Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-011
2016-06-01
2016-07-05
Byte av efternamn (Månsköld)
2016-01-19
-
-
15-4080
2015-11-19
-
-
-
Lätt förväxlingsbart
-
13 § 1 st.1 namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
invändare
CJTvdS
-
-
PJ
-
-
Efternamnet Månsköld har inte ansetts lätt förväxlingsbart med det befintliga efternamnet Maanschiold. Utredningen har heller inte ansetts ge stöd för att efternamnet Månsköld är lätt förväxlingsbart med ett allmänt känt efternamn som burits av en utdöd släkt. Överklagandet har därför inte bifallits.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

CJTvdS har, som Patentbesvärsrätten uppfattar det, vidhållit att efternamnsbytet inte ska medges.

CJTvdS har i Patentbesvärsrätten inte anfört några andra omständigheter än dem han åberopade i PRV.

PJ har inte yttrat sig.

DOMSKÄL

Efternamnet Maanschiold bärs av två personer i Sverige. Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att efternamnet Månsköld inte är lätt förväxlingsbart med detta efternamn.

Utredningen ger varken stöd för att efternamnet Månsköld är lätt förväxlingsbart med ett allmänt känt efternamn som burits av en utdöd släkt eller för att något annat hinder mot namnbytet föreligger.

Överklagandet ska med hänsyn till det ovan anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre