Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-089
2016-04-28
2016-06-29
Registrering av varumärket SELF OMNINUTRITION i figur
2015-06-08
-
-
14-01880
2015-04-15
-
-
5, 25, 28
Förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 1 st. 2 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
13:e Protein Import Aktiebolag
Bengt Lindberg
-
-
-
-
Varumärket SELF OMNINUTRITION i figur har ansetts förväxlingsbart med två äldre gemenskapsvarumärken bestående av beteckningen SELF för varor av samma eller liknande slag.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

13:e Protein Import Aktiebolag har vidhållit att registrering ska medges för samtliga varor som omfattas av ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket SELF OMNINUTRITION i figur inte är förväxlingsbart med något av gemenskapsvarumärkena SELF (nr 1245711) och SELF (nr 10204014).

13:e Protein Import har i Patentbesvärsrätten åberopat samma omständigheter som i PRV, bl.a. följande.

Gemenskapsvarumärket SELF (nr 10204014) är ett kort märke skrivet i viss stiliserad form med höga tätt sammanskrivna bokstäver i bjärt ljusrosa färg. Bolagets varumärke består av två ord samt är skrivet med svartgrå bokstäver med fokus på det egenkonstruerade ordet OMNINUTRITION och den särpräglade logotyp som inleder varumärket. Det är svårt att dra sig till minnes bolagets varumärke utan att automatiskt fokusera på den dominerande och främst i märket placerade logotypen. Bolagets långa varumärke präglas visuellt av en platt/utdragen skrivstil. Vid en helhetsbetraktelse finns det således väldigt uppenbara skillnader. De motstående varumärkena företer även tydliga fonetiska och begreppsmässiga skillnader.

Till stor del avser de motstående märkena inte samma varor eller tjänster. En konsument eller inköpare är dessutom ofta väl förtrogen med sin leverantör och observant på avvikelser från det kännetecken de känner till.

Gemenskapsvarumärket SELF (nr 1245711) är ett kort ordmärke med ett vanligt typsnitt. I övrigt gör sig i stort sett samma omständigheter som angivits ovan gällande. Vid en helhetsbedömning är de motstående varumärkena inte förväxlingsbara.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta varumärket SELF OMNINUTRITION i figur är förväxlingsbart med de motstående gemenskapsvarumärkena SELF (nr 1245711) och SELF (nr 10204014). Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre