Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-060
2016-04-28
2016-05-21
Byte av efternamn (Kaplan)
2016-03-30
-
-
15-9041
2016-02-26
-
-
-
Särskilda skäl
-
11 § 1 st. namnlagen (1982:670)
namn
bifall
övrigt
sökande
MS
-
-
-
-
-
Särskilda skäl har ansetts föreligga för att medge efternamnsbytet trots att sökanden redan bytt efternamn vid tre tillfällen tidigare.
-
DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

2. Patentbesvärsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.

YRKANDEN M.M.

MS har vidhållit sin begäran att få byta efternamn till Kaplan samt begärt muntlig förhandling.

Han har till stöd för sin talan vidhållit vad som anförts vid PRV.

DOMSKÄL

Som PRV anfört har MS vid tre tillfällen tidigare bytt efternamn. Det krävs därför, som PRV också anfört, enligt

11 § första stycket namnlagen att det finns särskilda skäl för namnbytet.

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att kravet på särskilda skäl motiverats av att obegränsade möjligheter att byta namn har ansetts kunna missbrukas av den som vill undandra sig sina förpliktelser mot enskilda eller det allmänna eller som ägnar sig åt brottsliga förfaranden (se prop. 1981/82:156 s. 39).

Av utredningen framgår att MS kom till Sverige för 33 år sedan som politisk flykting och att han vid tre tillfällen förut bytt förnamn och efternamn av politiska skäl. Inför en förestående flyttning tillbaka till Turkiet önskar han återta det efternamn han hade innan han flyttade till Sverige och i vilket även hans turkiska pass är utfärdat. Denna namnändring skulle väsentligt underlätta flyttningen och hans möjlighet att gå i pension i Turkiet.

Det saknas anledning att anta att MS missbrukar möjligheten till namnbyte. Vad MS anfört om anledningen till namnbytet får anses utgöra särskilda skäl för att medge honom att på nytt byta efternamn i den ordning som avses i 11 § första stycket namnlagen. Ansökan ska vid denna bedömning visas åter till PRV för fortsatt handläggning.

Vid denna utgång saknas skäl att hålla muntlig förhandling i målet.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre