Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-050
2016-04-28
2016-05-21
Byte av efternamn (Hassemark)
2016-03-11
-
-
15-7506
2016-02-19
-
-
-
Lätt förväxlingsbart; Synnerliga skäl
-
13 § 1 och 6 samt 14 § 2 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
IJ, PG och NAAJ
-
-
-
-
-
Efternamnet Hassemark har ansetts lätt förväxlingsbart med det befintliga efternamnet Hasselmark samt firmor innehållande efternamnet Hasselmark. Synnerliga skäl för namnbytet har inte ansetts föreligga.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

IJ, PG och NAAJ (sökandena) har vidhållit sin begäran att få byta efternamn till Hassemark.

Sökandena har till stöd för sin talan i Patentbesvärsrätten anfört samma grunder och åberopat samma omständigheter som i PRV.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att efternamnet Hassemark är lätt förväxlingsbart med det befintliga efternamnet Hasselmark och firmorna innehållande efternamnet Hasselmark.

Patentbesvärsrätten delar också PRV:s bedömning att vad sökandena åberopat inte utgör sådana synnerliga skäl som avses i 14 § andra stycket namnlagen. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre