Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-107
2016-05-17
2016-07-19
Upphävande av varumärkesregistreringen SAMMOON
2015-07-02
-
-
518.417
2015-05-19
-
-
-
Medgivande; Begränsning
-
2 kap. 11 § och 35 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
annan
övrigt
sökande
JJ Tools AB
Niklas Andersson
-
Societe d'application des methodes modernes d'eclairages electriques sammode(Societé anonyme)
Kristina Fredlund
-
Målet har återförvisat till PRV på grund av inkommet medgivande samt yrkande om ändring i varuförteckningen med anledning därtill.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

JJ Tools AB (härefter JJ Tools) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt bestridande av invändningen och yrkat om ändring av varuförteckningen i enlighet med ett samexistensavtal som ingåtts mellan parterna den 18 februari 2015 enligt följande: ”belysningsapparater för fordon och farkoster; belysningsapparater för lysdioder [led] för fordon; belysningsanläggningar för fordon; belysning tillbehör; lampor och elektriska ljus för fordon, alla de ovan nämnda begränsade till att fästas/vara fästa vid belysning för montering på motorfordon, inklusive sådana för industriell användning (klass 11).”

Societe d'application des methodes modernes d'eclairages electriques sammode (Societé anonyme) (härefter Societe d’application) har i Patentbesvärsrätten anfört att bolaget, under förutsättning att varuförteckningen ändras i enlighet med samexistensavtalet, avser att återkalla sin invändning och medge JJ Tools registrering av varumärket SAMMOON.

JJ Tools har till grund för sin talan åberopat att Societe d'application genom avtalet om samexistens har lämnat sitt medgivande till registrering av det sökta varumärket.

Societe d’application har som grund för sin talan åberopat att varuförteckningens justering är ett villkor för bolagets medgivande och återkallande av invändningen.

JJ Tools har utvecklat bolagets talan enligt följande.

I artikel 1.3 i avtalet om samexistens anges att JJ Tools ska begränsa sin varuförteckning för varumärket SAMMOON till ”lighting apparatus for vehicles and craft; lightning appliances for leds (part)for vehicles; lightning installations for vehicles; lightning accessories; lamps and electric lights for vehicles, all of the above mentioned being limited to an external use, intended to be fixed/attached to earth bound motor vehicles subsequently to their commercialization”.

Societe d’application har utvecklat bolagets talan enligt följande.

Enligt fransk rätt räcker ett samexistensavtal som ett medgivande om samexistens. Detta avtal är gällande och så snart varuförteckningen stämmer överens med samexistensavtalet så kommer bolaget att återkalla sin invändning och medge samexistens.

JJ Tools har ingett samexistensavtal av den 18 februari 2015 och justerad varuförteckning på svenska till Patentbesvärsrätten.

DOMSKÄL

Av utredningen framgår att Societe d’application har lämnat sitt medgivande till registrering av det sökta varumärket i ett avtal om samexistens som ingåtts av parterna den 18 februari 2015. Medgivandet är dock villkorat av att varuförteckningen för JJ Tools varumärke SAMMOON ändras i enlighet med avtalet. JJ Tools har i anledning därav framställt ett yrkande i Patentbesvärsrätten om att ändra varuförteckningen. Frågan om ändring av varuförteckning i registrerat varumärke enligt 2 kap. 35 § varumärkeslagen har dock inte prövats av PRV. Denna fråga bör därför, med hänsyn till instansordningsprincipen, prövas av PRV som första instans. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till PRV för fortsatt handläggning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Anders Brinkman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre