Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 19 av 20 Antal träffar: 483
2001:2
2001-01-11
Krönleins Bryggeri AB mot Kopparbergs Bryggeri AB
Krönleins Bryggeri AB mot Kopparbergs Bryggeri AB. - Ett överklagat beslut avseende interimistiskt förbud enligt 20 § MFL har till viss mindre del ändrats beträffande dess lydelse.
2001:1
2001-01-11
Unihome AB
Unihome AB. - Ett överklagande av ett beslut av Konkurrensverket om att inte meddela åläggande enligt 23 § första stycket KL har avvisats då beslutet befunnits inte vara överklagbart (jfr MD 1999:8).
2000:31
2000-12-21
AB Färgintressenter mot Norrön Färg Göteborg AB.
AB Färgintressenter mot Norrön Färg Göteborg AB. - Vid marknadsföring av färgprodukter har använts en rad formuleringar som bl.a. innefattar påståenden om kvalitet och pris och om garanterat lägsta pris. Formuleringarna har ansetts vilseledande och därmed otillbörliga enligt MFL. Däremot har användningen av uttrycket prisgaranti i samband med en utfästelse om prisnedsättning inte ansetts otillbörlig enligt MFL. Vidare har en formulering som ger intryck av att användningen av en viss produkt skulle vara fördelaktig från miljösynpunkt ansetts vilseledande och otillbörlig enligt MFL, då det inte visats fog för påståendet.
2000:30
2000-12-15
J. R. med uppgiven firma Bilnet mot SPC Super Personal Computer Trading i Uppsala AB
J. R. med uppgiven firma Bilnet mot SPC Super Personal Computer Trading i Uppsala AB. - Förbud har meddelats för ett företag att vid marknadsföring till fysisk person i dennes egenskap av näringsidkare använda telefax utan mottagarens uttryckliga medgivande på förhand.
200:29
2000-12-12
AB Åbro Bryggeri
AB Åbro Bryggeri. - Överklagande av ett beslut att inte medge ett företag att intervenera i ett mål enligt MFL har lämnats utan bifall.
2000:28
2000-12-08
Telia InfoMedia Reklam AB mot Företagskatalogen Internet 2K AB
Telia InfoMedia Reklam AB mot Företagskatalogen Internet 2K AB. - Ett företags marknadsföring av en företagskatalog har befunnits vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget och den kommersiella samhörigheten med en annan näringsidkares företagskatalog och därmed otillbörlig enligt MFL. Marknadsföringen har däremot inte ansetts utgöra renommésnyltning.
2000:27
2000-11-23
3M Svenska AB mot MIB Sun & Safety AB
3M Svenska AB mot MIB Sun & Safety AB. - Ett bolag har vid marknadsföring av ytskydd använt uttrycket "Marknadens slitstarkaste ytskydd" och andra liknande formuleringar. Uttrycken har befunnits vilseledande och otillbörliga enligt MFL. Bolaget har också i marknadsföringen använt sig av ett jämförelseprov mellan bolagets ytskydd och en konkurrents produkt. Då jämförelsen inte dokumenterats har även denna marknadsföring befunnits ovederhäftig och otillbörlig enligt MFL.
2000:26
2000-11-07
Västerbottens Taxi AB m.fl. mot Konkurrensverket
Västerbottens Taxi AB m.fl. mot Konkurrensverket. - Överklagande av ett beslut beträffande icke-ingripandebesked enligt 20 § alternativt undantag enligt 8 § KL för ett samordnat förfarande vid anbudsgivning avseende sjuktransporter har lämnats utan bifall.
2000:25
2000-10-31
Hästens Sängar AB mot Skeidar Möbler & Interiör AB.
Hästens Sängar AB mot Skeidar Möbler & Interiör AB. - Vid ett företags marknadsföring av sängar har använts ett rutmönster som utstyrsel på sängar och madrasser likartat ett av ett annat företag använt rutmönster på sängar. Marknadsföringen, som ansetts inte vara vilseledande enligt 6 eller 8 § MFL, har befunnits ha en stark anknytning till det andra företagets kända rutmönster och associera till detta, varigenom ett uppmärksamhetsvärde som det företaget skapat utnyttjats kommersiellt. Marknadsföringen har bedömts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt 4 § MFL.
2000:24
2000-10-25
KO mot Telia AB, Telia Nära AB och Telia Mobile AB
KO mot Telia AB, Telia Nära AB och Telia Mobile AB. - I avtal avseende mobilteleabonnemang har villkor, som innebär att ett företag har rätt att behålla vissa inbetalda, oförbrukade avgiftsbelopp när en abonnent beslutar att inte fullfölja avtalet, utan att abonnenten ges rätt till motsvarande ersättningsbelopp då företaget säger upp avtalet, ansetts oskäligt enligt AVLK.
2000:23
2000-10-24
Taxi Beställningscentral i Linköping AB mot Konkurrensverket
Taxi Beställningscentral i Linköping AB mot Konkurrensverket. - Ett beslut om undantag för ett konkurrensbegränsande samarbete mellan taxiföretag avseende en gemensam beställningscentral har förnyats enligt 11 § KL.
2000.22
2000-09-20
Fastighets AB Lindöpark och TPC Golf Brollsta AB mot Kårstabygdens Golf AB, Kårstabygdens Golfklubb och Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB
Fastighets AB Lindöpark och TPC Golf Brollsta AB mot Kårstabygdens Golf AB, Kårstabygdens Golfklubb och Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB. - Vid marknadsföring av medlemskap i en golfklubb har påståtts att golfspel kan erbjudas på fyra olika banor med byggstart eller planerad byggstart vid vissa angivna tidpunkter. Då det inte klargjorts att för projektens byggstart gäller vissa väsentliga förutsättningar som måste vara uppfyllda har marknadsföringen befunnits vilseledande och därmed otillbörlig enligt MFL. - Medverkansansvar för den tidning i vilken annonsen införts har ansetts inte föreligga.
2000:21
2000-09-13
STOP - Scandinavian TV Organisations against Piracy - Sweden mot P. J.
STOP - Scandinavian TV Organisations against Piracy - Sweden mot P. J. - Marknadsföring av koder och annan information, vars tillhandahållande befunnits utgöra underhåll av avkodningsutrustning i strid med gällande lagstiftning, har ansetts otillbörlig enligt MFL. Förbud att marknadsföra sådan information har därför meddelats.
2000:20
2000-09-01
Dux Industrier AB mot Hästens Sängar AB
Dux Industrier AB mot Hästens Sängar AB. - Vid marknadsföring av sängar har använts formuleringen "Världens skönaste sängar". Vidare har använts formuleringar vilka befunnits ge ett felaktigt intryck av att de tillverkningsmetoder som tillämpats gör att 25 års garanti kan lämnas samt att konsumentpriset till helt övervägande del är motiverat av höga material- och arbetskostnader. Formuleringarna har ansetts vilseledande och därmed otillbörliga enligt MFL.
2000:19
2000-08-30
STOP - Scandinavian TV Organisations against Piracy - Sweden mot Elinge Electronica Lda och L. E.
STOP - Scandinavian TV Organisations against Piracy - Sweden mot Elinge Electronica Lda och L. E. - Marknadsföring av avkodningsutrustning som enligt lag inte får olovligen överlåtas har ansetts som otillbörlig enligt MFL. Förbud att marknadsföra sådan utrustning har därför meddelats.
2000:18
2000-08-29
Krönleins Bryggeri AB mot Kopparbergs Bryggeri AB
Krönleins Bryggeri AB mot Kopparbergs Bryggeri AB. - Ett överklagat beslut avseende interimistiskt förbud enligt 20 § MFL har ändrats endast beträffande dess lydelse.
2000:17
2000-07-06
KO mot Svensk Fastighetsförmedling AB
KO mot Svensk Fastighetsförmedling AB. - Vid marknadsföring av fastigheter har använts beteckningen varudeklarerat. Beteckningen har, såsom den använts i reklamen, ansetts ge det oriktiga intrycket att köparen inte behöver utföra någon ytterligare undersökning av fastigheten. Marknadsföringen har befunnits vara vilseledande och därmed otillbörlig enligt MFL.
2000:16
2000-06-27
AB Svenska Shell mot Konkurrensverket
AB Svenska Shell mot Konkurrensverket. - Ett överklagande av ett beslut av Konkurrensverket om att avslå ett företags begäran att få göra en egen ljudupptagning vid förhör enligt 45 § KL har avvisats då beslutet befunnits inte vara överklagbart enligt KL.
2000:15
2000-06-22
Tele 2 AB mot Utfors AB
Tele 2 AB mot Utfors AB. - Vid ett bolags marknadsföring av telefonitjänster har bolagets priser jämförts med konkurrenters priser. Därvid har använts uttrycket "betala skjortan" och "betala hälften". Uttrycket "betala skjortan" har, även om det ansetts misskreditera en konkurrent, bedömts som ett led i prisjämförelsen. Då utredningen i målet ansetts inte ge stöd för att konkurrenternas priser varit avsevärt högre än bolagets, har formuleringarna befunnits vilseledande och ovederhäftiga och därmed otillbörliga enligt MFL.
2000:14
2000-06-21
KO mot Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial och TV4 AB
KO mot Quaker Oats Europe, Inc. USA Sverigefilial och TV4 AB. - En reklamfilm i vilken använts animerade figurer har ansetts inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. Reklamfilmen har sålunda befunnits inte strida mot radio- och TV-lagen och därmed inte heller var att bedöma som otillbörlig enligt MFL.
2000:13
2000-05-31
Färgtema AB mot Konkurrensverket
Färgtema AB mot Konkurrensverket. - Överklagande av ett beslut om undersökning enligt 47 § KL har lämnats utan bifall.
2000:12
2000-05-30
Konkurrensverket mot Länsarbetsnämnden i Hallands län genom Arbetsmarknadsstyrelsen
Konkurrensverket mot Länsarbetsnämnden i Hallands län genom Arbetsmarknadsstyrelsen. - En länsarbetsnämnds handhavande av situationen vid upphandling av utbildningstjänst i anbudskonkurrens har befunnits inte innebära att ett företag diskriminerats i förhållande till ett annat företag eller att i övrigt förutsättningarna för konkurrens snedvridits. Yrkande om förbud enligt 3 § LIU att tillämpa ett visst beteende eller beteenden som väsentligen överensstämmer med detta har lämnats utan bifall.
2000:11
2000-05-25
Sveriges Privattandläkarförening mot Stockholms läns Landsting
Sveriges Privattandläkarförening mot Stockholms läns Landsting. - Vid marknadsföring av tandvårdstjänster har använts formulering som ansetts ge intrycket att andra tandläkare än Folktandvårdens utför onödiga åtgärder på patientens tänder. Formuleringen har ansetts misskrediterande och vilseledande enligt MFL.
2000:10
2000-05-04
Taxi Jönköping AB och delägarna i Taxi Jönköping AB mot Konkurrensverket
Taxi Jönköping AB och delägarna i Taxi Jönköping AB mot Konkurrensverket. - Överklagande av ett beslut beträffande förnyelse av beslut om undantag enligt 11 § KL för ett samarbete mellan taxiföretag avseende en gemensam beställningscentral har lämnats utan bifall.
2000:9
2000-05-02
Svensk Branschförening för Profil & Reklamartiklar mot Charden Reklam AB
Svensk Branschförening för Profil & Reklamartiklar mot Charden Reklam AB. - I marknadsföring riktad till företag har angetts att den som köper profil- och reklamartiklar erhåller, beroende på värdet av inköpen, premier i form av olika varor. Påtagliga risker har ansetts föreligga för att premieerbjudandena får en bestickningsliknande verkan, och marknadsföringen har därför ansetts otillbörlig (jfr MD 1977:17, 1984:4, 1988:27 och 1993:18).