Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-073
2016-07-06
-
Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen A
2015-05-25
-
-
951.816
2015-03-19
-
-
18, 25
Särskiljningsförmåga; Enbokstavsmärke
-
1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
invändare
Arbesko AB
Johan Norderyd och Christian Sundén
-
ara AG
Katarina von Rennenkampff
-
Ett internationellt märke bestående enbart av bokstaven A har ansetts besitta för registrering tillräcklig särskiljningsförmåga för de varor som registreringen avser och ska därmed äga giltighet i Sverige.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Arbesko AB (Arbesko) har vidhållit sin invändning att den internationella varumärkesregistreringen av bokstaven A inte ska äga giltighet i Sverige.

ara AG (ara) har inte yttrat sig i Patentbesvärsrätten.

Arbesko har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket A saknar särskiljningsförmåga för de varor som det avser.

Arbesko har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

EU-domstolen har i mål C-265/09 anfört att särskiljningsförmåga hos ett kännetecken som består av en enda bokstav är svårare att fastställa än hos andra ordvarumärken. Bokstavsmärken bestående av en enstaka siffra eller bokstav ska inte alltid anses ha en inneboende särskiljningsförmåga. Ensamrätten till ett bokstavsmärke behöver inte utgöra en otillbörlig konkurrensfördel. Med hänsyn till frihållningsbehovet för varumärken som endast består av en bokstav krävs särskilda omständigheter för att ett sådant bokstavsmärke ska anses besitta inneboende särskiljningsförmåga. Detta bedöms genom en konkret bedömning av aktuella förhållanden. Syftet med en sådan bedömning måste vara att skydda inte enbart en sökandes intresse av att kunna registrera ett varumärke, utan även tredje mäns intressen av att kunna hindra att sökandens varumärke registreras för det fall ett frihållningsbehov finns och varumärket inte besitter tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras.

En skäligen upplyst konsument kommer inte att kunna identifiera varor från ara märkta med ett A som varor som härrör från näringsidkaren ara. Bokstaven A uppfattas av konsumenter i allmänhet som en beteckning för eftertraktade varor av hög kvalitet, ett betyg, allmänt lovprisande eller för att beskriva någons position på marknaden. Att uttryck som t.ex. ”a-läge” inom handeln med varor och tjänster förknippas med beskrivningar som ”det gäller att befinna sig där kunderna finns”, enligt en artikel i Affärsvärlden den 20 mars 2012 och att konsumenter uppfattar ett uttryck som ”a-läge” med de ”bästa skyltlägena” och detaljhandelsbranschen med ”en hög genomströmning av människor och ett stort kundunderlag”, visar att bokstaven A inte bara används för att beteckna butiker som säljer varor i ”a-läge”, utan även att dessa butiker typiskt sett kommer att tillhandahålla varor som håller en hög kvalitet och/eller är eftertraktade bland konsumenter, såsom t.ex. ara:s och Arbesko:s varor. Konsumenter kan komma att uppfatta bokstaven A som en generell kvalitetsmärkning av varor av extra god kvalitet. Konsumenter kan lika gärna tro att varor märkta med A säljs och marknadsförs av Arbesko eller någon annan aktör som säljer varor av t.ex. hög kvalitet.

Om registreringen medges giltighet i Sverige sätts frihållningsbehovet för enskilda bokstäver med enkla typsnitt ur spel, vilket i förlängningen kan bidra till rättsosäkerhet, särskilt för de aktörer som redan innehar registreringar i Sverige för varumärken bestående av enskilda bokstäver med figurativa inslag för varor som t.ex. skor. 29 kommersiella aktörer inom skobranschen, dvs. samma antal som det finns bokstäver i det svenska alfabetet, kan då få ensamrätt till enskilda bokstäver som varumärken. Sannolikt skulle dessa aktörer begränsas till betydligt färre än 29, eftersom bokstaven B av konsumenter i allmänhet kännetecknar dålig kvalitet eller dåligt rykte.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten fann i sitt avgörande den 28 maj 2013 i mål 12-109 angående giltigheten i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen A (nr 951816) med avseende på bl.a. läder och lädervaror i klass 18 samt fotbekädnader i klass 25 att bokstaven A hade erforderlig särskiljningsförmåga för att registreringen skulle medges giltighet i Sverige.

Att beteckningar som A-kvalitet och A-läge används för att beskriva egenskaper hos vissa varor och tjänster medför inte att det aktuella varumärket, som saknar tillägg som gör att sammansättningen blir egenskapsangivande, uppfattas som en kvalitetsbeteckning av omsättningskretsen.

Patentbesvärsrätten gör mot denna bakgrund ingen annan bedömning när det gäller varumärkets särskiljningsförmåga än den domstolen tidigare gett uttryck för. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande tillika referent, Patrik Rydman och adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre