Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-021
2016-04-28
2016-06-04
Avskrivning enligt 40 § första stycket namnlagen
2016-02-02
-
-
15-6691
2016-01-11
-
-
-
-
-
40 § namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
Anders Kollberg
-
-
-
-
-
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

AÅ har, som Patentbesvärsrätten uppfattat honom, yrkat att avskrivningsbeslutet ska undanröjas och ärendet återupptas för fortsatt handläggning.

AÅ har i Patentbesvärsrätten beretts tillfälle att utveckla sin talan men har inte hörts av.

SKÄL

AÅ har enligt vad utredningen visar inte besvarat PRV:s föreläggande inom den frist som anges i föreläggandet. Det var därför riktigt av PRV att avskriva hans ansökan. Det har inte kommit fram någon omständighet som lagligen kan medge någon annan bedömning. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre