Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 20 av 20 Antal träffar: 483
2000:8
2000-03-30
KO mot Bodion AB
KO mot Bodion AB. - Ett företag har vid marknadsföring av s.k. millenniepaket på Internet använt formuleringar som befunnits spela på konsumenternas rädsla och fruktan inför millennieskiftet. Formuleringarna har ansetts strida mot god affärssed och vara otillbörliga enligt MFL. Vidare har en användning av rödakorsmärket utan tillstånd befunnits otillbörlig enligt MFL
2000:7
2000-03-09
KO mot SPC Super Personal Computer i Uppsala AB
KO mot SPC Super Personal Computer i Uppsala AB. - Ett bolags marknadsföring av Internetabonnemang m.m. har befunnits vara otillbörlig enligt MFL genom att inte ge tillräcklig information om innebörden av förmånserbjudanden m.m. Förbud mot bl.a. viss användning av uttrycket gratis och beteckningen 0:-.
2000:6
2000-02-29
Konkurrensverket mot AGA Gas AB
Konkurrensverket mot AGA Gas AB. - Vissa påtalade klausuler i ett standardavtal mellan ett företag och dess agenter har ansetts inte innebära missbruk av företagets dominerande ställning. Avtalet har därför, i motsats till vad Konkurrensverket ansett, befunnits inte omfattas av förbudet i 19 § KL. Då verket inte prövat avtalet enligt 6 § KL såvitt gäller icke-ingripandebesked eller enligt 8 § KL vad avser undantag, har ärendet visats åter till verket för prövning i dessa delar. - Även fråga om agenternas ställning i konkurrensrättsligt hänseende.
2000:5
2000-02-17
Telia InfoMedia Reklam AB mot Interactive Teleinfomedia i Sverige AB
Telia InfoMedia Reklam AB mot Interactive Teleinfomedia i Sverige AB. - Ett företag utanför Telia-koncernen har vid marknadsföring av informationsprodukter använt beteckningen "tele InfoMedia". Marknadsföringen har befunnits vara vilseledande och utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt MFL.
2000:4
2000-02-08
KO mot TV-Shop i Sverige AB
KO mot TV-Shop i Sverige AB. - Det s.k. TV-direktivet har ansetts inte hindra ett ingripande med stöd av MFL mot ett svenskt företags marknadsföring riktad till svenska konsumenter i TV-sändning från annan EU-medlemsstat. Marknadsföringen har i påtalade hänseenden befunnits vara otillbörlig enligt MFL. - Även fråga om informationsåläggande enligt MFL.
2000:3
2000-02-03
Svenska Petroleum Institutet mot Konkurrensverket
Svenska Petroleum Institutet mot Konkurrensverket. - Överklagande av ett beslut om undersökning enligt 48 § KL har lämnats utan bifall.
2000:2
2000-02-01
Statens Järnvägar mot Konkurrensverket och intervenienten BK Tåg AB
Statens Järnvägar mot Konkurrensverket och intervenienten BK Tåg AB. - Ett företags anbud avseende drift av persontrafik på järnväg har befunnits innebära underprissättning. Förfarandet har ansetts utgöra ett uppsåtligt missbruk av företagets dominerande ställning. Överklagande i fråga om skyldighet att betala konkurrensskadeavgift om avgiftsbeloppets storlek har lämnats utan bifall.
2000:1
2000-01-25
Stockholm Transfer Taxi AB mot Statens Järnvägar m.fl
Stockholm Transfer Taxi AB mot Statens Järnvägar m.fl. - Förutsättningar har befunnits inte föreligga för att med stöd av 21 § KL återkalla ett beslut om icke-ingripandebesked.