Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-047
2016-04-28
2016-05-24
Byte av efternamn (Sawa)
2016-03-04
-
-
15-6415
2016-02-19
-
-
-
Synnerliga skäl
-
14 § 2 st. namnlagen (1982:670)
namn
bifall
övrigt
sökande
HO och RQ samt barnen SO och ZO
-
-
-
-
-
Synnerliga skäl har ansetts föreligga för byte till efternamn som tidigare burits i sökandens biologiska familj.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

YRKANDEN M.M.

HO och RQ samt barnen SO och ZO (sökandena) har vidhållit sin begäran att få byta efternamn till Sawa.

Sökandena har till grund för sin talan hållit fast vid att det finns synnerliga skäl att bevilja ansökan.

Sökanden har till utveckling av sin talan i PRV, vilket inte återgivits i det överklagade beslutet, anfört bl.a. följande. Namnet Sawa har burits av HO:s familj i generationer. Under turkarnas folkmord på armenier för 100 år sedan tvingades man konvertera till islam och/eller i vart fall byta efternamn. Hans far adopterades av kurder och tvingades konvertera till islam för att överleva. Det finns inte kvar några officiella dokument som kan styrka uppgifterna om tvångskonvertering och namnbyte. Nio olika släktingar och grannar som bor i Sverige har skriftligt vittnat om att de uppgifter familjen lämnat är riktiga.

DOMSKÄL

Som PRV anfört finns det hinder mot att bevilja efternamnsbytet enligt 13 § 1 och 6 namnlagen.

Vad HO anfört i allmänhet om tidigare händelser och förhållanden i Turkiet får anses som historiska fakta. Det finns heller inte skäl att ifrågasätta att det på grund av krig och förstörelse inte går att få fram några officiella dokument som visar att hans far eller tidigare generationer burit efternamnet Sawa. HO:s uppgifter om att efternamnet Sawa burits i flera generationer av hans biologiska släkt får emellertid stöd av skriftliga intyg från släktingar och vänner. Det finns ingenting i målet som ger anledning att ifrågasätta riktigheten av vad som där anförs.

HO har uppgivit att hans far adopterats bort. Vid en adoption i Sverige utsläcks alla band till den biologiska familjen. I utredningen finns inga uppgifter om hur adoptionen av HO:s far gått till och vilka rättsverkningar den kan ha.

Även om en adoption skett enligt svenska bestämmelser har det emellertid enligt rättspraxis i vissa fall funnits omständigheter som medfört att ett adoptivbarn givits tillstånd att förvärva ett efternamn som burits av en biologisk förälder, jfr exempelvis Patentbesvärsrättens dom i mål nr 06-092.

De omständigheter som lett fram till att HO:s far adopterats bort och förlorat sitt ursprungliga efternamn och att HO nu vill anknyta till sitt ursprung genom att anta efternamnet Sawa får anses utgöra sådana synnerliga skäl som anges i 14 § andra stycket namnlagen.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre