Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-069
2016-05-20
2016-06-14
Avskrivning enligt 40 § första stycket namnlagen
2016-04-19
-
-
15-8446
2016-03-29
-
-
-
Avskrivning
-
40 § 1 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
OM
-
-
-
-
-
Avskrivningsbeslutet har varit riktigt då klaganden inte inkommit med svar på föreläggande inom tidsfrist hos PRV.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

1. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet av avskrivningsbeslutet.

2. Patentbesvärsrätten tar inte upp OM:s nya namnförslag till prövning.

YRKANDEN M.M.

OM har, som Patentbesvärsrätten uppfattat honom, yrkat att PRV:s avskrivningsbeslut ska undanröjas och ärendet återupptas för fortsatt handläggning.

OM har kommit in med nya alternativa namnförslag i Patentbesvärsrätten.

Till stöd för sin talan har han i huvudsak anfört följande. Han fick beslutet om avskrivning för att han inte svarat på ett föreläggande inom förelagd tid. Han har dock inte sett att svar skulle ges inom en viss tidsfrist. Han har två resor inbokade och har valt att avvakta med svaret till sommaren.

SKÄL

Av utredningen framgår att PRV den 2 februari 2016 förelade OM att senast den 17 mars 2016 yttra sig över de hinder som PRV funnit mot hans ansökan. I föreläggandet framgick att hans ansökan kunde komma att avskrivas om han inte svarade skriftligen senast den sista svarsdagen. OM, som delgetts föreläggandet, inkom inte med något yttrande inom förelagd tid. Det var därför riktigt av PRV att skriva av hans ansökan. Vad OM har anfört leder inte till någon annan slutsats. Överklagandet kan därför inte bifallas.

OM:s nya namnförslag kan inte prövas i Patentbesvärsrätten som första instans.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerade ledamoten Beatrice Agrenius. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre