Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-130
2016-02-01
2016-02-25
Byte av efternamn (de Marteville)
2015-09-01
-
-
14-4409
2015-06-18
-
-
-
Nybildat efternamn
-
12 § namnlagen (1982:670)
namn
bifall
intressant
sökande
1) RB 2) FB
-
-
-
-
-
Efternamnet de Marteville har inte ansetts utgöra ett nybildat efternamn i 12 § namnlagens mening och hinder har därmed inte förelegat att registrera detta på av PRV anförda skäl.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

YRKANDEN M.M.

RB och FB (gemensamt benämnda klagandena) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sina yrkanden om byte av efternamn till de Marteville.

Klagandena har som grund för sin talan hållit fast vid att de Marteville inte är ett nybildat efternamn samt att det föreligger synnerliga skäl för att godkänna namnbytet.

Till utveckling av sin talan har klagandena anfört i huvudsak följande.

Namnet de Marteville är inte nybildat utan har burits av klagandenas släkt i generationer. Den förste som bar namnet de Marteville i Sverige var Louis de Marteville (1706-1760) enligt dödsboken begravd i Tyska kyrkan i Stockholm. Även hans ättlingar har varit bosatta i Sverige. Namnet bars senast av RB:s morfars mormor Günna Juliane Albertine von Johnn de Marteville (1831-1908). I efterföljande släktled kom Alba Nissen (1859-1946) följd av Claus-Julius Nissen (1899‑1956) och Günna Blomstrand, född Nissen (1930-1976), RB:s mor.

Att namnet inte förekommer i PRV:s frekvensregister kan inte leda till att det anses nybildat då det burits inom den fjärde generationen räknat från RB:s föräldrar. Därmed faller också argumentet att namnet har en sådan språklig form att det inte är lämpligt som efternamn i det här landet.

DOMSKÄL

Av ingiven utredning (Fastighetsregistret 1675-1875) framgår att Nederländernas envoyé i Sverige, Louis de Marteville och hans hustru Louise, år 1757 förvärvade fastigheten Paris 100, 101 hörnet S:t Paulsgatan och Återvändsgränden (van der Nootska palatset) i Stockholm.

Utredningen ger vidare vid handen att familjen de Marteville var bosatt på fastigheten och att Louis de Marteville vid sin död begravdes i Stockholm.

Patentbesvärsrätten konstaterar att det begärda namnbytet därmed inte avser byte till ett nybildat efternamn utan till ett namn som tidigare burits i Sverige vilket innebär att 12 § namnlagen inte är tillämplig. Hinder mot att godkänna namnet till följd av att det skulle vara olämpligt till sin bildning eller att det skulle utgöra ett dubbelnamn föreligger således inte.

Mot denna bakgrund finns det inte något hinder för bifall till klagandenas ansökan på av PRV anförda skäl. Ansökan ska därför visas åter till PRV för fortsatt handläggning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden, Jeanette Bäckvall, referent, och Anders Brinkman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre