Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-066
2016-02-03
2016-02-26
Byte av efternamn (Nilsson)
2015-05-18
-
-
15-0449
2015-04-22
-
-
-
Särskilda skäl
-
11 § namnlagen (1982:670)
namn
bifall
intressant
sökande
MS
-
-
-
-
-
Särskilda skäl för ytterligare ett namnbyte har ansetts föreligga med hänsyn till vissa besvär som påverkat klagandens hälsa negativt tillsammans med att lång tid förflutit sedan de tidigare namnbytena.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökan åter till PRV för fortsatt handläggning.

YRKANDEN M.M.

MS har vidhållit sin ansökan om att få byta efternamn till Nilsson.

MS har till grund för sin talan anfört att det finns särskilda skäl för namnbytet.

Till uveckling av sin talan i Patentbesvärsrätten har MS, utöver vad som anförts i PRV, anfört följande. Det är psykiskt jobbigt att bära efternamnet S. Han blir ständigt mobbad och befinner sig i en enormt utsatt situation. På grund av efternamnet får han ta emot negativa tillmälen och spydigheter av andra. På sistone har han dessutom drabbats av insomningssvårigheter och tidiga uppvaknanden. Han våndas allt oftare inför den kommande arbetsdagen. Han har också känt av tilltagande koncentrationssvårigheter.

MS har gett in viss bevisning i Patentbesvärsrätten.

DOMSKÄL

Enligt 11 § första stycket namnlagen (1982:670) får den som efter ansökan hos PRV har bytt efternamn till ett nybildat sådant eller till ett efternamn som inte kan förvärvas enligt 1 – 10 §§, på nytt byta efternamn på detta sätt endast om det finns särskilda skäl. Enligt bestämmelsens tredje stycke jämställs ändring av efternamns stavning med byte av efternamn. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att kravet på särskilda skäl motiverats av att obegränsade möjligheter att byta namn har ansetts kunna missbrukas av den som vill undandra sig sina förpliktelser mot enskilda eller det allmänna eller som ägnar sig åt brottsliga förfaranden (se prop. 1981/82:156 s. 39).

Det saknas anledning att anta att MS missbrukar möjligheten till namnbyte. Den skriftliga bevisningen ger stöd för vad MS anfört om de besvär det nuvarande efternamnet medför. Vad MS anfört om anledningen till namnbytet får anses utgöra särskilda skäl för att medge honom att på nytt byta efternamn i den ordning som avses i 11 § första stycket namnlagen. Härvid har även beaktats att det förflutit lång tid sedan de två tidigare namnbytena. Ansökan ska vid denna bedömning visas åter till PRV för fortsatt handläggning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre