Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-035
2016-03-03
2016-05-11
Patent på "Ståpalle och Pallaren"
2016-02-18
-
2016-03-11
1300716-6
2016-01-28
1488-16
Ej prövningstillstånd
B65D19/31, B65D19/40
Nyhet
Lastpall
2 § patentlagen (1967:837)
patent
avslag
övrigt
sökande
EL
-
-
-
-
-
En lastpall i två utföringsformer har befunnits sakna nyhet i förhållande till tidigare känd teknik.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLT YRKANDE M.M.

Sedan EL ansökt om patent på en uppfinning benämnd ”Ståpalle och Pallaren”, avseende två olika utföringsformer av en lastpall, avslog PRV ansökningen med hänvisning till att uppfinningen inte är ny. PRV hänvisade till teknik känd genom hans tidigare ingivna svenska patentansökan nr 0401384-3, som blev allmänt tillgänglig den 3 maj 2006, inklusive ett patentansökan tillhörande patentkrav som kom in till PRV den 2 oktober 2006.

EL har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin patentansökan med oförändrade patentkrav. Patentkravens lydelser framgår av PRV:s beslut (bilaga 1) och har där betecknats ”Patentkrav 1” och ”Patentkrav 2”.

EL har till grund för sin talan anfört i huvudsak detsamma som i PRV, nämligen att han är tämligen säker på att det endast är PRV:s handläggare och han själv som känner till den tidigare patentansökans innehåll och att han inte tror att PRV har spritt informationen vidare.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s uppfattning att tekniken enligt patentansökan nr 0401384-3 och det senare i samma ansökan ingivna patentkravet utgör teknik som var allmänt tillgänglig och därmed känd före ingivningsdagen för den senare patentansökan nr 1300716-6. Det har ingen betydelse om någon av allmänheten faktiskt har tagit del av informationen, det räcker att någon haft möjlighet att ta del av den (NU 1963:6 sid. 121).

Genom de i patentansökan nr 0401384-3 först ingivna handlingarna, sammandrag och figur, är tidigare känd ”En lastpall helt i trä med en helgjuten lastplatta i limmat trä och med tre underslag, som löper under hela plattans längd och har rundade kanter”. Den kända lastpallen är direkt överensstämmande med den lastpall som anges i det patentkrav som i PRV:s beslut betecknats ”Patentkrav 1”.

Det patentkrav som PRV i sitt beslut betecknat ”Patentkrav 2” överensstämmer, som PRV angivit, med lydelsen av det patentkrav som ingavs den 2 oktober 2006 i ansökan nr 0401384-3.

Följaktligen är uppfinningen enligt respektive patentkrav 1 och 2 inte ny.

På grund av ovanstående skäl kan överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Anders Brinkman, referent, och Marianne Bratsberg. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre