Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-169
2016-03-16
2016-05-17
Avskrivning enligt 2 kap. 17 § varumärkeslagen (ISOCERT)
2015-12-04
-
-
15-02009
2015-11-24
-
-
-
Avskrivning
-
2 kap. 17 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
Pordrän Sverige AB
-
-
-
-
-
Avskrivning då klaganden inte inkommit med svar på föreläggande inom tidsfrist hos PRV.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDE M.M.

Pordrän Sverige AB (bolaget) har, som Patentbesvärsrätten uppfattat bolaget, yrkat att PRV:s beslut undanröjs och att varumärkesansökningen ska tas upp till fortsatt handläggning.

Till stöd för sin talan har bolaget i huvudsak anfört följande. Bolaget skickade in handlingar till PRV tillsammans med ett av PRV utfärdat föreläggande ca två månader före PRV:s beslut. Om PRV inte erhållit dessa har de utanför bolagets kontroll försvunnit antingen hos posten eller hos PRV. Om så är fallet får PRV skicka ett nytt föreläggande.

SKÄL

Patentbesvärsrätten konstaterar att bolaget inte besvarade PRV:s föreläggande innan PRV meddelade det överklagade beslutet. I föreläggandet upplystes bolaget om att ansökan kunde komma att avskrivas om sökanden inte svarade i rätt tid. PRV:s beslut att avskriva ansökan med tillämpning av 2 kap 17 § varumärkeslagen var därför riktigt. Vad bolaget anfört hos Patentbesvärsrätten kan inte lagligen medföra någon annan bedömning. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Beatrice Agrenius. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre