Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-091
2016-04-29
2016-06-30
Registrering av varumärket WWW.JURISTBYRAN.SE
2015-06-11
-
-
13-08106
2014-12-15
-
-
36, 35
särskiljningsförmåga, ändring av märke
-
2 kap. 2 § och 5 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
Juristbyrån i Växjö AB, 556854-4141
-
-
-
-
-
Varumärket WWW.JURISTBYRAN.SE har ansetts sakna särskiljningsförmåga med avseende på bl.a. juridiska tjänster i klass 45. Det har inte ansetts visat att märket genom användning förvärvat erorderlig särskiljningsförmåga. En ändring till att avse viss färg har inte medfört någon annan bedömning. En ändring av märket på så sätt att bokstaven S i JURISTBYRAN bytts ut mot ett paragraftecken har inte ansetts medföra att märket har särskiljningsförmåga inte heller att paragraftecknet utförts i vinrött har ändrat bedömningen.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Juristbyrån i Växjö AB (Juristbyrån) har vidhållit ansökningen med yrkanden som begärs prövade i följande ordning:

1. Märket ska vara utfört i djupt vinröd text.

2. Märket ska kvarstå i det utförande som omfattas av det överklagade beslutet.

3. Märket ska avse ett kombinerat ord- och figurmärke där bokstaven s i märket ändras till att avse ett §-tecken utfört vinrött.

4. Märket ska avse ett kombinerat ord- och figurmärke där bokstaven s ändras till att avse ett §-tecken.

Juristbyrån har också framställt två ytterligare yrkanden (5 och 6) som är lika med yrkandena 3 och 4 ovan men där de begärda märkena i stället betecknas endast som figurmärken.

Juristbyrån har till grund för sin talan anfört att de gjorda ändringarna av varumärket enligt yrkandena 1 och 3-6 är så oväsentliga att de inte påverkar helhetsintrycket av det ursprungligen sökta varumärket och att varumärket enligt samtliga yrkanden har sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering och att det i vart fall efter användning förvärvat sådan förmåga.

Till utveckling av talan har Juristbyrån anfört bl.a. följande. Ändring från bokstaven s till en paragraf som liknar ett s har ingen betydelse och endast en mindre visuell påverkan på märket. Ändringens helhetskaraktär gör att skyddsomfånget inte kan anses ändrat till nackdel för tredje man. Märkets identitet har inte ändrats.

Av PRV:s varumärkesdatabas framgår att flera sökta varumärken har registrerats avseende bokstavskombinationer som liknar domännamn, samt sådana kombinationer tillsammans med en figur. Det torde inte vara något hinder i sig att få ett sådant märke registrerat.

PRV har anfört att ordet Juristbyrån inte har särskiljningsförmåga. Ansökan gäller inte Juristbyrån utan www.juristbyran.se. Genom att ingen kan eller får använda hela det sökta kännetecknet i sin näringsverksamhet har det uppfattats som ett kännetecken för en särskild tjänst, nämligen de tjänster som säljs via Juristbyrån. Alla sökningar på den ifrågavarande kombinationen på internet leder till Juristbyråns hemsida. Den sökta ordkombinationen har särskiljningsförmåga. I annat fall bildar ordkombinationen tillsammans med figuren en särskiljande helhet.

Juristbyrån har använt märket i affärshändelser och i reklam i över 12 år. Märket är inarbetat och välkänt.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta varumärket enligt yrkande nr 2 i sig saknar den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Juristbyrån har inte gett in någon utredning till stöd för att märket genom användning förvärvat sådan särskiljningsförmåga.

Yrkande nr 1 avser det sökta märket utfört i vinröd färg. Den omständigheten att varumärket begränsas till att avse vinröd färg medför inte att varumärket därigenom får sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Enligt yrkande nr 3 och nr 4 har bokstaven S i JURISTBYRAN ändrats till att avse ett paragraftecken som är mycket snarlikt bokstaven S. Vidare har paragraftecknet enligt yrkande nr 3 utförts i vinrött.

Oavsett om de begärda ändringarna skulle vara tillåtna eller inte enligt bestämmelsen i 2 kap 2 § varumärkeslagen (2010:1877) kommer emellertid märkesordet att utläsas som JURISTBYRAN. För de juristtjänster som omfattas av ansökningen medför ett paragraftecken i märket inte att detta blir särskiljande. Inte heller den omständigheten att paragraftecknet enligt yrkande nr 3 skulle utföras i vinrött medför att märket får den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Överklagandet kan därför inte bifallas enligt något av de framställda yrkandena.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

Visa mer Visa mindre