Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-063
2016-03-10
2016-05-11
Upphävande av varumärkesregistreringen SUNKOST i figur
2015-05-08
-
-
513.148
2015-03-04
-
-
5, 29, 30
Förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 1 st. 2 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
Sunkost AS
Line M. Foss
-
Sunkist Growers, Inc.
Pär Leander
-
Varumärket SUNKOST i figur har ansetts förväxlingsbart med det äldre varumärket SUNKIST med avseende på identiska varor.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Sunkost AS har yrkat att registreringen av varumärket SUNKOST i figur ska bestå.

Sunkist Growers, Inc. har bestritt ändring.

Sunkost har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket SUNKOST i figur inte är förväxlingsbart med något av de motanförda varumärkena innehållande eller bestående av varumärket SUNKIST.

Sunkist Growers har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

Sunkost har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört i huvudsak följande. PRV har inte bedömt betydelsen av hela varumärket SUNKIST utan bara den första stavelsen SUN. Motsvarande gäller för varumärket SUNKOST i figur där tillägget av det figurativa äpplet medför att bolagets varumärke är ett kombinerat ord- och figurmärke i motsats till varumärket SUNKIST. När det gäller orddelen SUN hänvisas endast till den engelskspråkiga betydelsen av ordet. PRV har inte heller behandlat frågan att de motstående varumärkena används inom olika segment av marknaden. Varor under märket SUNKIST levereras till dagligvarubutiker medan bolagets varor säljs genom hälsokostaffärer. En genomsnittskonsument kommer således inte i en köpsituation att förväxla varumärkena eller deras kommersiella ursprung. Det finns för övrigt ingen dokumentation på att förväxling faktiskt skett.

Även om det endast är den femte bokstaven som skiljer märkena åt ligger märkena fonetiskt, visuellt och konceptuellt långt från varandra. EU-domstolen har för övrigt ingen fast norm som går ut på att märkets inledning ska tillmätas störst betydelse. I Skandinavien är det normalt att ta en skandinavisk språklig förståelse som utgångspunkt vid bedömningen av ordelement. I detta fall blir det därför fel att bara hänvisa till den engelskspråkiga betydelsen av ordet ”sun”. Vidare blir det fel att inte se på sammansättningen i sin helhet. Vidare har PRV inte beaktat avgörandet från Patentstyret i Norge trots den enhetlighet som eftersträvas inom EU-rätten.

Sunkist Growers har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört i huvudsak följande. De motstående varumärkena omfattar identiska varor. Sunkosts påstående att parterna skulle vara verksamma inom olika marknadssegment bestrids. De motstående varumärkena riktar sig till den breda allmänheten men även till professionella aktörer som grossister och näringsidkare. Vid dessa förhållande och med hänvisning till den s.k. produktregeln krävs inte någon högre grad av märkeslikhet i det här fallet för att konstatera att förväxlingsrisk föreligger. Märkena SUNKOST och SUNKIST är höggradigt lika såväl uttalsmässigt, visuellt som konceptuellt. Den dominerande delen i det yngre varumärket utgörs av ordet SUNKOST. Äppelfiguren förmår inte skilja märkena åt.

Betydelsen av de från Norge åberopade avgörandena är av ytterst begränsad betydelse för Patentbesvärsrättens bedömning. Vid en närmare granskning framgår att skälen till att de norska myndigheterna kommit fram till att det inte föreligger någon förväxlingsrisk kan härledas till språkliga skillnader i norskt uttal mellan de båda märkena. Även om det finns likheter mellan de skandinaviska språken föreligger även tydliga språkliga olikheter.

Sunkost har gett in viss utredning i målet.

DOMSKÄL

Som PRV anfört föreligger det identitet mellan de varor och de tjänster som omfattas av det yngre varumärket SUNKOST i figur och det äldre gemenskapsvarumärket SUNKIST (nr 006743314). Förväxlingsbedömningen ska därför ske med utgångspunkt i det senare märket.

Omsättningkretsen för de motstående varumärkena utgörs som PRV anfört av både konsumenter i allmänhet och professionella aktörer. Eftersom de varor och tjänster som de motstående varumärkena omfattar kan tillhandahållas på samma ställen innebär inte den omständigheten att varorna och tjänsterna i dagsläget faktisk finns att tillgå på olika ställen att omsättningskretsen begränsas.

Förväxlingsbedömningen ska vidare ha sin utgångspunkt i hur en svensk konsument uppfattar ett varumärke, oavsett vilket språk det är utformat på.

Det äldre märket SUNKIST framstår för en svensk konsument som ett fantasiord som läses i sin helhet och där bokstaven u uttalas på svenska.

För en svensk konsument ligger det närmast till hands att märkesordet SUNKOST, med hänsyn till äppelfiguren i märket, syftar på kost och att märkesordet läses i sin helhet på svenska med ett uttal av bokstaven u som motsvarar uttalet i det äldre märket. Patentbesvärsrätten finner det osannolikt att en svensk konsument skulle uppfatta förledet SUN som en avsiktlig felstavning av ordet sund eller det norska ordet sunn eller att ordkombinationen skulle utgöra en sammansättning av ett engelskt och ett svenskt ord.

Med hänsyn till det anförda föreligger det en betydande visuell och fonetisk likhet mellan märkesorden. Det figurativa elementet i det yngre märket medför ingen annan bedömning. Begreppsmässigt ger det yngre märket vissa associationer till kost medan det äldre märket, som nämnts, uppfattas som ett fantasiord.

Vid en helhetsbedömning, med beaktande av att det äldre varumärket besitter normal särskiljningsförmåga för de varor och tjänster det avser, finner Patentbesvärsrätten att det finns en risk för förväxling mellan det yngre varumärket SUNKOST i figur och det äldre varumärket SUNKIST. Överklagandet ska därför inte bifallas.

Vid denna bedömning prövar Patentbesvärsrätten inte om varumärket SUNKOST i figur även är förväxlingsbart med övriga motanförda varumärken innehållande märkesordet SUNKIST.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, och Anders Brinkman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre