Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-068
2016-05-20
2016-06-14
Avskrivning enligt 40 § första stycket namnlagen
2016-04-19
-
-
15-7974
2016-03-17
-
-
-
Avskrivning
-
40 § 1 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
1) LK 2) LA
-
-
-
-
-
Avskrivningsbeslutet har varit riktigt då klagandena inte inkommit med svar på föreläggande inom tidsfrist hos PRV.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

1. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet av avskrivningsbeslutet.

2. Patentbesvärsrätten tar inte upp yrkandet att begäran om byte av efternamn ska innefatta LK:s och LA:s dotter.

YRKANDEN M.M.

LK och LA har, som Patentbesvärsrätten uppfattat dem, yrkat att PRV:s avskrivningsbeslut ska undanröjas och ärendet återupptas för fortsatt handläggning. De yrkar även att begäran om byte av efternamn ska innefatta deras nyfödda dotter.

Till stöd för sin talan har de i huvudsak anfört följande.

I anledning av den utdragna havandeskaps- och förlossningsprocessen i och med födelsen av deras dotter har de inte haft möjlighet att ta tag i detta ärende. LK har ett flertal gånger försökt att nå ansvarig handläggare på PRV per telefon för att begära uppskov, men inte lyckats nå denna förrän ärendet blivit avskrivet.

SKÄL

Av utredningen framgår att PRV den 26 januari 2016 förelade LK och LA att senast den 10 mars 2016 yttra sig över de hinder som PRV funnit mot deras ansökan. I föreläggandet framgick att deras ansökan kunde komma att avskrivas om de inte svarade skriftligen senast den sista svarsdagen. LK och LA, som delgetts föreläggandet, inkom inte med något yttrande inom förelagd tid. Det var därför riktigt av PRV att skriva av deras ansökan. Vad LK och LA har anfört leder inte till någon annan slutsats. Överklagandet kan därför inte bifallas.

Yrkandet om att ansökan även ska omfatta deras dotter kan inte prövas i Patentbesvärsrätten som första instans.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerande ledamoten Beatrice Agrenius. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre