Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-059
2016-06-22
2016-08-23
Patent på "Informationssorteringssystem".
2015-05-04
-
-
1251270-3
2015-03-05
-
-
G06Q90/00
Teknisk karaktär; Uppfinning
-
1 § patentlagen (1967:837)
patent
avslag
intressant
sökande
ME
Leif Gustafsson
-
-
-
-
De självständiga patentkraven avser ett förfarande för att efterforska, mottaga och insortera information om visst projekt, objekt eller viss individ, organisation eller annat alster som är föremål för bedömning samt ett medel för genomförande av ett sådant förfarande. Det som definieras i dessa patentkrav ansågs sakna explicit angivna tekniska särdrag och de icke-tekniska särdragen ansågs inte ge upphov till några tekniska aspekter varför det som anges i patentkraven ansågs sakna teknisk karaktär. Det patentsökta ansågs därför falla utanför begreppet uppfinning och kan således inte patenteras enligt 1 § patentlagen.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLT YRKANDE

ME ansökte den 9 november 2012 om patent på ett informationssorteringssystem.

PRV avslog ansökningen och fann i det överklagade beslutet att det patentsökta definieras med endast administrativa särdrag, dvs. utan några tekniska särdrag. Det patentsökta ansågs därför inte tillhöra det patenterbara området enligt 1 § patentlagen.

Uppfinningen

Av patentbeskrivningen framgår bl.a. följande om bakgrund och ändamål till det patentsökta.

Det patentsökta avser ett förfarande för att efterforska, mottaga och insortera information om visst projekt, objekt eller viss individ, organisation eller annat alster som är föremål för bedömning. Det avser även medel för genomförande av förfarande, för att efterforska, mottaga och insortera information om visst projekt, objekt eller viss individ, organisation eller annat alster som är föremål för bedömning. När man önskar samla och bestämma en mängd information om ett/en bestämt/bestämd objekt, organisation, system, manual etc. t.ex. en bestämd produkt, en individ, ett sorteringssystem etc., har man tidigare fått nyttja olika vägar att nå till önskat resultat. Detta har alla gånger inte varit det lättaste. Även medel att nyttja härför har varierat med varierande resultat som följd. Huvudändamålet med det patentsökta är därför i första hand att med enkla och effektivt fungerande medel lösa nämnda problem. Detta ändamål uppnås med ett förfarande respektive medel enligt vad som patentsöks som i huvudsak kännetecknas därav, att man låter inringa ifrågavarande alster med en mall som innefattar ett bestämt antal uppsorteringsgrupper, att man bestämmer vissa olika särdrag för de respektive grupperna, att man anger vilka av särdragen som stämmer överens för ifrågavarande alster, varigenom man låter inhämta och uppdela rätt information för att åstadkomma rätt åtgärd och se rätt behov etc. Respektive att en mall innefattar ett bestämt antal uppsorteringsgrupper av skilda slag, att nämnda grupper är fördelade i ringform och att respektive grupper anger bestämningar om vissa egenskaper.

Yrkande

ME har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin patentansökan med oförändrade patentkrav.

Det patentsökta definieras av de självständiga patentkraven 1 och 5 enligt följande.

1. Förfarande för att efterforska, mottaga och insortera information om visst projekt, objekt eller viss individ, organisation eller annat alster som är föremål för bedömning, kännetecknat därav, att man låter inringa ifrågavarande alster med en mall (1) som innefattar ett bestämt antal uppsorteringsgrupper (2-9), att man bestämmer vissa olika särdrag för de resp. grupperna, att man angiver vilka av särdragen som stämmer överens för ifrågavarande alster, varigenom man låter inhämta och uppdela rätt information för att åstadkomma rätt åtgärd och se rätt behov etc.

5. Medel (10) för genomförande av förfarande enligt något av ovan angivna patentkrav, för att efterforska, mottaga och insortera information om visst projekt, objekt eller viss individ, organisation eller annat alster som är föremål för bedömning, kännetecknat därav, att en mall (1) innefattar ett bestämt antal uppsorteringsgrupper (2-9) av skilda slag, att sagda grupper (2-9) är fördelade i ringform och att resp. grupper (2-9) angiver bestämningar om vissa egenskaper.

Grund och utveckling av talan

ME har som grund för talan hållit fast vid att det som anges i patentkraven tillhör det patenterbara området.

Till utveckling av talan har ME i Patentbesvärsrätten förutom att hänvisa till vad som anförts i PRV sagt bl.a. följande.

Uppfinningen avser ett informationshjälpmedel för efterforskning, mottagande och insortering av information samt medel för att genomföra sagda förfarande.

Patentkraven innehåller tekniska särdrag. Vad som sökts skyddat genom patentansökan tillhör därför det patenterbara området enligt 1 § patentlagen.

DOMSKÄL

Det patentsökta avser ett förfarande och medel för hantering av information om något som är föremål för bedömning.

Enligt 1 § första stycket patentlagen kan patent beviljas för en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt.

Enligt fast praxis anses en uppfinning föreligga endast om den har teknisk karaktär och detta villkor ligger i begreppet uppfinning. Teknisk karaktär förutsätter att det är fråga om en lösning av en uppgift med hjälp av naturkrafterna, dvs. med ett lagbundet utnyttjande av naturens materia och energi (se NU 1963:6 s. 96). Av detta följer att lösningen av uppgiften (problemet) ska vara teknisk. Teknisk karaktär föreligger om det patentsökta inbegriper tekniska överväganden som medför att lösningen är av tekniskt slag samt i fall då ett tekniskt problem eller en teknisk effekt kan konstateras förutsatt att lösningen på problemet också är teknisk. Angående teknisk karaktär, se Patentbesvärsrättens domar i mål nr 04-329 och 09-215.

Det som anges i ett patentkrav har teknisk karaktär om patentkravet innehåller något explicit angivet tekniskt särdrag och/eller något implicit tekniskt särdrag (teknisk aspekt) som något eller några tekniska eller icke-tekniska särdrag i patentkravet ger upphov till. Det spelar ingen roll om de relevanta särdragen eller aspekterna bidrar till att det patentsökta skiljer sig från känd teknik eller inte, eftersom det som ska bedömas är om helheten hos det som definieras i patentkravet har teknisk karaktär. Angående hithörande frågor, se Patentbesvärsrättens domar i mål nr 04‑329 och 09-215.

Patentkrav 1 anger ett förfarande för att efterforska, mottaga och insortera information om visst projekt, objekt eller viss individ, organisation eller annat alster som är föremål för bedömning. Detta förfarande anges endast i termer av icke-tekniska, t.ex. administrativa, särdrag och ger inte upphov till några tekniska aspekter, varför det som anges i detta patentkrav saknar teknisk karaktär och således inte är en uppfinning enligt 1 § patentlagen.

I det självständiga patentkravet 5 anges ett medel och frågan är om detta medel har teknisk karaktär. Uttrycket ”i ringform” som används vid definitionen av medlet kan i sammanhanget inte anses utgöra ett tekniskt särdrag då det inte nödvändiggör någon fysisk form utan kan innebära en hierarkisk nivå eller administrativ indelning (gruppering) i sorteringssystemet. Uttrycket kan således inte bidra till teknisk karaktär för medlet. Eftersom medlet, så som det är definierat i patentkravet, inte heller i övrigt innehåller några angivna tekniska särdrag och då de icke-tekniska särdragen inte ger upphov till några tekniska aspekter framstår medlet som ett icke-tekniskt eller administrativt medel.

Eftersom det som definieras i patentkraven 1 respektive 5 saknar explicit angivna tekniska särdrag och de icke-tekniska särdragen inte ger upphov till några tekniska aspekter saknar det som anges i patentkraven teknisk karaktär. Av detta följer att det patentsökta faller utanför begreppet uppfinning och kan således inte patenteras enligt 1 § patentlagen.

Mot denna bakgrund kan överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se domsbilaga 2 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Stefan Svahn, referent och Anders Brinkman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre