doftgarderob” och ”Förnya din doftgarderob”. Exemplen visar att ordet inte bara använts i kommersiella sammanhang och att det inte rör sig om någon enstaka användning utan även att ordet inom branschen är ett begrepp för att en person bör ha flera olika typer av parfymer.

Scandinavian Cosmetics genomförde år 2009 en utbildningsturné med temat doftgarderoben och ytterligare en 2012. DOFTGARDEROBEN användes då som varumärke. LL har tagit del av inbjudan till eventet och erhållit ett gåvokort och har på detta sätt haft kännedom om bolagets varumärkesanvändning innan hon registrerade sitt varumärke för att hindra Scandinavian Cosmetics på marknaden. Användningen av DOFTGARDEROBEN som kännetecken har även skett i bolagets nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år till ca 800 huvudinköpare och kunder. Vidare registrerade bolaget domänen doftgarderoben.se den 15 mars 2013. LL gav in sin varumärkesansökan knappt en och en halv månad efter bolaget registrerat domänen. Bolaget har även använt DOFTGARDEROBEN på Instagram vid ett tjugotal tillfällen.

LL har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. I februari 2011 utvecklade hon ett nytt koncept. Konceptet är en tjänst som heter Doftkonsultationer, till tjänsten följer en filosofi som heter Doftgarderob. Under konsultationerna har kunden möjlighet att få en skräddarsydd Doftgarderob för hans/hennes specifika behov. Med parfymen har man möjlighet att skicka de rätta signalerna till omgivningen vid rätt tidpunkt. Med val av rätt doft preciserar man och förstärker sitt personliga varumärke. Konsultationerna bokas inte bara av privatkunder utan även av grupper eller företag. Uppmärksamheten har varit stor både nationellt och internationellt. Hon har även blivit tillfrågad av olika företag att delta i event. Ett event som hon avböjde var Scandinavian Cosmetics event i oktober 2012. DOFTGARDEROB är ett varumärke som är direkt kopplat till henne. Hon har under mer än fyra års tid genom inarbetning i olika media byggt upp sitt varumärke.

Hon känner inte till vid vilken tidpunkt Scandinavian Cosmetics gjort sina domännamnsregistreringar. Hon fick reda på registreringarna när bolaget i oktober 2013 kontaktade henne i syfte att sluta ett samverkansavtal. Eftersom bolagets villkor för avtalet inskränkte i hennes rörelsefrihet slöts inget avtal.

Parterna har gett in viss utredning i Patentbevärsrätten.

DOMSKÄL

Som PRV anfört är varumärket DOFTGARDEROB bildat av de båda orden doft och garderob på ett för det svenska språket normalt sätt. De ingående orden har den betydelse PRV angivit. Ordet doft kan utöver den i PRV anförda betydelsen även avse en parfymprodukt.

Som PRV också anfört avser ordet garderob numera inte enbart ett rum för förvaring av kläder utan även en persons uppsättning av kläder. Det faller sig naturligt att ordet garderob förutom kläder även kan omfatta en uppsättning av andra accessoarer som en person kan bära, jämför exempelvis med ordet vapengarderob som används för att ange det antal vapen en jägare med jägarexamen normalt anses ha behov av. Ordet doftgarderob blir vid ett liknande synsätt en beteckning på den samling av olika parfymprodukter som en person innehar. Att ordet doftgarderob används i denna mening framgår av i målet ingiven utredning i form av utdrag ur dags- och veckopress, googlesökningar, blogginlägg m.m. Beteckningen DOFTGARDEROB saknar därmed den särskiljningsförmåga som krävs för registrering med avseende på parfym- och doftoljor i klass 3.

Överklagandet ska därför bifallas och registreringen av varumärket DOFTGAREROB upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EV
Visa mer Visa mindre