Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-007
2016-03-10
2016-04-05
Avskrivning enligt 40 § första stycket namnlagen
2016-01-15
-
-
15-6857
2016-01-04
-
-
-
Avskrivning
-
40 § 1 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
SI
-
-
-
-
-
Sökanden besvarade inte PRV:s föreläggande inom den angivna fristen. Det var därför riktigt av PRV att skriva av ansökan om byte av efternamn.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

SI har, som Patentbesvärsrätten har uppfattat honom, yrkat att PRV:s avskrivningsbeslut ska undanröjas och ärendet återupptas för fortsatt handläggning.

Som grund för överklagandet har SI anfört att han varit sjuk under den period som PRV:s föreläggande skulle besvaras. Därtill kommer att han inte kan svenska och behöver be andra om hjälp med översättning.

SI har beretts tillfälle att komma in med läkarintyg.

SKÄL

Av utredningen framgår att PRV den 19 november 2015 förelade SI att senast den 2 januari 2016 yttra sig över de hinder som PRV funnit mot hans ansökan. I föreläggandet framgick att hans ansökan kunde komma att avskrivas om han inte svarade skriftligen före den sista svarsdagen. SI inkom inte med något yttrande inom förelagd tid. Det var därför riktigt av PRV att skriva av hans ansökan. SI har inte visat att han haft laga förfall för sin underlåtenhet att besvara föreläggandet. Överklagandet ska därför lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre