Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-017
2016-03-03
2016-04-05
Avskrivning enligt 40 § första stycket namnlagen
2016-01-29
-
-
15-6663
2015-01-12
-
-
-
-
-
-
namn
avslag
övrigt
sökande
AH
-
-
-
-
-
-
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

1. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet av avskrivningsbeslutet.

2. Patentbesvärsrätten tar inte upp AH:s nya namnförslag till prövning.

YRKANDEN M.M.

AH har, som Patentbesvärsrätten uppfattat henne, yrkat att PRV:s avskrivningsbeslut ska undanröjas och ärendet återupptas för fortsatt handläggning.

AH har kommit in med nya namnförslag i Patentbesvärsrätten.

Som grund för överklagandet har AH anfört att hon vistats utomlands en tid på grund av en nära anhörigs sjukdom och dödsfall.

SKÄL

Av utredningen framgår att PRV den 17 november 2015 förelade AH att senast den 31 december 2015 yttra sig över de hinder som PRV funnit mot hennes ansökan. I föreläggandet framgick att hennes ansökan kunde komma att avskrivas om hon inte svarade skriftligen före den sista svarsdagen. AH, som delgetts föreläggandet, inkom inte med något yttrande inom förelagd tid. Det var därför riktigt av PRV att skriva av hennes ansökan. Vad AH har anfört leder inte till någon annan slutsats. Överklagandet kan därför inte bifallas.

AH:s nya namnförslag kan inte prövas i Patentbesvärsrätten som första instans.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre