Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-170
2016-05-16
2016-06-21
Byte av efternamn (Vilhelm Mascoll, Mascoll Jarn, Jarn Mascoll)
2015-12-07
-
-
15-1054
2015-11-12
-
-
-
Dubbelnamn
-
12 § 3 och 14 § 2 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
GVJ
-
-
-
-
-
Synnerliga skäl för namnbyte till dubbelnamnen VIlhelm Mascoll, Mascoll Jarn eller Jarn Mascoll har inte ansetts föreligga.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

GVJ har vidhållit sin ansökan om att få byta efternamn till i första hand Vilhelm Mascoll, i andra hand Mascoll Jarn och i tredje hand Jarn Mascoll.

GVJ har som grund för talan anfört att namnet Mascoll inte är ett nybildat efternamn då det funnits tidigare i släkten.

GVJ har till utveckling av talan i huvudsak anfört följande. Den enda bärande delen av avslagsbeslutet synes vara den del som stöder sig på 13 § första stycket punkt 6 namnlagen. Han är barnbarn till Inga Lovisa Mascoll och trots att hans riktiga efternamn Mascoll är flera hundra år äldre än namnlagen så finns det ingen mening med att ifrågasätta det yngre varumärket MASCOL för snigelgift som orätt fånget. Enligt nuvarande namnregler skulle det vara tillfyllest om han underrättade Skatteverket om namnbytet.

DOMSKÄL

Enligt 12 § 3 namnlagen (1982:670) får dubbelnamn inte godkännas som nybildat efternamn. Eftersom de efternamn som GVJ har ansökt om att få byta till utgör dubbelnamn så föreligger det hinder för namnbytet. Som PRV anfört finns det, trots hindret i 12 § 3 namnlagen, möjlighet att byta till ett dubbelnamn om synnerliga skäl för bytet föreligger enligt 14 § andra stycket namnlagen.

Synnerliga skäl har i praxis bl.a. ansetts föreligga när det sökta namnet har burits i släkten i rakt uppstigande led i åtminstone två generationer och inte mer än 100 år förflutit sedan namnet senast var i bruk. Synnerliga skäl har även ansetts föreligga när namnet har burits i rakt uppstigande led senast inom den fjärde generationen från sökanden räknat. GVJ har gjort gällande att efternamnet Mascoll tidigare har burits i släkten. Han har dock inte gjort gällande att de sökta dubbelnamnen Vilhelm Mascoll, Mascoll Jarn och Jarn Mascoll har burits tidigare i släkten. Inte heller vad som i övrigt anförts utgör synnerliga skäl för namnbyte. På grund av det anförda kan överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre