Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-173
2016-02-25
2016-04-26
Framställning enligt 72 § patentlagen
2015-12-11
-
-
15-1892
2015-11-19
-
-
-
Förklaring; Omsorg
-
72 § patentlagen (1967:837)
patent
avslag
övrigt
-
LT
-
-
-
-
-
Att endast förlita sig på en notering av datum för årsavgiftsbetalningar i en mapp har inte ansetts uppfylla kravet på omsorg enligt 72 § patentlagen.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

LT har vidhållit sin ansökan om att för sent erlagd årsavgift ska anses inkommen i rätt tid.

LT har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. Han trodde att han hade full kontroll över årsavgiftsbetalningen till PRV. Han använde sig av en mapp där han noggrant antecknat datumen för inbetalningarna. Vid tiden för betalningen av den fjärde årsavgiften var han inne i en mycket stressad period eftersom han var tvungen att flytta och det första barnet var på väg. När han skulle ta fram mappen inför betalningen av den fjärde årsavgiften tog han fram fel mapp. På denna fanns datumet den 30 september 2015 antecknat som den sista dagen att betala in årsavgiften. Anteckningen var emellertid felaktig och hade hämtats från ett av PRV:s exempel. Han betalade in avgiften den 8 juli 2015. När han dubbelkontrollerade med PRV visade det sig att betalningen hade gjorts åtta dagar för sent. Eftersom han flyttat mottog han inte heller någon påminnelse från PRV. Normalt inväntar han inte en påminnelse utan sköter alltid sina inbetalningar i rätt tid. Han har numera ändrat sin adress hos bolagsverket. Han kommer framöver att anlita en ombudsbyrå för att hjälpa honom med betalningarna. Det som har värde i hans bolag är patentet och han har nu förstått hur viktigt det är att sköta sitt patent.

SKÄL

En begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen kan beviljas om någon till följd av ett isolerat misstag i en annars väl fungerande verksamhet inte vidtagit en åtgärd inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av lagen.

För ett litet bolag eller en privatperson med ett eller ett fåtal patent ställs andra krav på hur patenthantering ska ske, än på ett större bolag som ansvarar för många patent. Även för ett mindre bolag eller en privatperson gäller dock att bolaget/personen ska visa att all omsorg som betingats av omständigheterna har iakttagits.

Av utredningen i målet framgår att LT använde sig av en mapp där han antecknat sista dag för inbetalning av årsavgifter. En sådan rutin kan inte anses tillräcklig ens för ett litet bolag eller en enskild person. Något slag av påminnelserutin, exempelvis i form av en notering av sista dag för betalning av årsavgiften vid ordinarie förfallodag i den kalender som används, krävs i ett sådant fall för att uppfylla paragrafens omsorgskrav. Patentbesvärsrätten finner därmed att LT inte visat att all omsorg som betingats av omständigheterna för att upprätthålla patentet har vidtagits. Det föreligger därför inte förutsättningar att meddela begärd förklaring. Vad LT i övrigt anfört medför ingen annan bedömning. Överklagandet kan således inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman samt Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre