Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-053
2016-03-16
2016-05-17
Upphävande av varumärkesreistreringen VÄRMDÖ BRYGGERI SKÄRGÅRDSLAGER STOCKHOLMS SKÄRGÅRD i figur
2015-04-20
-
-
516.432
2015-02-18
-
-
32
Förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 1 st. 2 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
invändare
ME
-
-
Värmdö Bryggeri AB
-
-
Varumärket VÄRMDÖ BRYGGERI SKÄRGÅRDSLAGER STOCKHOLMS SKÄRGÅRD i figur har ansetts domineras av beteckningen VÄRMDÖ BRYGGERI samt figuren av en fyr. Varumärket har därför, trots identiska varor, (ljust öl) inte ansetts förväxlingbart med det motanförda varumärket SKÄRGÅRD.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

ME har yrkat att registreringen av varumärket VÄRMDÖ BRYGGERI SKÄRGÅRDSLAGER STOCKHOLMS SKÄRGÅRD i figur upphävs.

Värmdö Bryggeri AB har bestritt ändring.

ME har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket VÄRMDÖ BRYGGERI SKÄRGÅRDSLAGER STOCKHOLMS SKÄRGÅRD i figur avseende ljust öl i klass 32 är förväxlingsbart med hans varumärke SKÄRGÅRD (nr 512687) skyddat för bl.a. identiska varor.

Värmdö Bryggeri har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena inte är förväxlingsbara.

ME har, utöver vad som åberopats i PRV, framhållit följande.

Han valde att registrera SKÄRGÅRD för att skydda sin idé med tillhörande koncept i klass 32. Det yngre varumärket avser en exakt likadan produkt med samma koncept. Det som är mest likt i det yngre varumärket är just produktens namn SKÄRGÅRDSLAGER då lager är en typ av öl så är det som att säga skärgårdsöl. Produkter som säljs under de motstående märkena konkurrerar kraftigt med varandra. PRV har tidigare avslagit registreringar med ordet skärgård gällande klass 32.

Värmdö Bryggeri har, utöver vad som åberopats i PRV, framhållit följande. Risken för förväxling är obefintlig då både den grafiska profilen och textlydelsen i det yngre märket är unik i sin helhet. I den grafiska utformningen av etiketten är ordet SKÄRGÅRDSLAGER relativt övriga element och lydelser på etiketten inte iögonenfallande. I stället är det VÄRMDÖ BRYGGERI och Grönskärs fyr som utgör huvudbudskapet. Ordet skärgård har vidare ett snävt skyddsomfång. PRV har sedan tidigare godkänt figurmärket innehållande ordet skärgård.

DOMSKÄL

Som PRV anfört omfattar de motstående varumärkena identiska varor, nämligen ljust öl i klass 32. Vid förväxlingsbedömningen ska beaktas att omsättningskretsen för dessa varor utgörs av bl.a. konsumenter i allmänhet.

Patentbesvärsrätten instämmer i den jämförelse av de motstående märkena som PRV har gjort och delar bedömningen att det föreligger en låg grad av likhet mellan märkena. Beteckningen SKÄRGÅRD får emellertid anses ha en normal grad av särskiljningsförmåga för den aktuella varutypen.

Mot denna bakgrund finner Patentbesvärsrätten vid en helhetsbedömning att den grad av märkeslikhet som har ansetts föreligga inte är är tillräcklig för att det ska innebära en risk för förväxling mellan märkena. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre