Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 2 av 20 Antal träffar: 483
2015:10
2015-07-02
Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag mot Live Nation Sweden AB
Fråga om viss marknadsföring avseende konsertbiljetter innefattat en utfästelse i förhållande till annan näringsidkare. Även fråga om bl.a. bevisbörda.
2015:9
2015-06-11
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening mot M. B. S. med enskild firma viking taxi
Kännetecken som använts på en taxibil har ansetts vara förväxlingsbart med kännetecknet Taxi Göteborg, som befunnits vara känt och särpräglat, varför marknadsföringen på taxibilen ansetts utgöra vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL. Vidare har användning av ordet ”MILJÖFORDON” på en taxibil som inte uppfyller de utsläppskrav som anges i 2 kap. 11 a § vägtrafikskattelagen befunnits vara vilseledande i strid med 10 § MFL.
2015:8
2015-05-21
Konsumentombudsmannen (KO) mot SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 AB
Marknadsföring till konsument genom påringning till mobiltelefon har ansetts förenlig med god marknadsföringssed.
2015:7
2015-05-06
Konsumentombudsmannen (KO) mot The Wine Company Hawesko GmbH
Marknadsföring av vin, genom direktadresserade postförsändelser med visst innehåll till svenska konsumenter som varit äldre än 25 år utan att mottagarna av marknadsföringen begärt detta, har inte ansetts stå i strid mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.
2015:6
2015-04-30
Lokaldelen i Sverige AB mot 1. Svensk Profil Utformning AB i konkurs m.fl.
Användning av sammansättningen Dinlokaldel.se i marknadsföring har ansetts vilseleda om kommersiellt ursprung enligt 10 § första stycket 5 marknadsföringslagen (2008:486).
2015:5
2015-04-22
Konsumentombudsmannen (KO) mot mySafety AB
Villkor i avtal mellan näringsidkare och konsument avseende spår- och spärrtjänster med bindningstider överstigande 12 månader har befunnits vara oskäliga.
2015:4
2015-04-17
Swedavia AB mot Konkurrensverket
Åläggande vid vite på grund av missbruk av dominerande ställning har ansetts inte utgöra hinder för prövning av talan om konkurrensskadeavgift på grund av samma missbruk.
2015:3
2015-03-09
Konsumentombudsmannen (KO) mot Swedish Online Services SOS AB (tidigare firma First Date International FD AB)
Vid köp av dejtingtjänster på internet har avtalsvillkor med krav på att uppsägning ska ske i särskild form och villkor som innebär en längre uppsägningstid än 30 dagar befunnits oskäliga enligt 3 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.
2015:2
2015-03-09
Konsumentombudsmannen (KO) mot Swedish Online Services SOS AB (tidigare firma First Date International FD AB)
Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).
2015:1
2015-02-10
Pizza24 Nordic AB mot OnlinePizza Norden AB
Fråga om relevant marknad.
2014:18
2014-12-30
Konsumentombudsmannen (KO) Elgiganten AB
Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrupp marknadsföringen riktar sig till.
2014:17
2014-12-23
Konsumentombudsmannen (KO) mot mySafety AB
Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort varit vilseledande m.m.
2014:16
2014-12-22
nWise AB mot Europea i Malmö AB
Fråga om ett brev till en myndighet utgjort marknadsföring.
2014:15
2014-12-18
Konsumentombudsmannen (KO) mot Svensk Rygghälsa KB
Marknadsföring av ett s.k. ryggbord har ansetts vara vilseledande.
2014:14
2014-12-16
Konsumentombudsmannen (KO) mot Swedish Match North Europe AB
Fråga om förbud enligt 14 och 14 a §§ tobakslagen (1993:581) mot marknadsföring av snus avseende kommersiella meddelanden inne på försäljningsställe och vissa butiksarrangemang. Även fråga om s.k. brand stretching.
2014:13
2014-12-05
Konsumentombudsmannen (KO) mot JM Sales and Marketing Handelsbolag
Marknadsföring av kosttillskott och magnetprodukter har ansetts vara vilseledande.
2014:12
2014-11-28
Länsdelen AB mot Förenade Bolag i Sverige Kommanditbolag
Fråga om skälig ersättning för rättegångskostnad i fall där käranden återkallat talan.
2014:11
2014-11-18
Separett AB mot Fritidstoa i Nacka AB
Marknadsföring av förbränningstoalett på bl.a. webbplats har ansetts vara vilseledande.
2014:10
2014-10-30
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening mot N. A. med enskild firma Euro Göteborg Taxi
Kännetecken som använts på en taxibil har ansetts vara förväxlingsbara med bl.a. kännetecknet Taxi Göteborg, som befunnits vara känt och särpräglat, varför marknadsföringen på taxibilen ansetts utgöra vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL.
2014:9
2014-10-15
Bixia AB mot Telge Energi Aktiebolag
Fråga om vilseledande marknadsföring av el.
2014:8
2014-08-29
Konsumentombudsmannen (KO) mot Handelsbolag D-service
Marknadsföring av hälsokostprodukter på webbplats och genom direktreklam har ansetts vara vilseledande. Även fråga om ansvar för marknadsföringen.
2014:7
2014-07-25
Konsumentombudsmannen (KO) mot Media-Saturn Nordic Shared Services AB
Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrupp marknadsföringen riktar sig till.
2014:6
2014-06-17
The Absolut Company AB mot Purity Vodka AB och Symposion International AB
Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Purity Vodka) varit vilseledande. Även fråga om ansvar för marknadsföring.
2014:5
2014-04-25
Bauhaus & Co Kommanditbolag mot Hornbach Byggmarknad AB
Användning av påståendet "Vi slår varje pris" vid marknadsföring av byggvaror har ansetts vilseledande och otillbörlig. Även fråga om prisjämförelse avseende byggvaror varit vilseledande.
2014:4
2014-03-11
Konsumentombudsmannen (KO) mot Berntson Brands AB
Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Jägermeister) uppfyllt kravet på ”särskild måttfullhet” i 7 kap. 1 § alkohollagen.