Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-165
2016-05-16
2016-06-08
Byte av efternamn (Lussi)
2015-11-27
-
-
15-2620
2015-10-28
-
-
-
Synnerliga skäl
-
13 § 1 st. 1 och 14 § 2 st. namnlagen (1982:670)
namn
bifall2
övrigt
sökande
CH
-
-
-
-
-
Synnerliga skäl har ansetts föreligga för efternamnsbyte till det samiska namnet Lussi.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

YRKANDEN M.M.

CH har vidhållit sin begäran att få byta efternamn till Lussi.

Hon har till grund för sin talan hållit fast vid att det finns synnerliga skäl att bevilja ansökan eftersom det begärda efternamnet burits i hennes släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer och senast inom fyra generationer räknat från hennes föräldrar.

Hon har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, särskilt framhållit följande. Hon tillhör en samesläkt som bär namnet Lussi. Släkten hör hemma i Sepmovare och i hennes farfars, Nils Axel Bernhard Holmström, hem talade man samiska. Hennes farfars far, som dog 1931, hette Paulus Oskar Holmström Lussi och hennes farfars farfar hette Paulus Nilsson Lussi. Det är av stor betydelse för henne att hon får byta efternamn och bl.a. på detta sätt visa anknytning till sitt ursprung.

De som idag bär namnet Lussi tillhör hennes släkt och stod emot statens ”svenskifiering”. Det var inte ovanligt att prästerna förr bara uteslöt det samiska namnet i kyrkoböcker bl.a. därför att man endast räknade de samer som ägnade sig åt rennäring som samer.

CH har gett in viss utredning i målet.

DOMSKÄL

Som PRV anfört finns namnet Lussi redan som efternamn i Sverige. Hinder mot efternamnsbytet finns därför enligt 13 § första stycket 1 namnlagen (1982:670). För att efternamnsbytet ska få medges krävs därför, såsom PRV också anfört, att det finns synnerliga skäl för namnbytet.

Patentbesvärsrätten konstaterar att utredningen sammantaget ger stöd för att det samiska namnet Lussi burits i CH:s släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer och inom de senaste hundra åren. Det finns därför sådana synnerliga skäl för namnbytet som anges i 14 § andra stycket namnlagen. Överklagandet ska därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre