Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-157
2016-03-10
2016-04-05
Avskrivning enligt 40 § första stycket namnlagen
2015-11-12
-
-
15-3741
2015-10-27
-
-
-
Avskrivning
-
40 § 1 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
1) AK 2) IK
-
-
-
-
-
Avskrivning då klaganderna inte inkommit med svar på föreläggande inom tidsfrist hos PRV.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

1. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet av avskrivningsbeslutet.

2. Patentbesvärsrätten tar inte upp AK:s och IK:s nya namnförslag till prövning.

YRKANDEN M.M.

AK och IK har, som PBR uppfattat dem, yrkat att PRV:s avskrivningsbeslut ska undanröjas och ärendet återupptas för fortsatt handläggning.

AK och IK har kommit in med nya namnförslag i Patentbesvärsrätten.

Till stöd för sin talan har de i huvudsak anfört följande.

Båda har varit sjuka under en längre tid. De önskar ändra sitt efternamn till Cronelius, Kronelius eller Cronalius. De har betalat avgift och har väntat i över sex månader på ett positivt beslut.

SKÄL

Av utredningen framgår att PRV den 18 augusti 2015 förelade AK och IK att senast den 1 oktober 2015 yttra sig över de hinder som PRV funnit mot deras ansökan. I föreläggandet framgick att deras ansökan kunde komma att avskrivas om de inte svarade skriftligen senast den sista svarsdagen. AK och IK, som delgetts föreläggandet, inkom inte med något yttrande inom förelagd tid. Det var därför riktigt av PRV att skriva av deras ansökan. Vad AK och IK har anfört leder inte till någon annan slutsats. Överklagandet kan därför inte bifallas.

AK och IK:s nya namnförslag kan inte prövas i Patentbesvärsrätten som första instans.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Beatrice Agrenius. Enhälligt

EE
Visa mer Visa mindre