Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-144
2016-03-16
2016-04-09
Byte av efternamn (Al-Rammahi)
2015-10-07
-
-
15-1379
2015-09-09
-
-
-
Särskilda skäl; Synnerliga skäl
-
14 § namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
SA
-
-
-
-
-
Det sökta efternamnet Al-Rammahi har ansetts lätt kunna förväxlas med efternamn som annan bär. Det har förelegat varken särskilda eller synnerliga skäl att bevilja ansökan.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

SA har vidhållit sin ansökan om byte av efternamn till Al‑Rammahi.

SA har till grund för sin talan, såsom Patentbesvärsrätten har förstått honom, anfört att det föreligger tillräckliga skäl för namnbytet.

Till utveckling av sin talan i Patentbesvärsrätten har SA, utöver vad han gjort gällande i PRV, anfört i huvudsak följande. Ali är hans farfars efternamn som han tog när han kom till Sverige. Det sökta namnet är ett släktnamn. Det är inte möjligt för honom att ta fram äldre identitetshandlingar vari framgår att han tidigare har burit namnet eftersom efternamnet Al-Rammahi inte finns angivet i dessa äldre handlingar. Under Saddam Husseins regim var det inte möjligt för honom att förnya sina identitetshandlingar. Först därefter kunde han få sina handlingar förnyade och det sökta efternamnet togs då in i de officiella dokumenten.

SA har gett in viss bevisning i Patentbesvärsrätten.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det föreligger hinder mot det sökta namnbytet enligt 13 § första stycket namnlagen (1982:670).

Som PRV har funnit finns det inte särskilda skäl för att enligt 14 § första stycket namnlagen tillåta namnbytet. Det finns inte heller några synnerliga skäl enligt bestämmelsens andra stycke. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre