Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-120
2016-05-18
2016-07-19
Registrering av varumärket ARCADIA STÖD & VÄGLEDNINGSPROGRAM
2015-08-14
-
-
14-00253
2015-07-22
-
-
41
Förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 1 st. 2 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
sökande
Arcadia FriskVård AB, 556890-1127
-
-
-
-
-
ARCADIA stöd & vägledningsprogram har ansetts förväxlingsbart med de äldre varumärkena ARCADIA INTERNACIONAL i figur och ARKADIA FARM i figur med avseende på tjänster i klass 41.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Arcadia FriskVård AB har, såsom Patentbesvärsrätten uppfattar det, vidhållit ansökningen med den i PRV gjorda begränsningen av tjänsteförteckningen vilken numera omfattar ”stöd- och vägledningstjänster innefattande träning och instruktion inom psykoonkologi för cancerberörda och närstående” i klass 41.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varumärket ARCADIA STÖD & VÄGLEDNINGSPROGRAM inte är förväxlingsbart med något av de motanförda varumärkena innehållande eller bestående av dominanten ARCADIA/ARKADIA.

Arcadia FriskVård AB har till utveckling av talan framhållit bl.a. följande. En konsument som söker sig till Arcadia stöd- och vägledningsprogram och söker stöd i sin cancerrehabilitering är inte involverad i samma marknad som en konsument som letar efter livsmedel eller exempelvis elektronik (Arkadia farm respektive Arcadia Internacional). Denna omständighet talar för en mindre grad av förväxlingsbarhet mellan märkena. Att två varumärken erbjuder tjänster i samma klass bör inte innebära identiskt varuslag per automatik. Vilken marknad och omsättningskrets företaget riktar sig till och vilka andra varuklasser de erbjuder bör beaktas vid produktregelns tillämpning. Det ter sig högst osannolikt att Arcadia stöd- och vägledningsprogram som riktar sig till cancerberörda och närstående har föreläsningar och utbildningar med samma tema och innehåll som t.ex. Arkadia farm som arbetar inom livsmedelsbranschen. En helhetsbedömning som beaktar denna omständighet skulle leda till en mer nyanserad och representativ bild av produktlikheten mellan varumärken.

I Eu-domstolens mål C-342/97 Lloyds Schuhfabrik v Klijsen Handel fastställdes att ju högre grad av särskiljningsförmåga det äldre märket har desto större är risken för förväxling. Motsatsvis innebär fallet att då det äldre märket uppfyller en lägre grad av särskiljningsförmåga så är risken för förväxling betydligt mindre. I det nu aktuella fallet har de äldre varumärkena endast ”normal särskiljningsförmåga”. Denna omständighet i samband med hur många andra företag som bär namnet Arcadia medför att förväxlingsbedömningen bör vara till fördel för bolaget.

DOMSKÄL

Det sökta varumärket ARCADIA STÖD & VÄGLEDNINGSPROGRAM avser ”stöd- och vägledningstjänster innefattande träning och instruktion inom psykoonkologi för cancerberörda och närstående” i klass 41. Dessa tjänster är inte av liknande slag som de tjänster i form av utbildning och föredrag rörande jämställdhet och berörda förändringsprocesser med koppling till genusfrågor i samma klass som det motanförda varumärket ARCADIA (nr 375975) omfattar. Detta varumärke utgör därför inte hinder mot det sökta varumärket.

De motanförda varumärkena ARCADIA INTERNACIONAL i figur (nr 4472775) och ARKADIA FARM i figur (nr 10038313) omfattar båda bl.a. utbildningstjänster i klass 41. Med avseende på dessa varumärken är tjänsterna inte begränsade och de nu sökta tjänsterna är därför av liknande slag.

Patentverket delar vidare PRV:s bedömning att det föreligger märkeslikhet mellan de motstående märkena omfattande det särskiljande ordet ARCADIA/ARKADIA och att det yngre varumärket ARCADIA STÖD & VÄGLEDNINGSPROGRAM därmed vid en helhetsbedömning är förväxlingsbart med de båda motanförda varumärkena ARCADIA INTERNACIONAL i figur och ARKADIA FARM i figur. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Anders Brinkman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre