Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-156
2016-02-03
2016-03-08
Byte av efternamn (Hven)
2015-11-12
-
-
15-1213
2015-10-06
-
-
-
Lätt förväxlingsbart
-
13 § 1 st 1 och 6 namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
1) AEM 2) HM 3) CM
Magnus Henning
-
-
-
-
PBR har konstaterat att domstolen inte har möjlighet att meddela ett partiellt avgörande på det sätt klagandena yrkat. PBR har vidare delat PRV:s bedömning att det befintliga efternamnet Hven samt motanförda firmor innehållande detta efternamn utgör hinder mot att godkänna det sökta efternamnet Hven. Det sökta efternamnet har också ansetts lätt förväxlingsbart med de befintliga efternamnet Wen, Hween och Wehn.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

AEM, HM och CM (klagandena) har vidhållit sin begäran om byte av efternamn till Hven.

Klagandena har till grund för sin talan hållit fast vid att efternamnet Hven inte är lätt förväxlingsbart med något av de motanförda efternamnen Wen, Hween eller Wehn.

Klagandena har i första hand begärt att rätten prövar det sökta efternamnet mot dessa efternamn och för det fall rätten skulle finna att förväxlingsbarhet inte föreligger återförvisa ärendet till PRV för att där kunna lämna in medgivande till ansökan från de personer som bär efternamnet Hven och de motanförda firmor som innehåller efternamnet Hven. I andra hand har klaganden accepterat att ärendet prövas i sin helhet.

Klagandena har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. En utgångspunkt för förväxlingsbedömningen ska vara en värdering av den språkliga förväxlingsrisken. Eftersom språket är dynamiskt och utvecklas måste man hålla sig uppdaterad på vad som vid bedömningstillfället anses vara språkligt relevant. År 2005 bestämde Svenska Akademien att bokstaven W skulle skiljas från bokstaven V i alfabetet och från 2006 har det svenska alfabetet 29 bokstäver. Bokstaven W är således en egen bokstav med eget uttal. Anledningen var det engelska språkets påverkan på den moderna svenskan. Orden tvist (mellan parter) och twist (dansen) utgör exempel på hur bokstäverna v och w används i dagens svenska språk och skillnaderna i uttal mellan bokstäverna.

Efternamnet Hven är av den anledningen inte förväxlingsbart med de motanförda efternamnen Wen, Hween eller Wehn. I vårdat tal skiljer sig efternamnen åt uttalsmässigt men även visuellt.

Hven uttalas som Ven. De motanförda namnet uttalas närmast som Oen eller som engelskans When. Det utstickande i de motanförda efternamnen är bokstaven W. I det sökta efternamnet fastnar blicken på bokstaven H. Givetvis är dubbleringen av bokstaven E i Hween än mer distinkt och ger helheten ett klart särpräglat utseende.

Man måste även väga in de konceptuella och associativa elementen av de berörda efternamnen. Namnet Wen ter sig för en svensk som härrörande från Asien och ganska apart som svenskt traditionellt efternamn. Efternamnet Hween ger klara associationer till det nederländska språket med en stavning som är främmande för det svenska språket medan Wehn ger en koppling till engelskan och anglosaxiska efternamn på ett sätt som inte faller sig naturligt i Sverige. Detta ska ställas i relation till Hven som uppenbart stämmer väl in i det svenska historiska språkbruket och är för många bekant som en alternativ stavning till Ven. Enligt förarbetena ska risken för att faktisk förväxling äger rum beaktas. De finns i praktiken ingen risk att det sökta efternamnet förväxlas med de motanförda efternamnen, särskilt med beaktande av att rekvisitet i 14 § namnlagen förutsätter att de motstående namnen är lätt förväxlingsbara.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten som inte har laglig möjlighet att fatta ett partiellt beslut på det sätt klagandena yrkat delar PRV:s bedömning att det befintliga efternamnet Hven samt de motanförda firmorna innehållande efternamnet Hven utgör hinder mot att godkänna det sökta efternamnet.

Lika med PRV finner Patentbesvärsrätten också att det sökta efternamnet Hven är lätt förväxlingsbart med de motanförda efternamnen Wen, Hween och Wehn. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre