Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-145
2016-02-03
2016-03-01
Byte av efternamn
2015-10-12
-
-
15-1944
2015-09-24
-
-
-
Lätt förväxlingsbart
-
13 § 1 st 1 namnlagen (1982:670)
namn
avslag
intressant
invändare
Riddarhuset
-
-
1) Sekretess 2) Sekretess 3) Sekretess
Legal ställföreträdare för 3) 1) och 2)
-
Patentbesvärsrätten har delat PRV:s bedömning att det sökta efternamnet (sekretess) är lätt förväxlingsbart med det motanförda efternamnet (sekretess).
-
DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

2. Sekretess ska med stöd av 43 kap. 1 § och 22 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gälla för de uppgifter som upptagits i bilaga 2 till domen.

YRKANDEN M.M.

Riddarhuset har vidhållit att Sekretess A, Sekretess B och sekretess C (klagandena) inte ska medges byta efternamn till Sekretess D.

Klagandena har bestritt ändring.

Riddarhuset har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta efternamnet är lätt förväxlingsbart med det i Sverige befintliga efternamnet Sekretess E.

Klagandena har bestritt att det sökta efternamnet är lätt förväxlingsbart med det motanförda efternamnet.

Riddarhuset har till utveckling av talan, utöver vad som anförts i PRV, framhållit bl.a. följande. Det föreligger en uppenbar förväxlingsrisk mellan efternamnen särskilt med hänsyn till den inskjutna bokstaven h före slutledet.

Klagandena har till utveckling av talan åberopat vad som anförts i PRV.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta efternamnet Sekretess D inte är lätt förväxlingsbart med det befintliga efternamnet Sekretess E. Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre