Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-057
2015-12-22
2016-01-26
Byte av efternamn
2015-04-29
-
-
14-5183
2015-04-02
-
-
-
Lätt förväxlingsbart; Synnerliga skäl
-
13 § 1 och 6 samt 14 § namnlagen (1982:670)
namn
avslag
intressant
sökande
1) Sekretess 2) Sekretess 3) Sekretess
Vlora Regjepaj
-
-
-
-
Patentbesvärsrätten har delat PRV:s bedömning att det sökta efternamnet (sekretess) är lätt förväxlingsbart med det motanförda efternamnet (sekretess) samt firmor innehållande detta efternamn. PBR har också delat PRV:s bedömning att synnerliga skäl för namnbytet inte visats föreligga.
-
DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

2. Sekretess ska med stöd av 43 kap. 1 § och 22 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gälla för de uppgifter som upptagits i bilaga 2 till domen.

YRKANDEN M.M.

Sekretess 1, 2 och 3 (klagandena) har vidhållit sin ansökan om byte av efternamn till Sekretess 4, tidigare makens och barnens faders nuvarande efternamn.

Klagandena har till grund för sin talan, som Patentbesvärsrätten uppfattar det, anfört att namnet Sekretess 4 inte är lätt förväxlingsbart med det motanförda efternamnet Sekretess 5 eller med de motanförda firmorna innehållande efternamnet Sekretess 5.

Klaganden har vidare hållit fast vid att det föreligger synnerliga skäl för efternamnsbytet på grund av den hotbild som förekommer mot klagandena.

Till utveckling av talan har klagandena anfört bl.a. följande. Klagandena kommer att bära efternamnet Sekretess 4 i egenskap av privatpersoner och inte som ett inregistrerat firmanamn, därav borde förväxlingsbarheten vara begränsad. Många efternamn är idag förväxlingsbara med varandra. Att 111 bärare har Sekretess 5 som efternamn borde därtill inte vara skäl att avslå ansökan endast på den grunden att Sekretess 4 är lätt förväxlingsbart med detta.

I PRV har klagandena åberopat bl.a. följande. Sekretess 1 lever numera med skyddade personuppgifter på grund av en tidigare hotbild och känner ett starkt obehag av sitt efternamn eftersom personer som hotat henne känner till namnet. Hon har en mycket god kontakt med sin f.d. make. Med anledning av detta och då deras gemensamma barn tagit samma efternamn som sin pappa vill hon också bära efternamnet Sekretess 4. F.d. maken har lämnat sitt medgivande till namnbytet. Sekretess 1 har fortfarande en stark samhörighet med sin f.d. make och en relation som kan likställas med familjegemenskap. Således finns det synnerliga skäl för namnbytet.

DOMSKÄL

Som PRV anfört finns det hinder mot efternamnsbytet enligt 13 § 1 och 6 namnlagen.

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att vad klagandena anfört inte är sådana synnerliga skäl som avses i 14 § andra stycket namnlagen. Överklagandet kan därför inte bifallas.

Patentbesvärsrätten erinrar om att Sekretess 2 och 3 enligt 5 § namnlagen har möjlighet att genom en anmälan till Skatteverket byta till efternamnet Sekretess 4 om vissa förutsättningar är uppfyllda.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre