Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-039
2016-07-06
2016-07-30
Byte av efternamn (Blomström)
2016-02-23
-
-
15-6698
2016-01-27
-
-
-
särskilda skäl
-
11 § 1 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
intressant
sökande
JG
-
-
-
-
-
Särskilda skäl för namnbyte enligt 11 § namnlagen har inte ansetts föreligga.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

JG har vidhållit sin begäran att få byta efternamn till Blomström.

Till grund för sin ansökan har hon hållit fast vid att det finns särskilda skäl att bevilja efternamnsbytet.

JG har till stöd för sin talan vidhållit vad som anförts vid PRV.

DOMSKÄL

Enligt 11 § namnlagen får, som angetts i PRV:s beslut, den som en gång bytt efternamn efter ansökan vid PRV på nytt byta efternamn på detta sätt endast om det finns särskilda skäl. Bestämmelsen har enligt förarbetena motiverats av att obegränsade möjligheter till namnbyten i administrativ ordning kan komma att missbrukas bl.a. av någon som vill undandra sig sina förpliktelser mot enskilda eller samhället. Som exempel på särskilda skäl anges att det nybildade efternamnet kommit att förknippas med något klandervärt, exempelvis grov brottslighet (prop. 1981/82:156 s. 39 och 58).

JG har, efter ansökan hos PRV, bytt efternamn vid två tillfällen. För att hon ska få tillstånd till ytterligare ett efternamnsbyte vid PRV krävs det, som angetts ovan, att särskilda skäl föreligger.

Även om det inte finns anledning att anta att JG missbrukar möjligheten till namnbyte utgör inte de omständigheter hon har anfört särskilda skäl för att på nytt bevilja ett byte av efternamn. Hennes överklagande kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande tillika referent, Patrik Rydman och adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre