Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-062
2016-04-13
2016-06-14
Upphävande av patent på kapacitivt sensorsystem för ett fordon anpassat för detektering av närvaro av en person i ett förar- passagerar- eller lastutrymme i fordonet
2015-05-07
-
-
1050896-8
2015-03-02
-
-
B60R25/00, B60R25/10, B60R25/31, G08B13/26
Meduppfinnare; Grund för att upphäva patent
-
1 §, 25 § 1 st. 1 och 52 § 2 st. patentlagen (1967:837)
patent
avslag
övrigt
invändare
LÅW
-
-
Scania CV AB, 556084-0976
Annika Ahling
-
Överklagandet har avslagits eftersom det inte med stöd av 25 § första stycket 1 patentlagen funnits laglig förutsättning att upphäva ett patent på den grunden att patenthavaren i ansökningen endast angivit två av eventuellt tre uppfinnare.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND

PRV beviljade den 2 maj 2012 Scania CV AB patent på ett kapacitivt sensorsystem för ett fordon anpassat för detektering av närvaro av en person i ett förar-, passagerar- eller lastutrymme i fordonet. LÅW invände mot patentet och yrkade att detta skulle upphävas eftersom han varit en av uppfinnarna till patentet men att detta inte angivits i patentansökan. PRV avslog invändningen med motiveringen att LÅW inte visat att han medverkat vid utformningen av det sensorsystem som omfattades av patentet.

YRKANDEN M.M.

LÅW har i Patentbesvärsrätten hållit fast vid att patentet ska upphävas.

Han har till grund för sin talan anfört att han felaktigt utelämnats som uppfinnare i ansökningen och att han borde angivits tillsammans med de redan angivna uppfinnarna.

DOMSKÄL

I 25 § patentlagen (PL) anges de grunder på vilka ett patent kan upphävas efter invändning. Av punkten 1 i paragrafens första stycke framgår att ett patent kan upphävas om ett patent meddelats trots att villkoren i bl.a. 1 § PL inte är uppfyllda. Av sistnämnda paragraf framgår att patent kan beviljas den som gjort en uppfinning eller den till vilken rätten övergått.

Har en uppfinning sökts av någon som inte är uppfinnare eller av någon till vilken rätten till uppfinningen inte övergått kan patentet således upphävas med stöd av bestämmelsen i 25 § första stycket 1 PL. Paragrafen ger inget utrymme för att upphäva ett patent om en meduppfinnare inte angivits i ansökan, jfr även 52 § fjärde stycket PL vari anges att ett patent inte får förklaras ogiltigt på den grunden att den som fått patentet haft rätt till bara en viss andel i det.

Av det ovan angivna framgår att det inte finns någon laglig möjlighet att upphäva patentet på den grund LÅW anfört. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman och Marianne Bratsberg. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre