Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-045
2016-06-17
-
Byte av efternamn (Liljencrona)
2016-03-03
-
2016-07-11
15-6342
2016-02-22
-
-
-
Lätt förväxlingsbart
-
13 § 1 namnlagen (1982:670)
namn
bifall
intressant
invändare
Riddarhuset
-
-
HS
-
-
Det sökta namnet Liljencrona har ansetts lätt kunna förväxlas med det befintliga efternamnet Lilliecrona.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och avslår ansökningen.

YRKANDEN M.M.

Riddarhuset har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att ansökan om byte till efternamnet Liljencrona ska avslås.

HS har bestritt ändring av PRV:s beslut.

Till grund för sin talan har Riddarhuset anfört att namnet är lätt förväxlingsbart med det existerande namnet Lilliecrona.

Till grund för sitt bestridande har HS anfört att förväxlingsrisk inte föreligger.

Till utveckling av talan har parterna bl.a. anfört följande.

Riddarhuset

Det första ledet i namnen, Lillie och Lilje, är endast olika stavningar på samma växt. Det andra ledet i namnen, crona, är identiskt både visuellt och vad avser innebörd. Att namnen är lätt förväxlingsbara bekräftas av att PRV i sitt beslut förväxlat stavningen av något av namnen på inte mindre än fyra ställen. Uttalsmässigt ligger skillnaden endast i den mjuka konsonanten ”n”, som lätt försvinner vid ett vårdat vardagligt uttal. Den skillnaden är otillräcklig för att namnen inte ska anses lätt förväxlingsbara i enlighet med tidigare åberopad praxis samt Patentbesvärsrättens dom i målet 12-113 (Gyldenstjärna). Lilliecrona förekommer i Nationalencyklopedin i en artikel om skådespelaren Torsten Lilliecrona. Torsten Lilliecrona var, som bekant, en av Sveriges mer folkkära skådespelare under andra halvan av 1900-talet.

HS

Av det faktum att det förekommer felstavningar i PRV:s beslut följer inte att de båda namnen lätt kan förväxlas. Som tidigare har anförts kräver namnlagens förarbeten att förväxlingsrisken ska ligga nära till hands och att förväxlingen ska kunna ske omedelbart vid en jämförelse mellan de skrivna eller uttalade namnen. Därför kan förväxlingsrisk inte föreligga i detta fall. Det framgår tydligt för läsaren att PRV genom att vid samtliga felstavningar använda sig av udda stavningar (”ll”, ”li” samt ”lli”) istället för ”lj” i namnets första del samt genom att utelämna ”n”:et i mitten av namnet, har åsyftat det äldre namnet Lilliecrona. I själva verket är detta en omständighet som understryker de viktiga och uppenbara skillnaderna mellan namnen.

Vad gäller Patentbesvärsrättens dom i mål 12-113, framgår det av domskälen att rätten fäste stor vikt vid namnens uttal. Patentbesvärsrätten anförde att namnen Gyldenstjärna och Gyllenstierna regelmässigt uttalas som Gyllenstjärna, och mot bakgrund av denna fonetiska överensstämmelse ansågs skillnaderna mellan namnen inte tillräckligt framträdande för att någon förväxlingsrisk från språklig synpunkt inte skulle föreligga. I det nu aktuella fallet föreligger skillnader både visuellt och uttalsmässigt. Omständigheterna är inte jämförbara med dem i mål 12‑113, där endast stavningen skiljde namnen åt.

DOMSKÄL

Enligt 13 § 1 namnlagen (1982:670) får som efternamn, vare sig det är nybildat eller ej, inte godkännas namn som lätt kan förväxlas med ett efternamn som någon annan enligt lag bär eller har rätt att bära.

Visuellt skiljer sig de motstående namnen åt genom bokstäverna ”lj” och ”n” i Liljencrona samt ”li” i Lilliecrona. Fonetiskt skiljer sig namnen emellertid endast åt genom uttalet av ”n” i Liljencrona. Dessa fonetiska och visuella skillnader distanserar emellertid inte namnen från varandra i tillräcklig grad för att de inte ska anses lätt förväxlingsbara. Liljencrona kan alltså inte godkännas som nybildat efternamn då det lätt kan förväxlas med det befintliga namnet Lilliecrona. Överklagandet ska därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall och adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre