Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

95-584
1996-07-18
1996-07-18
Registrering av varumärket KANAL 5 i visst utförande
1995-09-01
-
-
94-01131
1995-06-22
-
-
-
VmL. 13 § 1 st; särskiljningsförmåga, användning
-
-
varumärke
bifall
intressant
sökande
Kanal 5 Aktiebolag (tidigareKanal 5 i Umeå AB ändr. 96-02-29/LC)
Heidenstam, Peter von, Heidenstam & Nicander Advokatbyrå HB
-
-
-
-
Av utredningen i målet framgick att beteckningen KANAL 5 använts och gjorts känd i betydande omfattning. Därigenom fann Patentbesvärsrätten att det sökta märket KANAL 5 i visst utförande för tjänster avseende bl.a. radio- och TV-produktion i klasserna 35, 38 och 41 hade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.
-
YRKANDE

Sökanden har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen och har i målet ingett och åberopat ytterligare material om märkets användning.

Patentbesvärsrätten undanröjer överklagade beslutet och visar ansökningen åter till Patentverket för fortsatt handläggning.

SKÄL

Kanal 5 i Umeå AB ansökte om registrering av varumärket KANAL 5 i visst utförande för i överklagade beslutet angivna tjänster. För att styrka att märket erhållit särskiljningsförmåga ingav Kanal 5 i Umeå AB i målet utredning om märkets användning. Denna utredning, bestående av bland annat intyg från flygplatschefer, orderbekräftelser, marknadsundersökning och uppgifter om marknadsföringskostnader, visar märkets användning såvitt gäller den verksamhet som Kanal 5 i Umeå AB bedrev och som huvudsakligen var lokaliserad till ett antal flygplatser i Sverige.

Kanal 5 i Umeå AB överlät ansökningen till Broadcast Sverige Femman AB, vars firma efter ändring är Kanal 5 AB. Sistnämnda bolag, som alltså numera är sökande i målet, har i Patentbesvärsrätten kompletterat utredningen med uppgifter om sin verksamhet. Av dessa framgår, såvitt är av intresse för målets bedömning, att Kanal 5:s sändningar startade 1989 under namnet Nordic Channel, att i dagens läge har drygt fyra miljoner svenskar möjlighet att se Kanal 5 vilket motsvarar 48 procent av alla som har tillgång till TV i Sverige, att drygt en miljon svenskar dagligen väljer att se på Kanal 5, att Kanal 5 har en tittarandel om cirka åtta procent av alla som har tillgång till satellit-TV samt att Kanal 5:s programutbud främst består av svensk egenproduktion, långfilmer och serier.

Genom vad i målet framkommit om den verksamhet som sökanden Kanal 5 AB bedriver finner Patentbesvärsrätten att beteckningen KANAL 5 använts och gjorts känt i sådan betydande omfattning att märket därigenom får anses ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de med ansökningen avsedda tjänsterna. Då registreringshinder enligt 13 § första stycket varumärkeslagen följaktligen inte föreligger skall besvären bifallas.

Anders Lindqvist Stig Bragnum Jeanette Bäckvall

Referent

Enhälligt

EE
Visa mer Visa mindre