Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 18 av 20 Antal träffar: 483
2001:27
2001-12-10
Telia InfoMedia Respons AB mot Ahhaaa AB
Telia InfoMedia Respons AB mot Ahhaaa AB. - Ett bolag har marknadsfört nummerupplysningstjänster i radioreklaminslag vilka innehållit jämförelser mellan å ena sidan Ahhaaas tjänster och å andra sidan Telias tjänster. Påståendena har befunnits vilseledande och i vissa fall nedsättande och därmed otillbörliga enligt MFL.
2001:26
2001-11-23
Stora Kopparbergs Bergslags AB mot Alcro-Beckers AB
Stora Kopparbergs Bergslags AB mot Alcro-Beckers AB. - Vid ett företags marknadsföring av målarfärg har använts dels produktnamn, dels formuleringar i vilka benämningen rödfärg ingår. Marknadsföringen, såsom den har utformats, har ansetts vilseledande och därmed otillbörlig enligt MFL. Vid marknadsföringen har vidare använts påståenden vilka befunnits ha en stark anknytning till det andra företagets kända färg och associera till denna, varigenom ett uppmärksamhetsvärde som det företaget skapat utnyttjats kommersiellt. Påståendena har bedömts utgöra renommésnyltning. Påståendena har även ansetts innebära en jämförelse mellan företagens produkter, utan att påståendenas riktighet visats, och marknadsföringen har ansetts vara ovederhäftig och otillbörlig enligt MFL. Användningen av ett fotografi i marknadsföringen har däremot inte ansetts som otillbörlig enligt MFL.
2001:25
2001-11-02
E.J.K. mot Sävsjö kommun
E.J.K. mot Sävsjö kommun. - Ett mål angående bl.a. påstådd överträdelse av 6 § lagen (1994:1845) om tillämpning av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler har befunnits inte kunna tas upp till prövning av Marknadsdomstolen. Då det ansetts uppenbart att rättegångshinder förelegat har ansökan avvisats.
2001:24
2001-11-01
KO mot GE Capital Bank AB
KO mot GE Capital Bank AB. - Åläggande har meddelats att vid marknadsföring av kredit till konsument ange den effektiva räntan på ett sätt som är tydligt och lätt att uppmärksamma. Vidare har vid marknadsföring av kontokort med kontantuttagsmöjlighet uppgift om uttagsavgift ansetts vara sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Däremot har vissa formuleringar som använts vid marknadsföring av kredit till konsumenter inte befunnits otillbörliga enligt MFL.
2001:23
2001-10-26
AB Svenska Shell mot Konkurrensverket
AB Svenska Shell mot Konkurrensverket. - Konkurrensverket har ansetts berättigat att, efter det att verket väckt talan mot ett företag, enligt 45 § KL ålägga en vid företaget anställd person att inställa sig för förhör då verket bedrev utredning om andra misstänkta överträdelser av KL än de som var föremål för den pågående processen (jfr MD 2001:7).
2001:22
2001-10-19
Red Bull Sweden AB mot Energi Trading i Skara Handelsbolag och Energi Trading i Skara AB i konkurs
Red Bull Sweden AB mot Energi Trading i Skara Handelsbolag och Energi Trading i Skara AB i konkurs. - Risk har ansetts föreligga att konsumenter förväxlar burkförpackningen för energidrycken UR ABSO Bull med burkförpackningen för energidrycken Red Bull och därigenom vilseleds om förpackningens kommersiella ursprung. Förbud att i marknadsföring av UR ABSO Bull använda nämnda förpackning har därför meddelats. Vidare har uppgift om att ett varumärke är registrerat befunnits vilseledande och därmed otillbörligt enligt MFL.
2001:21
2001-09-19
Sveriges Reklamförbund AB mot TV3 AB
Sveriges Reklamförbund AB mot TV3 AB. - I samband med den s.k. Guldäggstävlingen anordnad av Reklamförbundet har TV3 vidtagit vissa åtgärder varvid ordet Guldägget omnämnts utan att TV3 varit en av Guldäggstävlingens sponsorer eller haft Reklamförbundets samtycke att använda ordet i fråga. De vidtagna åtgärderna har ansetts utgöra marknadsföring enligt MFL och bedömts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt 4 § MFL. Vidare har marknadsföringen ansetts vara vilseledande enligt 6 § MFL.
2001:20
2001-07-10
Medeca AB mot Ellos AB
Medeca AB mot Ellos AB. - Vid marknadsföring av sängkläder som uppgetts skydda mot kvalsterallergi har vissa påståenden gjorts angående produkternas funktion och effekt. Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed otillbörliga enligt MFL.
2001:19
2001-06-26
STOP - Scandinavian TV Organisations against Piracy - Sweden mot Goldside Electronics LLC och R.J.
STOP - Scandinavian TV Organisations against Piracy - Sweden mot Goldside Electronics LLC och R.J. - Marknadsföring av avkodningsutrustning som enligt lag inte får olovligen överlåtas har ansetts som otillbörlig enligt MFL. Förbud att marknadsföra sådan utrustning har därför meddelats. Omständigheterna har ansetts vara sådana att vitet bör bestämmas som löpande vite.
2001:18
2001-06-20
Hikmet Leksaker och Fritid AB mot TOP-TOY A/S
Hikmet Leksaker och Fritid AB mot TOP-TOY A/S. - Ett beslut varigenom tingsrätten meddelat ett interimistiskt förbud avseende marknadsföring av racketspel har upphävts då käranden ansetts inte ha visat sannolika skäl för sin talan.
2001:17
2001-06-15
KO mot Länsförsäkringar Wasa Liv Försäkrings AB
KO mot Länsförsäkringar Wasa Liv Försäkrings AB. - I en reklamfilm avseende marknadsföring av pensionsförsäkringar har använts bildinslag som befunnits utan vägande skäl anspela på rädsla och fruktan för en otillräcklig pensionsförsörjning. Marknadsföringen har ansetts strida mot god marknadsföringssed och därmed vara otillbörlig enligt MFL.
2001:16
2001-06-01
Hästens Sängar AB mot Lagans Textilfabriker AB
Hästens Sängar AB mot Lagans Textilfabriker AB. - Vid ett företags marknadsföring av sängar har bl.a. använts ett rutmönster som utstyrsel på sängar likartat ett av ett annat företag använt rutmönster på sängar. Användningen av rutmönstret, som inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § MFL, har befunnits kommersiellt utnyttja ett uppmärksamhetsvärde som det andra företaget skapat hos konsumenterna. Marknadsföringen har bedömts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt 4 § MFL (jfr MD 2000:25). Däremot har benämningen på den marknadsförda sängen och användningen av ett figurmärke inte ansetts vilseledande eller utgöra renommésnyltning enligt MFL. Även fråga om skadestånd avseende goodwillskada och dettas beräkning.
2001:15
2001-05-22
AB Svenska Spel mot Estline AB
AB Svenska Spel mot Estline AB. - Marknadsföring av kryssningsresor har skett genom en reklamfilmskampanj i vilken använts reklamfilmskaraktärer vilka befunnits vara närmast identiska med karaktärer som använts i ett annat företags reklamfilmer. Reklamfilmskampanjen har ansetts anknyta och associera till det andra företagets reklamfilmskaraktärer, varigenom ett av detta företag skapat uppmärksamhetsvärde utnyttjats kommersiellt. Marknadsföringen har bedömts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig. Marknadsföringen har däremot inte ansetts vilseleda om kommersiellt ursprung.
2001:14
2001-05-16
Optiker L. AB mot Optiker J. R. AB
Optiker L. AB mot Optiker J. R. AB. - Vid marknadsföring av glasögonglas m.m. har använts påståendet "Våra priser är alltid 30 % under rekommenderade cirkapriser. Gäller alla glas, bågar och arbetskostnad". Påståendet har befunnits sakna fog och därmed vara otillbörligt enligt MFL. Vidare har beteckningen ISO 9002 så som den använts vid marknadsföringen ansetts ovederhäftig och därmed otillbörlig enligt MFL.
2001:13
2001-05-09
TOP-TOY A/S mot Speedtoy AB
TOP-TOY A/S mot Speedtoy AB. - Överklagande av ett beslut i fråga om interimistiskt förbud enligt 20 § MFL har lämnats utan bifall.
2001:12
2001-05-03
AB L. & S., Stockholm mot ICB Svenska AB
AB L. & S., Stockholm mot ICB Svenska AB. - Ett företag har marknadsfört elektriska ljusstakar vilka har ansetts utgöra en efterbildning av ett annat företags elektriska ljusstake och sålunda vilseleda om ljusstakarnas kommersiella ursprung. Förbud att marknadsföra ljusstakarna har därför meddelats.
2001:11
2001-04-12
Swerock AB mot Konkurrensverket
Swerock AB mot Konkurrensverket. - Ett i ett gemensamt bolag bedrivet samarbete avseende täktverksamhet har ansetts inte vara att bedöma som märkbart konkurrensbegränsande. Icke- ingripandebesked enligt 20 § KL har meddelats för samarbetet.
2001:10
2001-04-11
La-Pa Service & Konsult AB mot Datalaget Partners i Växjö AB
La-Pa Service & Konsult AB mot Datalaget Partners i Växjö AB. - Överklagande i fråga om skadestånd enligt 29 § MFL har lämnats utan bifall då någon överträdelse av bestämmelserna i 5 eller 6 § MFL, vilket gjorts gällande, befunnits inte ha förelegat.
2001:9
2001-03-29
Stockholm Transfer Taxi AB mot Arlanda Remote Taxiservice AB
Stockholm Transfer Taxi AB mot Arlanda Remote Taxiservice AB. - En förändring av kö- och framkallningssystemet för taxifordon på en flygplats, som genomförts av ett bolag med uppgift att samordna framkallningen av bilar till särskilda taxizoner vid terminalerna, har befunnits utgöra ett missbruk av bolagets dominerande ställning.
2001:8
2001-03-27
KO mot TV4 AB
KO mot TV4 AB. - Ett programföretag har i anslutning till ett barnprogram sänt ett inslag som ansetts utgöra reklam syftande till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. Inslaget har således befunnits strida mot radio- och TV-lagen och därmed vara att bedöma som otillbörlig enligt MFL. Programföretaget har genom att sända inslaget ansetts väsentligt ha bidragit till marknadsföringen.
2001:7
2001-03-23
Statoil Detaljhandel AB mot Konkurrensverket
Statoil Detaljhandel AB mot Konkurrensverket. - Konkurrensverket har ansetts inte berättigat att, efter det att verket väckt talan mot ett företag, enligt 45 § KL ålägga detta att inkomma med uppgifter avseende förhållanden som är föremål för den pågående processen.
2001:6
2001-03-20
AB Estrella mot OLW Sverige AB
AB Estrella mot OLW Sverige AB. - Ett företags förpackningsutstyrsel har befunnits inte innebära risk för förväxling med ett annat företags förpackning och sålunda vilseleda om produktens kommersiella ursprung. Förpackningsutstyrseln har ansetts inte heller utgöra renommésnyltning.
2001:5
2001-03-13
KO mot Buena Vista Home Entertainment AB och TV4 AB
KO mot Buena Vista Home Entertainment AB och TV4 AB. - En reklamfilm för en s.k. köpvideo med sagomotiv har ansetts inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. Reklamfilmen har sålunda befunnits inte strida mot radio- och TV-lagen och därmed inte heller vara att bedöma som otillbörlig enligt MFL.
2001:4
2001-02-27
Konsortiet Scandinavian Airlines System mot Konkurrensverket och intervenienten Braathens Malmö Aviation AB
Konsortiet Scandinavian Airlines System mot Konkurrensverket och intervenienten Braathens Malmö Aviation AB. - Ett flygföretags tillämpning av sitt bonusprogram på den svenska inrikesflygmarknaden har befunnits utgöra en överträdelse av förbudet i 19 § KL. Flygföretaget har ålagts att inte tillämpa bonusprogrammet eller medverka i liknande program så att poäng eller motsvarande för uttag av bonuserbjudanden kan intjänas på inrikes flygresor mellan orter där flygföretaget eller med företaget samarbetande flygföretag, som är anslutet till programmet, möter konkurrens.
2001:3
2001-01-30
Interflora AB mot Konkurrensverket
Interflora AB mot Konkurrensverket. - En konkurrensklausul inom ramen för ett kedjesamarbete har ansetts inte kunna ge några sådana märkbara konkurrensbegränsande effekter att den strider mot 6 § KL. Ett av Konkurrensverket meddelat åläggande enligt 23 § KL har därför upphävts.