Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-014
2016-06-17
2016-07-21
Byte av efternamn (Mühlenfels)
2016-01-21
-
-
15-4403
2015-12-18
-
-
-
Synnerliga skäl; Prefix
-
13 § 1 och 14 § 2 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
intressant
invändare
von Mühlenfels Metall AB
-
-
1) KW 2) MD 3) MED 4) GLD
Ställföreträdare för 3-4) KW och MD
-
Synnerliga skäl har ansetts föreligga för efternamnsbyte till namnet Mühlenfels.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND

Familjen W/D ansökte hos PRV om byte av efternamn till Wels. Sedan PRV kungjort ansökan invände von Mühlenfels Metall AB (bolaget) genom styrelseledamoten CvM. Trots invändningen biföll PRV familjens ansökan. Därefter har bolaget, CvM personligen, KGvM och IvM kommit in med ett överklagande till Patentbesvärsrätten.

Patentbesvärsrätten avvisade i beslut den 4 februari 2016 CvM, KGvM och IvM talan då de enligt 42 § namnlagen inte har haft rätt att överklaga PRV:s beslut.

YRKANDEN M.M.

Bolaget har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin invändning mot ansökan om byte av efternamn till Mühlenfels.

Familjen W/D har bestritt ändring av PRV:s beslut.

Bolaget har till grund för sin talan åberopat dels att efternamnet Mühlenfels är lätt förväxlingsbart med firman von Mühlenfels Metall AB, efternamnet von Mühlenfels och det allmänt kända utländska efternamnet Mühlenfels, dels att det inte föreligger synnerliga skäl för namnbytet.

Familjen W/D har till grund för sin talan åberopat att de har synnerliga skäl för efternamnsbytet.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

PRV har fattat beslut på felaktiga grunder. De handlingar som har getts in styrker inte släktskapet mellan KW och mormodern ILB. Det uppkommer vidare tvivel om riktigheten i ansökan och i handläggningen hos PRV avseende frågan om mormodern som ogift bar efternamnet von Mühlenfels. Hon ändrade namnet frivilligt vid ingående av äktenskap. Dessutom anges som grund för ansökan att KW:s mormor som ogift bar namnet von Mühlenfels, men ansökan gäller fyra personer.

Ansökan om att byta till Mühlenfels är att anse som ett byte till ett nybildat efternamn vilket kommer att vara förväxlingsbart med det allmänt kända utländska efternamnet Mühlenfels. Såväl familjen von Mühlenfels som företaget von Mühlenfels är egenartade namn. von Mühlenfels är ett etablerat egenartat namn i Sverige, Tyskland och Österrike. Släkten von Mühlenfels upphöjdes i tyskt riksadligt stånd av kejsar von Lauenburg den 11 maj 1729. Mühlenfels anses inte kunna förenklas genom att ta bort prefixet ”von”. I vissa länder är adliga prefix avskaffade enligt lag och släktnamnen har således inga prefix. von Mühlenfels och Mühlenfels uppfattas då som samma släktnamn. Att godkänna en förenkling av efternamnet kommer att leda till förväxling med stor skada för familjen von Mühlenfels och von Mühlenfels Metall AB. Syftet med byte av efternamn kan ifrågasättas då sökandena redan har särskiljande befintliga efternamn.

Familjen W/D har till utveckling av sin talan hållit fast vid vad som anförts i PRV med följande tillägg.

Ingiven släktforskning visar hur KW släktmässigt hänger samman med andra medlemmar av släkten von Mühlenfels och med de personer som företräder von Mühlenfels Metall AB. Familjen W/D önskar inte ändra namn, utan vill återta namnet Mühlenfels. Utdrag ur födelsebok samt Skatteverkets register är framtagna av fackman. Riksarkivets utdrag ur Ängelholms församlings födelse- och dopbok är vidimerat och undertecknat. Som gifta med sammanboende barn vill hela familjen byta till släktnamnet.

von Mühlenfels Metall AB hette fram till dess att ansökan om byte av efternamn gavs in till PRV Aktiebolaget Grundstenen 151669 och har därför inte någon lång historia med nuvarande namn. Bolaget kan därför inte lida skada av efternamnsbytet.

Familjen W/D har ingett viss bevisning.

DOMSKÄL

Som framgår av PRV:s beslut finns namnet von Mühlenfels redan som efternamn i Sverige. Hinder mot ett byte av efternamn till Mühlenfels finns därför enligt 13 § första stycket 1 namnlagen (1982:670). För att efternamnsbytet ska få medges krävs att det finns synnerliga skäl för bytet.

Synnerliga skäl att godkänna ett byte av efternamn har i fast praxis bl.a. ansetts föreligga när namnet har burits i sökandens släkt i rakt uppstigande led i åtminstone två generationer och inte mer än 100 år har förflutit sedan namnet senast var i bruk.

Patentbesvärsrätten konstaterar att utredningen ger stöd för att namnet von Mühlenfels har burits i KW:s släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer inom de senaste hundra åren. Det finns därför sådana synnerliga skäl som avses i 14 § andra stycket namnlagen för att godkänna efternamnsbytet till von Mühlenfels.

Ansökan avser emellertid ett byte till efternamnet Mühlenfels, utan prefixet von. Detta prefix anses som en beståndsdel av namnet. Att ta bort prefixet och endast behålla Mühlenfels är en sådan ändring av efternamn som faller under tillämpningen av 11 § namnlagen. Även denna fråga kan prövas inom ramen för den aktuella ansökan.

Då huvudordet i efternamnet utgörs av Mühlenfels omfattas ändringen genom borttagandet av prefixet av de synnerliga skäl som utredningen ger stöd för.

Det finns sammantaget synnerliga skäl för KW:s byte till efternamnet Mühlenfels enligt ansökan. Av detta följer att även övriga familjemedlemmars ansökan om efternamnbyte kan godkännas. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall och Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre