Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-112
2016-04-19
2016-06-21
Upphävande av varumärkesregistreringen HJÄRTSÄKER PLATS
2015-07-15
-
-
519.920
2015-05-06
-
-
-
Särskiljningsförmåga
-
2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
invändare
HeartHelper Sverige AB
Rune Pettersson
-
Hjärt- Lungfonden
-
-
Varumärket HJÄRTSÄKER PLATS har ansetts besitta särskiljningsförmåga med avseende på bl.a. undervisningstjänster i klass 41 och kvalitetskontroll i klass 42.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

HeartHelper Sverige AB har vidhållit att registreringen av varumärket HJÄRTSÄKER PLATS (nr 519920) ska upphävas.

Hjärt- Lungfonden har bestritt ändring samt i övrigt ställt sig bakom PRV:s beslut.

HeartHelper Sverige AB har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket HJÄRTSÄKER PLATS saknar särskiljningsförmåga för bl.a. sådan undervisning och utbildning i klass 41 samt kvalitetskontroll i klass 42 som omfattas av registreringen.

Till utveckling av talan har HeartHelper Sverige AB, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Beteckningen HJÄRTSÄKER PLATS förmedlar inte någon innebörd som skiljer sig från den som de ingående orden ger uttryck för. En köpare av utbildnings- eller undervisningstjänster som tillhandahålls under märket HJÄRTSÄKER PLATS kommer omedelbart att uppfatta det som ett direkt utpekande av det resultat som uppnås genom utnyttjande av tjänsterna. Härigenom anger märket också användningsområdet för tjänsterna, att åstadkomma hjärtsäkra platser.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att varumärket HJÄRTSÄKER PLATS har den särskiljningsförmåga som krävs för registrering med avseende på de tjänster som omfattas av ansökningen. Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Anders Brinkman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre