Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-012
2016-05-16
-
Framställning enligt 72 § patentlagen
2016-01-20
-
-
0303243-0
2015-11-19
-
-
-
Förklaring
-
72 § patentlagen (1967:837)
patent
avslag
övrigt
sökande
Comex Electronics AB
-
-
-
-
-
Bolaget har inte ansetts ha haft tillräckliga rutiner för att säkerställa att årsavgiftsbetalning verkligen sker. Överklagandet har därför inte bifallits
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Comex Electronics AB har vidhållit sin begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen.

Bolaget har, som Patentbesvärsrätten har uppfattat det, till grund för sin talan vidhållit att det iakttagit all den omsorg som betingats av omständigheterna för att den elfte årsavgiften för patentet ska anses erlagd i rätt tid.

Comex Electronics har till utveckling av talan, utöver vad som anförts i PRV, gjort gällande i huvudsak följande. Årsavgifterna avseende bolagets svenska patent bevakas och betalas av bolaget självt. I samband med bokslut kort efter varje årsskifte sammanställs kostnaderna för bolagets patentärenden under det aktuella bokföringsåret. Av sammanställningen framgår de under året betalda årsavgifterna. Sammanställningen utgör underlag för vilka årsavgifter som ska betalas under det då innevarande året och när betalning ska erläggas. Bolaget har också anlitat ett svenskt ombud som påminner bolaget om att betala årsavgifterna för det fall betalning skulle utebli.

Bolaget var övertygat om att nu aktuell årsavgift hade betalats den 24 februari 2014. Under våren gjorde bolaget en efterkontroll via sökfunktionen på PRV:s hemsida. Eftersom patentet där var markerat med grönt, som enligt hemsidan betyder att patentet är i kraft, utgick bolaget från att årsavgiften hade erlagts i tid.

Bolaget har tillämpat det beskrivna systemet under många år och aldrig tidigare har något av bolagets patent oavsiktligt fallit till följd av en försenad årsavgift. Systemet är både effektivt och tillförlitligt. Den nu aktuella försenade betalningen har utgjort ett isolerat misstag inom ramen för ett välfungerande system.

Comex Electronics har i Patentbesvärsrätten gett in viss skriftlig bevisning.

SKÄL

En begäran om förklaring enligt 72 § patentlagen kan beviljas om någon till följd av ett isolerat misstag i en annars väl fungerande verksamhet inte vidtagit en åtgärd inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av lagen.

Comex Electronics har uppgivit att man som rutin i samband med bokslut kort efter varje årsskifte informerar sig om när och med vilket belopp kommande årsavgift för respektive patent ska erläggas. För att försäkra sig om att man inte missar att betala en årsavgift erhåller bolaget, efter överenskommelse med ett svenskt ombudsföretag, en påminnelse om en betalning skulle utebli.

Bolaget har inte redovisat vilka rutiner som normalt gäller efter det man fått en påminnelse. För att uppfylla lagens omsorgskrav bör bolaget kunna visa att någon form av pålitlig kontroll skett av att betalningen verkligen erlagts. En sådan kan ske genom att t.ex. begära ett kvitto på betalningen eller göra en kontroll av patentet på PRV:s hemsida under rubriken ”Inbetalda årsavgifter”.

Bolaget har i förevarande fall uppgivit att man efter erhållen påminnelse varit övertygat om att man erlagt den aktuella årsavgiften den 24 februari 2014 och därefter under våren kontrollerat betalningen mot PRV:s hemsida. Bolaget har emellertid felaktigt uppfattat den omständigheten att det aktuella patentet markerats med grönt på hemsidan som en indikation på att den ifrågavarande årsavgiften erlagts.

Att endast förlita sig på att kontrollera att patentet grönmarkerats räcker inte för att säkerställa att en betalning skett eftersom denna markering endast visar att patentet fortfarande är i kraft. Vidare utgör den omständigheten att ett patent inte längre är grönmarkerat att det är för sent att göra betalningen även mot förhöjd avgift.

Patentbesvärsrätten finner därmed att Comex Electronics inte visat att all omsorg som betingats av omständigheterna för att upprätthålla patentet har vidtagits. Det föreligger därför inte förutsättningar att meddela begärd förklaring. Överklagandet kan således inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Anders Brinkman och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre