Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-044
2016-05-16
2016-07-19
Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen Hyundai ix20
2015-04-01
-
-
1056920
2015-01-03
-
-
12
Förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 1 st. 2 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
Hyundai Motor Company
Nazanin Esfandiari och Christina Berggren
-
-
-
-
De internationella varumärkena Hyundai ix20, Hyundai ix25 och Hyundai ix30 har ansetts förväxlingsbara med varumärkena H Hyundai Steel i figur, Hyundai Steel Company och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandena.

YRKANDEN M.M.

Hyundai Motor Company (Hyundai) har vidhållit att de internationella varumärkesregistreringarna Hyundai ix20, Hyundai ix25 och Hyundai ix30 ska medges giltighet i Sverige med avseende på samtliga varor i klass 12.

Till grund för sin talan har Hyundai, som Patentbesvärsrätten har uppfattat bolagets talan, i samtliga mål i första hand åberopat att Hyundai har rätt att använda kännetecknet HYUNDAI i varumärken respektive firmanamn eftersom bolaget dels har ingått i samma bolagsgrupp som innehavarna av de motanförda registreringarna, dels är innehavare av varumärket HYUNDAI. I andra hand har Hyundai åberopat att bolagets varumärken skiljer sig från de motanförda kännetecknena på ett sådant sätt att förväxlingsrisk inte föreligger.

Hyundai har till utveckling av talan i Patentbesvärsrätten anfört samma omständigheter beträffande vardera varumärke och har då anfört i huvudsak följande.

Hyundai Motor Group är en stor koncern i vilken Hyundai är huvudbolaget. Den affärsmässiga kopplingen mellan Hyundai och innehavarna av de motanförda registreringarna utvecklas närmare nedan.

Hyundai är innehavare till varumärket HYUNDAI som är skyddat under ett antal varumärkesregistreringar i en mängd klasser. För aktuella klass 12 finns bland annat svensk registrering nr 164275 och EU registrering nr 012312518. Den tidigaste registreringen i klass 12 med giltighet i Sverige är daterad 1978, vilket är betydligt tidigare än de registreringar som anförts som hinder. Hyundai har även ett betydande antal registreringar för HYUNDAI med tillägg, vilka äger giltighet i Sverige. Det som PRV ansett vara det distinkta elementet i de motanförda registreringarna, HYUNDAI, och särskiljningsförmågan som ligger hos detta ordmärke, tillkommer således Hyundai.

Varumärkesregistreringen för HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur (nr 003886959) med förfallodatum 21 juni 2004 är inte förnyad av innehavaren. Registreringen upphävdes den 3 januari 2015 och utgör inte längre hinder mot att de internationella varumärkena medges giltighet i Sverige.

EU-varumärkena H HYUNDAI STEEL i figur (nr 004946372) och HYUNDAI STEEL COMPANY i figur (nr 004946604) liknar Hyundais varumärken genom att de innehåller ordet HYUNDAI. De omfattar vidare underredsenheter i klass 12. I övrigt skiljer sig varumärkena från Hyundais varumärken i alla ytterligare element som ger varumärkena deras särskiljningsförmåga, nämligen tilläggen H STEEL respektive STEEL COMPANY samt deras figurativa inslag.

Förekomsten av figuren H och STEEL i det första motanförda varumärket samt orden STEEL COMPANY i särskilt typsnitt i det andra motanförda varumärket ger varumärkena ett annorlunda synintryck jämfört med Hyundais varumärken. Skillnaden är vidare uppenbar vid uttalet av båda varumärken där nämnda tillägg ger varumärkena ett annat fonetiskt uttryck än Hyundais varumärken. Varumärkena väcker inte heller ur konceptuellt hänseende liknande associationer. H HYUNDAI STEEL och HYUNDAI STEEL COMPANY associerar till ståltillverkning. Innehavaren till varumärkena är det äldsta ståltillverkningsföretaget i Korea.

Innehavaren, Hyundai Steel Company, har liksom Hyundai tidigare ingått i Hyundai Motor Group. Av detta följer att båda bolagen får använda Hyundai i sina firmanamn. Av detta följer vidare att det inte finns risk för att Hyundais användning av Hyundais varumärken leder till uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan bolagen bland de genomsnittliga användarna. Att bolaget idag är fristående från Hyundai är känt inom omsättningskretsen.

Märkes- och varuslagslikheterna medför inte att det föreligger risk för förväxling, inbegripet risk för att användningen av Hyundais varumärke leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan Hyundai och Hyundai Steel Company som innehar de två motanförda varumärkena.

Den internationella registreringen av varumärket HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. i figur (nr 910292) liknar Hyundais varumärken genom att den innehåller ordet HYUNDAI. Varumärket skiljer sig från Hyundais varumärken genom den triangelformade gröna figuren och tillägget HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. som också upplyser om det kommersiella ursprunget. Tilläggen ger varumärket särskiljningsförmåga och ett annorlunda synintryck i förhållande till Hyundais märken. Tilläggen ix20, ix25 och ix30 i Hyundais märken och HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. ger inte bara visuellt skilda utan också fonetiskt olika intryck. Varumärkena väcker också olika associationer. Hyundais varumärken för tankarna till personbilar och fortskaffningsmedel medan det motanförda varumärket används för industrimaskiner och innehavaren är bland världens största varvsföretag. En särskilt uppmärksam omsättningskrets har kännedom om HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. och att dess verksamhet är fristående från Hyundais.

Hyundai bestrider att likheten mellan Hyundais varumärken och motanförda registreringarna genom det sammanfallande ordet HYUNDAI innebär en risk för förväxling för konsumenter som inte har möjlighet att studera märkena sida vid sida. En korrekt bedömning av varumärkena ifråga måste ske med större vikt vid de tillägg som anförts ovan jämfört med Hyundais varumärken. Den skillnad som framgår vid en helhetsbedömning av Hyundais varumärken och de registreringar som anförts som hinder, är alltså tillräcklig för att kännetecknen inte ska anses förväxlingsbara.

Större vikt måste också läggas vid omsättningskretsens kännedom om Hyundais varumärke. PRV har konstaterat att omsättningskretsen är särskilt uppmärksam. Detta gäller för såväl Hyundais varumärken som de motanförda märkena. PRV har felaktigt konstaterat att de skillnader som finns likväl inte räcker för att undanröja förväxlingsrisk. De motstående varumärkena avser industrimaskiner som marknadsförs och säljs genom auktoriserade återförsäljare. Omsättningskretsen omfattar framförallt företag och yrkesutövare inom fordons- och stålindustrin, dvs. tekniskt bevandrade användare och köpare. Det är känt inom denna omsättningskrets att Hyundai Motor Group är innehavare av varumärket HYUNDAI och de förstår att samband saknas mellan Hyundais varumärke och innehavarna av de motanförda varumärkena.

Mot bakgrund av de omständigheter som redogjorts för ovan saknas det risk för förväxling mellan Hyundais varumärken och anförda äldre varumärken. Det saknas även övriga belägg för att de motanförda varumärkenas garantifunktion i den faktiska omsättningskretsen skulle äventyras om Hyundais varumärken medges giltighet i Sverige.

DOMSKÄL

PRV har inte medgivit att de tre internationella registreringarna Hyundai ix20, Hyundai ix25 och Hyundai ix30 ska gälla i Sverige med avseende på motorfordon och delar därtill i klass 12. Dessa varor är av liknande slag som de underredsenheter som de motanförda märkena H HYUNDAI STEEL i figur och HYUNDAI STEEL COMPANY omfattar i samma klass. Vidare utgör varorna truck lifts, graders och payloaders som det motanförda internationella varumärket HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. i figur omfattar i klass 7 delar till varorna fork lift trucks, light trucks och lorries som Hyundais varumärken avser i klass 12. Även i detta fall är de varor Hyundais märken avser av liknande slag som de varor som omfattas av det äldre varumärket.

Som PRV har anfört innehåller samtliga de yngre varumärkena och de ovan motanförda varumärkena den för de aktuella varorna särskiljande och dominerande beteckningen HYUNDAI. Det föreligger därför likhet mellan de motstående varumärkena.

Vid dessa förhållanden finns, även med beaktande av den högre grad av uppmärksamhet som omsättningskretsen får antas ha i förhållande till nu aktuella varor, risk för förväxling mellan vart och ett av de yngre varumärkena och de ovan motanförda varumärkena.

Vad Hyundai har anfört om bolagets rätt att använda beteckningen HYUNDAI i såväl varumärken som firma undanröjer inte de hinder mot de yngre varumärkenas giltighet i Sverige som de motanförda varumärkena utgör. Överklagandena ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 4 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre