Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-137
2016-03-16
2016-05-17
Registrering av varumärket MÅSVINGE
2015-10-05
-
-
14-06583
2015-08-27
-
-
12
Otillåten ändring; Särskiljningsförmåga
-
1 kap 5 § och 2 kap 2 § och 5 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
sökande
SBPL
-
-
-
-
-
Klagandens ändring av sitt yrkande om registrering har ansetts utgöra en otillåten ändring. PBR har delat PRV:s bedömning att varumärket saknar särskiljningsförmåga för de varor som ansökan avser.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

SBPL har, som Patentbesvärsrätten uppfattar honom, i Patentbesvärsrätten ändrat sitt yrkande om registrering till att avse varumärket SVENS MÅSVINGE för bilar i klass 12.

Som grund för sin talan har han åberopat att varumärket MÅSVINGE i vart fall med tillägg av ”SVENS” gör varumärket särskiljande för de avsedda varorna.

Till utveckling av sin talan har han anfört bl.a. följande. Varumärket Måsvinge är särskiljande för bilar lika lite som kaviar eller klister är särskiljande. Däremot gör Kalle kaviaren särskiljande (Kalles kaviar) liksom att Karlsson gör klistret särskiljande (Karlssons klister), vilket borde innebära att Sven gör Måsvingen särskiljande i varumärket SVENS MÅSVINGE.

DOMSKÄL

Enligt 2 kap. 2 § varumärkeslagen (2010:1877) får en sökande göra sådana oväsentliga ändringar i det sökta varumärket som inte påverkar helhetsintrycket. Den ändring av det sökta varumärket som SBPL i detta fall begärt påverkar märkets helhetsintryck i sådan omfattning att det utgör en otillåten ändring.

Patentbesvärsrätten delar vidare PRV:s bedömning att beteckningen MÅSVINGE saknar särskiljningsförmåga för bilar i klass 12.

Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre